Navigation

Inhaltsbereich

Autotests pon vinavant vegnir retratgs gratuitamain en apotecas suenter avair mussà la carta da la cassa da malsauns. Quests tests èn reservads per persunas che n’èn betg vaccinadas u guaridas.

Da nov pon autotests era vegnir cumprads en drogarias ed en il commerzi en detagl (obligà da surpigliar ils custs).

Cun in test persunal d'antigens As pudais Vus testar sezza u sez sin il coronavirus. Vus prelevais sezza u sez la prova cun in sfrusch dal nas e legiais giu suenter il resultat. Il resultat dal test survegnis Vus entaifer 15 fin 20 minutas.
Il test persunal po identifitgar, sche Vus essas contagiusa u contagius il mument che Vus faschais il test. Malgrà il test persunal èsi tuttina necessari d'observar las reglas d'igiena, da distanza e da cumportament u concepts da protecziun existents.

Cura èsi raschunaivel da far in test persunal?

En cas da persunas senza sintoms e senza contacts cun cas da COVID-19 che vulessan far in test a chasa.

Cura na duess ins betg far in test persunal?

Persunas che han sintoms da malsogna, na duessan betg far in test persunal. Quellas sa drizzan vinavant ad in center da test, a la media u a la medi.

Nagin test persunal avant la visita da persunas spezialmain periclitadas e d'instituziuns da sanadad.

Co applitgesch jau correctamain il test persunal?

L'applicaziun è descritta sin il fegliet d'infurmaziun. Legiai per plaschair detagliadamain quel, avant che Vus cumenzais cun il test. Video

Nua survegnan ins ils tests persunals?

Autotests pon vinavant vegnir retratgs gratuitamain en apotecas suenter avair mussà la carta da la cassa da malsauns. Quests tests èn reservads per persunas che n’èn betg vaccinadas u guaridas.

Da nov pon autotests era vegnir cumprads en drogarias ed en il commerzi en detagl (obligà da surpigliar ils custs).

Tgi paja ils tests persunals?

La surdada da tschintg autotests per persuna al mais ch’è finanziada da la Confederaziun è restrenschida sin persunas che n’èn betg vaccinadas u guaridas. Quests custs vegnan surprendids da la Confederaziun. Vus n’avais uschia nagins custs (ni franschisa ni participaziun als custs).

Autotests validads pon da nov era vegnir retratgs en drogarias ed en il commerzi en detagl. Tals custan ed èn accessibels a tuttas persunas. 

Dastg jau ir a prender en l'apoteca tests persunals per autras persunas (p.ex. confamigliars)?

Gea, quai è pussaivel, sche Vus preschentais la carta da la cassa da malsauns da la persuna correspundenta.

Il resultat da mes test persunal è positiv Co vinavant?

Il resultat è positiv, sche dus stritgs (lingia da test T e lingia da controlla C) daventan visibels.

Il resultat positiv sto vegnir confermà immediatamain tras in test PCR. Quest test PCR è gratuit.

Laschai per plaschair As testar immediatamain. As rendai en autoisolaziun, fin ch'il resultat dal test PCR è avant maun.

Il resultat da mes test persunal è negativ. Co vinavant?

Il resultat è negativ, sche mo in stritg (lingia da controlla C) daventa visibel.

Observai vinavant las reglas d'igiena, da distanza e da cumportament.