Navigation

Inhaltsbereich

Per il 1. da schaner 2017 sa midan las disposiziuns da surannaziun en il dretg penal fiscal sco suonda:

  • Violaziun d'obligaziuns da procedura (LT 181 I lit. a, LTFD 184 I lit. a): 3 onns (fin ussa: 4 onns1) suenter la finiziun legalmain valaivla da la procedura, en la quala las obligaziuns da procedura èn vegnidas violadas.

  • Tentativa d'omissiun fiscala (LT 181 I lit. a, LTFD 184 I lit. a): 6 onns (fin ussa: 8 onns2) suenter la finiziun legalmain valaivla da la procedura, en la quala las taglias èn vegnidas omessas.

  • Omissiun fiscala accumplida (LT 181 I lit. b, LTFD 184 I lit. b): 10 onns (fin ussa: 15 onns3) suenter la
    • scadenza da la perioda fiscala, per la quala il pajataglia n'è betg vegnì taxà u n'è betg vegnì taxà cumplettamain u per la quala la deducziun da la taglia a la funtauna n'è betg vegnida fatga en moda confurma a la lescha;
    • da l'onn chalendar, en il qual il pajataglia ha obtegnì ina restituziun illegala u in relasch da taglia nungiustifitgà.

La surannaziun n'ha betg lieu, sche l'autoritad chantunala cumpetenta ha relaschà ina disposiziun avant la scadenza dal termin da surannaziun (LT 181 II, LTFD 184 II).

La persecuziun penala dals delicts fiscals (fraud fiscal e defraudaziun da taglias a la funtauna) surannescha (sco fin ussa) 15 onns suenter che l'autur dal delict ha exequì l'ultima activitad chastiabla (LT 183b I, LTFD 189 I). La surannaziun n'ha betg lieu, sch'ina sentenzia d'emprima instanza è vegnida pronunziada avant la scadenza dal termin da surannaziun (LT 183b II, LTFD 189 II).


1 2 onns (= LT/LTFD) multiplitgà cun 2 tenor l'art. 333 al. 6 dal cudesch penal (CP).
2 4 onns (= LT/LTFD) multiplitgà cun 2 tenor l'art. 333 al. 6 dal CP.
3 10 onns (= LT/LTFD) multiplitgà cun 2 tenor l'art. 333 al. 6 dal CP; tenor il tribunal federal dentant
   limità a 15 onns, perquai ch'il termin da surannaziun per surpassaments (omissiun fiscala)
   na po betg esser pli lung che per delicts (fraud fiscal/defraudaziun da taglias a la funtauna).