Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Concepts da protecziun dals territori da skis / Dumonda da permissiun per il manaschi d’in territori da skis

Confurm a l’ordinaziun davart mesiras en ina situaziun speziala per cumbatter l’epidemia da Covid-19 (ordinaziun Covid-19 situaziun speziala; CS 818.101.26) dovran ils gestiunaris dals territoris da skis ina permissiun da l’autoritad chantunala responsabla.

Per ch’ina tala permissiun possia vegnir concedida sto vegnir suttamess a l’autoritad chantunala responsabla – a l’uffizi da sanadad Grischun – in concept da protecziun agiuntà al formular da dumonda. L’autoritad chantunala examinescha alura il concept da protecziun inoltrà e prenda ina decisiun entaifer 10 dis.

Ils territoris da skis che han gia cumenzà cun il manaschi u che planiseschan da cumenzar avant ils 22 da december 2020 ston inoltrar lur concept da protecziun/lur dumonda fin il pli tard ils 11 da december 2020; cas cuntrari è il manaschi pir permess cura che la permissiun da l’autoritad chantunala è avant maun.

Dumondas da permissiun per ils concepts da protecziun per ils gestiunaris dals territoris da skis ston vegnir inoltradas exclusivamain per mail a la suandanta adressa: kfsinfo@amz.gr.ch

Ils suandants documents èn d’inoltrar:

Dumondas en connex cun la permissiun dals concepts da protecziun dals territoris da skis èn da drizzar a l’adressa da mail menziunada sura.