Navigation

Inhaltsbereich

Dapi ils 1. d’october na vegnan ils custs per la retratga dad autotests betg pli surpigliads da la Confederaziun.

Cun in test persunal d'antigens As pudais Vus testar sezza u sez sin il coronavirus. Vus prelevais sezza u sez la prova cun in sfrusch dal nas e legiais giu suenter il resultat. Il resultat dal test survegnis Vus entaifer 15 fin 20 minutas.
Il test persunal po identifitgar, sche Vus essas contagiusa u contagius il mument che Vus faschais il test. Malgrà il test persunal èsi tuttina necessari d'observar las reglas d'igiena, da distanza e da cumportament u concepts da protecziun existents.

Cura èsi raschunaivel da far in test persunal?

En cas da persunas senza sintoms e senza contacts cun cas da COVID-19 che vulessan far in test a chasa.

Cura na duess ins betg far in test persunal?

Persunas che han sintoms da malsogna, na duessan betg far in test persunal. Quellas sa drizzan vinavant ad in center da test, a la media u a la medi.

Nagin test persunal avant la visita da persunas spezialmain periclitadas e d'instituziuns da sanadad.

Co applitgesch jau correctamain il test persunal?

L'applicaziun è descritta sin il fegliet d'infurmaziun. Legiai per plaschair detagliadamain quel, avant che Vus cumenzais cun il test. Video

Nua survegnan ins ils tests persunals?

Ils autotests pon vegnir cumprads en l’apoteca, en drogarias ed en il commerzi en detagl.

Tgi paja ils tests persunals?

Ils tschintg autotests per persuna e per mais che vegnan finanziads da la Confederaziun èn reservads per persunas che n’èn betg guaridas u vaccinadas. Quests custs vegnan surpigliads da la Confederaziun fin ils 30 da settember 2021.

Dastg jau ir a prender en l'apoteca tests persunals per autras persunas (p.ex. confamigliars)?

Gea, quai è pussaivel, sche Vus preschentais la carta da la cassa da malsauns da la persuna correspundenta.

Il resultat da mes test persunal è positiv Co vinavant?

Il resultat è positiv, sche dus stritgs (lingia da test T e lingia da controlla C) daventan visibels.

Il resultat positiv sto vegnir confermà immediatamain tras in test PCR. Quest test PCR è gratuit.

Laschai per plaschair As testar immediatamain. As rendai en autoisolaziun, fin ch'il resultat dal test PCR è avant maun.

Il resultat da mes test persunal è negativ. Co vinavant?

Il resultat è negativ, sche mo in stritg (lingia da controlla C) daventa visibel.

Observai vinavant las reglas d'igiena, da distanza e da cumportament.