Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 04.12.2012
Mintga onn s'annunzian ca. 240 persunas per l'emprima giada per l'examen da chatscha en il chantun Grischun. La basa legala per l'examen da chatscha è la lescha chantunala da chatscha.

L'art. 36 al. 1 e 2 da la lescha da chatscha sa cloma: 

1 Las persunas che accumpleschan l'onn chalendar almain il 18avel onn da vegliadetgna, che han ademplì la prestaziun da tgira prescritta, che n'èn betg vegnidas sentenziadas cun vigur legala ils ultims trais onns pervia da maltractament d'animals intenziunà, ed envers las qualas i n'existan nagins motivs da refusa tenor l'artitgel 7 da questa lescha, pon s'annunziar per l'examen da qualificaziun.
2 La regenza relascha las disposiziuns necessarias per la realisaziun da l'examen da qualificaziun e fixescha tge pretensiuns ch'ils candidats ston ademplir per reussir l'examen.

La realisaziun da l'examen vegn reglada en l'ordinaziun chantunala davart ils examens da chatscha. L'examen cumpiglia in examen davart las armas e da tir, sutdividì en ils roms examen teoretic davart las armas, examen pratic davart il manipular las armas ed examen da tir, sco er in examen teoretic davart la selvaschina e davart la chatscha, sutdividì en ils roms selvaschina ed ambient, enconuschientschas da la selvaschina, da la chatscha, da la tgira e da las leschas.

Per tut ils roms d'examen vegnan purschids curs da scolaziun voluntars tras la cumissiun per la scolaziun e la furmaziun supplementara da las chatschadras e dals chatschaders da l'uniun grischuna da chatschadras e da chatschaders da patenta (UGCP). 60 % fin 80 % da las candidatas e dals candidats frequentan quests curs.

Savair manipular ed applitgar en moda segira l'arma da chatscha è l'emprim cumandament. Enconuschientschas fundadas correspundentas furman la basa per ina chatscha confurma als princips etics ed a las prescripziuns legalas e per ina prevenziun d'accidents. Il tema "manipulaziun segira da las armas" sto survegnir anc dapli attenziun en il futur.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders considereschan ch'ina scolaziun adequata ed obligatorica davart las armas e da tir saja inditgada sco criteri d'admissiun per l'examen da chatscha ed incumbenseschan la regenza d'adattar en quest senn l'ordinaziun chantunala davart ils examens da chatscha.

Cuira, ils 12 d'avust 2010

Parpan, Heiz, Papa, Barandun, Buchli-Mannhart (Stussavgia Plaz), Burkhardt, Campell, Casutt, Conrad, Dosch, Fasani, Felix, Foffa, Giacomelli, Joos, Kasper, Parolini, Pedrini, Righetti, Müller (Susch), Müller (Haldenstein)

Resposta da la regenza

Per retrair la patenta da chatscha ston ins reussir l'examen da qualificaziun per chatschadras e per chatschaders. Quest examen cumpiglia per l'ina in examen davart las armas e da tir, sutdividì en ils roms examen teoretic davart las armas, examen pratic davart il manipular las armas ed examen da tir, sco er per l'autra in examen teoretic, sutdividì en ils roms selvaschina ed ambient, enconuschientschas da la selvaschina, da la chatscha, da la tgira e da las leschas. Sco criteri d'admissiun per l'examen da qualificaziun ston vegnir prestadas ultra da quai 50 uras da tgira.

Per sa preparar per l'examen da qualificaziun vegnan purschids curs facultativs tant da l'uniun grischuna da chatschadras e da chatschaders da patenta (UGCP) sco er da spezialistas e da spezialists privats. La gronda part da las candidatas e dals candidats frequenta quests curs. En il curs preparatoric "armas e tir" intermedieschan spezialistas e spezialists la savida necessaria per manipular las armas, las armas da chatscha e per perfecziunar il tir. Ultra da quai vegn exercitada sut surveglianza en la chamona da tir la manipulaziun pratica da l'arma da chatscha.

La manipulaziun segira e correcta da l'arma da chatscha ha in'auta prioritad. Quai vala en vista a la segirezza publica, dentant er en vista a la realisaziun dals examens da tir. La regenza beneventa perquai ina scolaziun obligatorica davart las armas e da tir. Questa scolaziun sto vegnir frequentada avant l'examen pratic da manipular las armas ed avant l'examen da tir. Las pretensiuns minimalas areguard il cuntegn da la scolaziun ed areguard la durada dal curs ston s'orientar al curs "armas e tir" che vegn purschì da la UGCP. Il program correspundent duai importar en tut ca. 30 uras, sutdivididas en ca. 10 uras teoria e ca. 20 uras scolaziun a l'arma e tir pratic.

La regenza è pronta d'acceptar l'incumbensa en il senn da las explicaziuns qua survart e da cumplettar correspundentamain l'ordinaziun chantunala davart ils examens da chatscha (OCECh) sa basond sin l'art. 36 al. 2 da la lescha chantunala da chatscha (LCC).

27 da favrer 2013