Navigation

Inhaltsbereich

Pendicularas da material servan exclusivamain al transport da material. Il transport da persunas è scumandà. Pendicularas da material che traversan plazzas cun glieud u vias publicas dovran ina permissiun. Las pretensiuns che vegnan fatgas envers ina dumonda da permissiun èn fixadas en il reglament dal concordat. Dumondas da permissiun ston vegnir inoltradas a l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun ch'è il post spezialisà chantunal per quai.