Navigation

Inhaltsbereich

Suenter ch'i eran vegnidas constatadas gia il settember duas attatgas da lufs sin vadels, èn – durant l’emprima mesadad da l’october – vegnids annunziads trais vadels morts a la surveglianza da chatscha che ha lura giuditgà quels.

Tar in vadè novnaschì e gia stgarpà fermamain a Claustra, n’èsi betg pli stà pussaivel da giuditgar, schebain l’animal è vegnì stgarpà dal luf u sch’il luf ha maglià vi dal vadè pir suenter sia mort. La preschientscha d’in pèrin da lufs è vegnida confermada a Claustra. Ils 3 d’october è vegnì chattà mort in vadè dad indesch mais sin il territori da la vischnanca da Mustér. Las blessuras da l’animal e la reconstrucziun da l’incident mussan, ch’il vadè sto esser crudà d’ina costa giu tar l’attatga dal luf. Dus dis avant e la notg suenter l’incident è mintgamai vegnì observà in luf en la proxima vischinanza. In’analisa dal DNA duai dar scleriment davart il chaschunader. Ils 7 d’october è vegnì blessà ad Andeer in vadè da var quatter mais medemamain tras in luf. Quest cas è capità en il territori da chatscha dal triep dal Beverin. Ins ha prendì provas dal DNA.

Ulteriuras infurmaziuns davart eveniments actuals cun animals da rapina gronds chattais Vus en il rapport mensil dal settember.