Navigation

Inhaltsbereich

La permissiun da dimora u da domicil per burgais d'in stadi terz autorisescha persunas cun activitad da gudogn da midar plazza e professiun. Ina midada da plazza na dovra betg in'obligaziun d'avair ina permissiun ed in'annunzia.

Excepziun:
Permissiuns da dimora curta che vegnan concedidas tras la disposiziun da l'Uffizi da lavur chantunal, èn en general liadas a la cundiziun ch'ins na dastga betg midar plazza. Sco excepziun po quai era capitar, sch'i vegn accordà ina permissiun da dimora.