Navigation

Inhaltsbereich

La finamira dals programs d'aglomeraziun da Cuira è quella da coordinar il svilup da l'abitadi e dal traffic. Cun in svilup da l'abitadi concentrà che s'orientescha vi da las prioritads da svilup e cun ina planisaziun dal traffic che cumpiglia tut ils geners da traffic e ch'è accordada cun quai, vegn prendida en mira in'avertura per il traffic ch'è optimala en quai che concerna ils custs e l'ambient. Il program d'aglomeraziun cuntegna

  • finamiras dal svilup ch'èn differenziadas tenor ils spazis parzials;
  • l'ulteriur svilup dals lieus regiunals d'industria e da lavur;
  • ina meglieraziun da la cuntanschibladad regiunala cun allontanar intenziunadamain tschertas stretgas da la rait da traffic; e
  • l'extensiun da la rait dal traffic betg motorisà per il traffic local en la Val dal Rain grischuna.

Las differentas mesiras per il traffic betg motorisà figureschan en il plan directiv regiunal:

Il champ d'influenza da l'aglomeraziun da Cuira:

plan da survista