Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 08.12.2011
La lavur voluntara è ina contribuziun sociala als conumans ed a l'ambient. Tut en tut è ella in servetsch a la publicitad. Mintga segunda persuna en Svizra fa lavur voluntara; circa la mesadad s'engascha per ina instituziun (voluntarias e voluntaris formals), l'autra mesadad per persunas enconuschentas e parentas (voluntarias e voluntaris informals). Ellas ed els lavuran gratuitamain durant en total var 700 milliuns uras. La lavur voluntara cumplettescha ed enritgescha la lavur pajada, na la concurrenzescha dentant betg. La lavur voluntara è fitg multifara. Ella na cumpiglia betg mo la collavuraziun en organisaziuns caritativas, socialas ed ecclesiasticas, mabain er l'engaschament en il sport, en la cultura ed en cuminanzas d'interess. Tant acziuns a favur da l'ambient sco er l'agid da buna vischinanza u l'engaschi en autoritads e gremis politics èn ina contribuziun per il bainstar public. I dovra la voluntariadad per che la cultura en las vischnancas vivia e per che nossa cuminanza tegnia ensemen. Senza l'engaschament voluntar na funcziunass nossa societad moderna pli probabel betg. Per tut quellas prestaziuns voluntaras stuessan numnadamain vegnir stgaffidas circa 360'000 plazzas a temp cumplain.

La lavur voluntara na custa bain nagut, ella n'è dentant er betg pajabla. Il minimun che nus pudain e che nus stuain dentant demussar envers la lavur voluntara è renconuschientscha e stima.

Bainbaud è terminà l'onn europeic da la lavur voluntara 2011. En tut la Svizra èsi vegnì sensibilisà quest onn cun differentas activitads per il tema da la lavur voluntara. Perquai ch'i daventa adina pli difficil da chattar conumans che s'engaschan voluntarmain ma er per accentuar l'impurtanza da la lavur voluntara e per la dar la stima necessaria, èsi fitg impurtant che quest tema vegnia er ils proxims onns mantegnì en la conscienza publica.

Perquai supplitgain nus la regenza d'elavurar in program da renconuschientscha sco er in reglament respectiv per "prestaziuns spezialas en la lavur voluntara" e d'organisar la surdada da la renconuschientscha.

Cuira, ils 8 da december 2011

Kollegger (Cuira), Bondolfi, Giacomelli, Augustin, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Holzinger-Loretz, Jaag, Kasper, Koch (Tumein), Kunz (Fläsch), Lorez-Meuli, Michael (Donat), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Tenchio, Thöny, Deplazes, Monigatti

Resposta da la regenza

Tenor la regenza è la lavur voluntara incontestadamain fitg impurtanta per nossa societad. La lavur voluntara merita renconuschientscha e stima. L'incumbensa Kollegger pretenda in program da renconuschientscha correspundent per la lavur voluntara.

Ina pretensiun praticamain identica è gia vegnida fatga l'onn 2004 cun la "Incumbensa Feltscher concernent l'undraziun da la lavur voluntara". Da quel temp èsi vegnì pretendì che la lavur voluntara vegnia renconuschida tras in document suttascrit da la regenza e tras ina gluva correspundenta dal chantun. En la resposta a l'intervenziun ha la regenza rendì attent al fatg ch'i saja vegnì inizià gia bler en il sectur da la lavur voluntara, per exempel:
- Cun fixar ils salaris tar il chantun vegnan er resguardadas experientschas ch'èn vegnidas fatgas ordaifer la professiun.
- A las collavuraturas ed als collavuraturs da l'administraziun chantunala vegn (per part) concedì in congedi pajà per lavurs voluntaras en il sectur social, cultural e politic, ma er en il sectur da sport e giuventetgna.
- Il questiunari standardisà per discurs da preschentaziun è vegnì cumplettà cun ina dumonda correspundenta davart la lavur voluntara.

Il cussegl grond ha tractà l'incumbensa Feltscher en la sessiun d'october 2004. Cun 38 cunter 23 vuschs ha el refusà d'acceptar l'incumbensa (PCG dals 21 d'october 2004, a partir da pagina 682). En ils votums pon ins leger ch'ins na veglia betg schlargiar l'administraziun e pia er betg augmentar ils custs, e ch'i saja difficil da definir la lavur voluntara. La lavur voluntara saja chaussa da las uniuns e betg l'incumbensa dals uffizis.

Tenor la regenza valan quels arguments er oz per l'incumbensa Kollegger, en spezial perquai che l'uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun e la fundaziun BENEVOL Grischun han fatg ina cunvegna da prestaziun che vala dapi il 1. da schaner 2011. BENEVOL Grischun ha la finamira da sensibilisar la societad e las organisaziuns per la lavur voluntara e da demussar stima envers las persunas che prestan lavur voluntara. En la descripziun da las prestaziuns vegn menziunà explicitamain che la cunvegna cumpiglia er la promoziun e la renconuschientscha da la lavur voluntara en il chantun Grischun. Tenor il contract da prestaziuns vegnan plinavant definidas finamiras sco intermediaziun e coordinaziun, furmaziun, infurmaziun e post da consultaziun, cussegliaziuns e colliaziun. Damai ch'ina tala incarica da prestaziun è vegnida dada pir dacurt a l'organisaziun spezialisada BENEVOL Grischun, èsi pauc cunvegnent tenor la regenza, sche l'administraziun chantunala sviluppa sezza novas activitads en quest sectur.

Sa basond sin questas explicaziuns propona la regenza al cussegl grond da refusar l'incumbensa.

23 da favrer 2012