Navigation

Inhaltsbereich

Cundiziuns per manar tras in curs da G+S

Dumber da participantas e da participants almain 3 fin maximalmain 24 participantas e participants en la vegliadetgna da G+S (5 fin 20 onns) per manadra u manader
A partir da 25 participantas e participants dovri ina persuna supplementara cun la renconuschientscha da manadra u manader per maximalmain 12 ulteriuras participantas e participants
Durada dal curs almain 15 emnas da curs durant ina perioda da maximalmain 6 mais
almain 15 trenaments durant 12 emnas da trenament
Durada da l'activitad almain 45 minutas
u 60, 75, maximalmain 90 minutas per di

En las disciplinas da segirezza valan las cundiziuns dal mussavia G+S correspundent.

Cundiziuns per organisar in champ da G+S

Per organisar in champ da G+S che vegn purschì independentamain d'in curs da G+S ston vegnir ademplidas las suandantas cundiziuns.

Dumber da participantas e da participants almain 12 participantas e participants en la vegliadetgna da G+S
Manadra u manader dal champ almain 2 persunas ch'èn autorisadas da manar la disciplina da sport correspundenta e la gruppa d'uffants u da giuvenils en mira
Durada dal champ almain 4 dis consecutivs
Durada da l'activitad Per di da champ almain 2 unitads d'activitads G+S
almain 4 uras
Pernottaziun Ina cuminanza da champ cuntegna la convivenza e la pernottaziun cuminaivla en in tschert lieu. Excepziun:
Champs, als quals sa participeschan exclusivamain uffants (5 fin 10 onns) dastgan vegnir organisads er senza pernottaziun cuminaivla.

Cundiziuns e princips per survegnir daners da sustegn chantunals

Las suandantas cundiziuns ston esser ademplidas per survegnir ils daners da sustegn chantunals supplementars:

  • L'organisatura da la purschida da sport da scola voluntar è ina scola publica u ina scola privata renconuschida uffizialmain dal stgalim primar, dal stgalim secundar I u dal stgalim secundar II resp. ina scolina publica u ina scolina privata renconuschida uffizialmain dal chantun Grischun.
  • Las purschidas dal sport da scola voluntar han lieu ils lavurdis avant las 19.00.
  • Per purschidas da sport da scola voluntar sin il stgalim da la scola populara vegnan ils stabiliments da sport da scola sco er ils stabiliments da sport da la vischnanca mess a disposiziun gratuitamain da la vischnanca resp. dal consorzi da scola.
  • Per purschidas da sport da scola voluntar sin il stgalim secundar II vegnan ils stabiliments da sport da scola mess a disposiziun gratuitamain da la scola.
  • La purschida da curs vegn publitgada sur la scola. Ella stat a disposiziun a tut las scolaras ed a tut ils scolars, independentamain d'ina commembranza en in'uniun da sport.
  • La gruppa da sport da scola na sa participescha betg a campiunadis, a concurrenzas u a turniers da l'uniun da sport correspundenta.
  • La purschida da sport da scola voluntar na vegn betg annunziada tar il chantun per survegnir sustegn il medem mument en il rom da l'ordinaziun davart ulteriuras structuras dal di.
  • La contribuziun per ils curs da sport da scola voluntar (contribuziun da G+S e daners da sustegn chantunals) vegn duvrada cumplainamain per indemnisar la manadra u il manader ed il coach da G+S.
  • Il logo per il sport da scola voluntar da graubündenSport vegn duvrà sin las publicaziuns sco er sin in'eventuala pagina d'internet ed i vegn rendì attent en in lieu adattà al sustegn da graubündenSport.