Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Dumondas frequentas

Quants firads han –tenor la lescha da lavur – il medem status sco las dumengias en il chantun Grischun?

 • Bumaun
 • Venderdi sontg
 • glindesdi da Pasca
 • Ascensiun
 • glindesdi da Tschuncaisma
 • 1. d'avust
 • di da Nadal
 • firà da Nadal/Son Steffan

  

Cura cumenza e cura finescha la lavur da di, da saira e da notg?

 • La lavur da las 6 a las 20 vala sco lavur da di,
 • da las 20 fin las 23 sco lavur da saira e
 • da las 23 fin las 6 vala la lavur sco lavur da notg

  

Quantas uras importa il temp maximal da lavur per emna tenor la lescha da lavur?

 • 45 uras per lavurantas e per lavurants en manaschis industrials sco er per il persunal da biro, per las emploiadas e per ils emploiads tecnics sco er per autras emploiadas e per auters emploiads, inclusiv per il persunal da vendita en manaschis gronds dal commerzi en detagl
 • 50 uras per tut las ulteriuras lavurantas e per tut ils ulteriurs lavurants
 • Resalvadas restan las cundiziuns contractualas ch'èn pli favuraivlas per las lavurantas e per ils lavurants

 

Cura surpiglia l'assicuranza cunter la dischoccupaziun ina furmaziun supplementara (curs, praticum e.u.v.)?

 • Da princip vegnan talas mesiras per il martgà da lavur surpigliadas, sch'ellas èn inditgadas dal martgà da lavur, q.v.d. sche talas mesiras èn necessarias per che la dischoccupaziun d'ina persuna possia vegnir evitada u reducida.
 • La finanziaziun da giavischs persunals da scolaziun e da furmaziun supplementara na po betg esser ina incumbensa da l'assicuranza cunter la dischoccupaziun. La dumonda, sch'ina tala prestaziun po vegnir furnida, dependa da las premissas persunalas e sto vegnir giuditgada en mintga cas individualmain.

 

Co stoss jau proceder, per survegnir talas prestaziuns?

 • Da princip ston ins esser annunzià tar l'assicuranza cunter la dischoccupaziun ed avair il dretg da prestaziuns d'assicuranza.
 • D'avantatg èsi, sch'ins sa cunvegn cun la cussegliadra cumpetenta u cun il cussegliader cumpetent ed inoltrescha suenter ils documents necessaris (dumonda, motivaziun e.u.v.).

 

Tschertgar ina nova plazza durant ina furmaziun supplementara permessa (curs e.u.v.)

 • La tschertga d'ina nova plazza sto cuntinuar sco usità er durant ina furmaziun supplementara permessa, sch'ella na pregiuditgescha betg negativamain il success da la furmaziun supplementara.
 • Dal rest poi vegnir desistì da tschertgar ina nova plazza, sche la furmaziun supplementara è ina premissa per alura cumenzar cun ina nova plazza.

 

Nua poss/stoss jau m'annunziar per l'intermediaziun da lavur e per retrair diarias da l'assicuranza cunter la dischoccupaziun?

 • L'annunzia succeda tar l'uffizi communal da lavur da la vischnanca da domicil.
 • Abitantas e abitants da Cuira e Tavau: Center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL),

  

Nua chat jau la glista cun las plazzas libras?

 • La glista cun las plazzas libras stat a disposiziun en mintga CIL ed en mintga uffizi communal da lavur e po vegnir consultada là.
 • Plazzas libras chattais Vus er qua

 

Stoss jau acceptar mintga lavur?


Ina plazza da lavur purschida sto vegnir acceptada, sch'ella è raschunaivla per las persunas pertutgadas, q.v.d. essenzialmain:

 • sch'i vegn purschì in salari usità al lieu ed en la branscha (en cas d'ina perdita da salari da dapli che 30 % èn pussaivels sco pajaments da gulivaziun da la cassa da dischoccupaziun)
 • sche la plazza da lavur po vegnir cuntanschida cun ils meds da transport publics entaifer duas uras
 • sche l'activitad n'è betg ina surpretensiun spiertala u corporala.
 • Er ina plazza limitada/temporara è raschunaivla.

 

En tge dimensiun stoss jau candidar ed a partir da cura?

 • Stentas persunalas da chattar ina lavur ston vegnir fatgas e documentadas gia a partir dal mument ch'i vegn prendì enconuschientscha d'ina proxima dischoccupaziun (communicaziun da la desditga).
 • La pratica prevesa ch'ina persuna che tschertga ina plazza sto cumprovar per mintga mais chalendar almain 10 stentas da chattar ina lavur. Da questa prescripziun po vegnir divergià mo suenter avair consultà la cussegliadra u il cussegliader da persunal.

 

Cura poss jau far quint cun il pajament mensil?

 • Per regla durant l'emprima emna dal mais suandant, sche la cassa da dischoccupaziun ha survegnì tut ils documents necessaris.

 

Sun jau assicurada u assicurà cunter la dischoccupaziun?

 • Tut la populaziun svizra cun activitad da gudogn dependenta è assicurada obligatoricamain cunter la dischoccupaziun. Tar Vossa vischnanca da domicil survegnis Vus ina glista che cuntegna las cassas da dischoccupaziun (CDi, publicas e privatas) che As stattan a disposiziun. Da questa glista pudais Vus eleger libramain. Vossa CDi sclerescha Voss dretg da survegnir ina prestaziun e paja a Vus per mais las prestaziuns, da las qualas Vus avais il dretg.

 

Quants daners survegn jau insumma?

Per emna survegnis Vus 5 diarias (glindesdi fin venderdi). Perquai ch'il dumber dals lavurdis variescha tenor mais (tut tenor il mais importa il dumber da lavurdis tranter 20 e 23 dis, en media 21,7 dis), variescha pia er l'indemnisaziun da dischoccupaziun (IDi) che vegn pajada per mais. L'import da la IDi dependa da princip dal salari suttamess a la AVS che Vus avais survegnì en media ils ultims 6 mais u – sche cun pli grond avantatg – ils ultims 12 mais avant Vossa dischoccupaziun. Il gudogn assicurà maximalmain importa 10'500 francs per mais (stadi dal 1-1-2008). Vus survegnis ina IDi en la summa dad 80% da Voss gudogn assicurà, sche Vus avais in'obligaziun da mantegniment envers uffants, sche Voss gudogn assicurà na surpassa betg 3'797 francs e sche Vus essas invalida u invalid. En tut ils auters cas survegnis Vus ina IDi en la summa da 70% da Voss gudogn assicurà.

 

Sun jau assicurada u assicurà en cas da malsogna?

 • Gea, fin ils 30 dal mais chalendar, en tut per 44 diarias. Il dretg da diarias da l'assicuranza cunter la dischoccupaziun scroda, sche Vus essas vinavant malsauna u malsaun.
 • Perquai vegni recumandà da concluder in'assicuranza privata da diaria per persunas malsaunas.