Zum Seiteninhalt

Indemnisaziun

Per organisar ils curs da G+S ed ils champs da G+S survegnan las scolas l'indemnisaziun qua sutvart.

Indemnisaziun

Curs da G+S Import fundamental: 100.00 francs per manadra u manader da G+S
Import per participanta u participant (10 fin 20 onns) per ura: 1.30 francs
Import per participanta u participant (5 fin 10 onns) per ura: 2.60 francs
Champ da G+S Import per participanta u participant (5 fin 20 onns) cun pernottaziun: 7.60 francs
Import per participanta u participant (5 fin 10 onns) senza pernottaziun: 3.80 francs

Sustegn tras graubündenSPORT

Ils curs da sport da scola voluntar vegnan sustegnids tras graubündenSPORT. La contribuziun da G+S vegn arrundada dal chantun e pajada sco contribuziun pauschala. Per mintga curs da sport da scola voluntar cun almain 15 trenaments importa questa contribuziun pauschala:

  • 1050 francs en cas d'in trenament d'almain 45 minutas*
  • 1350 francs en cas d'in trenament d'almain 90 minutas*

En cas da 15 lecziuns da trenament correspunda quai ad ina indemnisaziun da 70 francs per lecziun resp. da 90 francs per lecziun dubla.

Per champs dal sport da scola voluntar paja il chantun – supplementarmain a l'indemnisaziun da G+S – ina contribuziun da 100 francs* per di da champ.

* la contribuziun pauschala po vegnir reducida correspundentamain per observar il preventiv

Pajament

Las contribuziuns da G+S per tut ils curs e champs ch'èn annunziads tar sport da scola (schulsport.gr) vegnan pajadas sin il conto da graubündenSPORT. La contribuziun da G+S e la contribuziun chantunala vegnan assegnadas a la scola sco pajament a la fin da l'onn da scola. Il coach da G+S e la direcziun da la scola survegnan il rendaquint per e-mail.