Navigation

Inhaltsbereich

Tätigkeiten


Polizistas e polizists cun certificat professiunal federal fan servetsch a favur dals umans e da la communitad. Ellas ed els èn responsabels da tut temp per la segirezza publica, per quietezza e per urden sco er per che las leschas vegnian observadas.

 

Polizistas e polizists cun certificat professiunal federal èn activs en differents secturs. Ellas ed els èn generalistas e generalists da la polizia da regiuns ed èn sin viadi sco patruglia cun autos da polizia u cun motos. Ultra da far independentamain controllas, verifitgeschan ellas ed els oravant tut indicaziuns, avis e cloms d'agid che arrivan da la populaziun. Ellas ed els examineschan sco emprims la situaziun al lieu e prendan mesiras immediatas da protecziun e da salvament, arresteschan persunas suspectadas e segireschan fastizs. Savens dattan ellas ed els a persunas che tschertgan agid en situaziuns da conflict il sustegn necessari ed inizieschan mesiras ch'èn necessarias. Ellas ed els annunzian eveniments impurtants per func a la centrala. En cas d'in accident da traffic segireschan ellas ed els il lieu da l'accident, erueschan l'andament da l'accident e procuran per l'ulteriura circulaziun dal traffic.

 

Tar la polizia criminala sclereschan polizistas e polizists cun certificat professiunal federal crims sco per exempel delicts da proprietad e da facultad, spogliadas, blessuras corporalas, mazzaments e delicts cun narcotics. Ellas ed els n'erueschan e na cumprovan betg mo las delinquentas ed ils delinquents, mabain distgargian er persunas innocentas. Cun meds auxiliars tecnics ils pli moderns rendan ellas ed els visibels schizunt fastizs minimals. Impurtant èn però in bun nas, intuiziun, inschign psicologic e l'abilitad d'analisar fatgs en moda svelta e correcta. En tut las situaziuns ston ellas ed els restar calms, nudar tut al lieu dal delict en moda objectiva e confurm a la vardad, retschertgar conscienziusamain ed interrogar perditgas. Ellas ed els sustegnan las autoritads sin il champ operativ e cumparan en cas da basegn sco perditgas er davant dretgira.

 

Polizistas e polizists cun certificat professiunal federal ston avair ina gronda cumpetenza sociala, mussar in ferm caracter ed esser resistentas u resistents cunter stress. Las dunnas adempleschan las medemas incumbensas sco ils collegas da lavur masculins.

Polizeischule Ostschweiz