Navigation

Inhaltsbereich

  • Augments dal tschains da locaziun (art. 269d DO) e desditgas da contracts da locaziun e da fittanza per localitads d'abitar e da fatschenta (art. 266 I resp. 298 DO) ston vegnir communitgads cun agid d'in formular approvà dal Chantun.
  • Ils formulars uffizials sin palpiri per augments dal tschains e per desditgas pon vegnir empustads tar l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun.
  • Formulars per l'augment sco er formulars per la desditga ch'èn vegnids creads da las locaturas e dals locaturs sezs u d'ina purschidra u d'in purschider privat ston vegnir approvads da l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun avant che vegnir duvrads.
  • Ils formulars uffizials sin palpiri ch'il chantun Grischun ha edì sco er ils formulars electronics dal chantun Grischun che vegnan mess a disposiziun sin questa pagina na ston betg vegnir approvads.