Navigation

Inhaltsbereich

Assicuranza obligatorica cunter accidents LAA

Tgi è assicurà?

 • Collavuraturas e collavuraturs che lavuran durant 8 uras u dapli per emna, èn assicurads cunter accidents da lavur e cunter accidents ordaifer la lavur.
 • Collavuraturas e collavuraturs che lavuran main che 8 uras per emna, èn assicurads mo cunter accidents da lavur (incl. viadi a la lavur).
 • L'accident ordaifer la lavur sto vegnir assicurà tar l'assicuranza da malsauns.
 • En cas d'emploiadas e d'emploiads a temp parzial na pon las uras tar differents patruns betg vegnir cumuladas.
 • Per tut las collavuraturas ed ils collavuraturs èsi pussaivel da sa participar facultativamain a l'assicuranza supplementara LAA (cuvrida privata e greva negligientscha).

Tar tge assicuranza essas Vus assicurada u assicurà obligatoricamain tenor la lescha federala davart l'assicuranza d'accidents (LAA)?

 • Assicuranza supplementara LAA

  Independentamain dal fatg, tar tge societad d'assicuranza LAA (Suva u Visana) che Vus essas assicurada u assicurà, avais Vus la pussaivladad da far in'assicuranza supplementara LAA voluntara.
  Qua chattais Vus las prestaziuns d'assicuranza da l'assicuranza supplementara LAA

  Vus avais fatg l'assicuranza supplementara, sche la premia vegn messa a quint a Vus sin il rendaquint da salari actual.

  Ulteriuras infurmaziuns:
  Il formular d'annunzia sco er in fegl d'infurmaziun en chaussa chattais Vus en l'intranet da l'uffizi da persunal sut la rubrica "Für Mitarbeitende / Unfall (Administrative Folgen)"

Tge èsi da far en cas d'accident?

 1. Annunziai mintga accident immediatamain a Vossa persuna superiura resp. a Voss uffizi.
 2. Scleri Vossas prestaziuns assicuradas. Quellas chattais Vus en las infurmaziuns da la societad d'assicuranza respectiva, menziunadas qua survart sut "Qua chattais Vus las prestaziuns d'assicuranza da la ..." u ans telefonai sut il numer +41 81 257 32 29 (uras da manaschi).
 3. Empleni in'annunzia d'accident da bagatella u in'annunzia d'accident e consegnai quella a Voss servetsch da persunal:
  - annunzia d'accident da bagatella, sche Vus essas stada incapabla u stà incapabel da lavurar durant maximalmain 3 dis chalendars (di d'accident + 2 dis successivs).
  - annunzia d'accident, sche Vus essas stada incapabla u stà incapabel da lavurar durant pli ditg che 3 dis chalendars.