Navigation

Inhaltsbereich

Geniturs da di che tgiran il medem mument dapli che trais uffants da la vegliadetgna prescolara u scolara valan sco grondas famiglias da di. Per recepir uffants e giuvenils dovri ina permissiun, sch'i vegnan tgirads durant il di u la notg il medem mument quatter u dapli uffants da la vegliadetgna prescolara u scolara. L'uffizi dal servetsch social è cumpetent per conceder ina permissiun. Ultra da quai ha el la surveglianza.

Sch'ina uniun da geniturs da di assista ina u pliras grondas famiglias da di, dovra l'uniun da geniturs da di ina permissiun. Novas uniuns da geniturs da di che assistan grondas famiglias da di ston disponer d'ina permissiun da manaschi, avant ch'ellas cumenzan cun lur lavur.

L'uffizi dal servetsch social conceda resp. renovescha ina permissiun da manaschi, sche las uniuns da geniturs da di observan las prescripziuns concernent las directivas da qualitad da l'uffizi dal servetsch social. Las directivas da qualitad cumpletteschan l'ordinaziun federala davart il plazzament d'uffants per la tgira e l'adopziun sco er la lescha davart ils uffants confidads dal chantun Grischun.