Navigation

Inhaltsbereich

A partir dals 16 da november 2021 pon vegnir emess certificats COVID er per persunas che pon cumprovar cun in test d'anticorpuls positiv actual ch'ellas èn guaridas e ch'ellas disponan d'in dumber suffizient d'anticorpuls. Quest certificat vala 90 dis, dentant mo en Svizra.

La prelevaziun da sang per determinar ils anticorpuls po vegnir fatga en ina pratica da medi da chasa ubain en in'apoteca. L'analisa sco tala vegn fatga en in labor. La determinaziun d'anticorpuls custa e vegn cussegliada a persunas che supponan ch'ellas sajan vegnidas infectadas pli baud cun il coronavirus e che n'èn betg anc vaccinadas. 

  • Sch'il resultat dal test d'anticorpuls è positiv, emetta il labor in certificat COVID per 90 dis. Ina cumprova positiva d'anticorpuls signifitga, ch'ins è vegnì en contact cun il coronavirus pli baud e ch'ins ha sviluppà anticorpuls cunter il virus.
    Ina protecziun anc meglra cunter ina segunda infecziun po vegnir cuntanschida cun in'unica vaccinaziun cunter COVID. Cun ina tala po alura vegnir dumandà in certificat per persunas vaccinadas (che vala 270 dis).
  • Sche la cumprova d'anticorpuls è negativa, n'èn ins betg immun cunter il coronavirus. Perquai è la ristga d'in decurs pli grev pli aut tar ina infecziun cun il coronavirus. En cas d'in test d'anticorpuls negativ vegn cussegliada ina vaccinaziun.