Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 19.04.2017

En collavuraziun cun l'uffizi federal d'energia (UFE) vulan ils concerns d'electricitad ed ils possessurs da las ovras idraulicas scursanir massivamain ils tschains d'aua dals chantuns da muntogna. Quest project porta il titel "Flexibilisaziun dals tschains d'aua". Effectivamain sa tracti però da mitigiar las perditas da milliardas ch'èn resultadas da decisiuns strategicas sbagliadas. Il resultat n'è nagut auter ch'ina attatga betg giustifitgada e betg gista envers las finanzas dals chantuns e da las vischnancas da muntogna. Las consequenzas finanzialas per il chantun Grischun fissan fatalas e las perditas importassan sin basa da las cifras disponiblas actualmain fin a 75 milliuns francs. Il matg duai ir en consultaziun il project da lescha ch'il UFE ha elavurà per sbassar ils tschains d'aua.

Per sbassar ils tschains d'aua na datti nagina raschun per ils suandants motivs:

1. Il supplement d'accumulaziun è vegnì impedì pliras giadas
Ina cumissiun d'expertas e d'experts nominada dal cussegl federal è vegnida gia l'onn 2008 a la conclusiun en in rapport da 94 paginas che la valur speziala dals lais d'accumulaziun sco battarias stagiunalas stoppia vegnir indemnisada supplementarmain al tschains d'aua. Tuttina han ils concerns d'electricitad impedì grazia ad in lobbying adester tant l'onn 1996 sco er l'onn 2009 il supplement d'accumulaziun recumandà, l'onn 1996 schizunt mo grazia a la decisiun da tagl dal president dal cussegl naziunal. Cun l'avanzament progressiv da las energias regenerablas è però s'augmentada considerablamain l'impurtanza da l'aua da reserva en noss lais d'accumulaziun muntagnards.

2. Privatisar ils gudogns, socialisar las perditas
Fin l'onn 2013 han ils concerns d'electricitad fatg onn per onn gudogns da milliardas cun l'electricitad producida cun forza idraulica. Tuttina han els laschà profitar da quai ils chantuns d'aua memia pauc grazia a tschains d'aua memia bass. Ils gudogns èn per gronda part vegnids distribuids als possessurs da la Bassa, las perditas duain ussa però vegnir purtadas da tut ils participads.

3. Las taglias èn idas giu la Bassa
Paradoxamain na vegnan ils gudogns da la forza idraulica per gronda part fin oz betg suttamess a las taglias en ils chantuns da muntogna, nua che l'electricitad vegn producida, mabain en ils chantuns ed en las citads da la Bassa, nua ch'ils concerns d'electricitad han lur sedias. Sut la noziun da l'imposiziun da taglia sin ovras partenarias cumbattan ils chantuns da muntogna gia dapi decennis invanamain per ina soluziun cuntentaivla.

4. Ils retgavs per furnir servetschs da sistem n'èn betg resguardads
Tar la stabilitad da la rait furneschan las ovras idraulicas servetschs da sistem prezius che vegnan er indemnisads correspundentamain da Swissgrid. Da questas entradas supplementaras na profitan ils donaturs d'aua en nagina moda e maniera.

5. Solidaritad suenter l'iniziativa per l'abandun da l'energia nucleara
Il Grischun ha ditg na a l'iniziativa per l'abandun da l'energia nucleara ed è sa solidarisà uschia cun ils chantuns da la Svizra bassa e cun ils gronds concerns d'electricitad. Noss chantun dastga perquai spetgar la medema solidaritad en la discussiun davart ils tschains d'aua. En il cumbat da votaziun è quai er adina puspè vegnì fatg valair da la regenza sco argument per refusar l'iniziativa.

Per quests motivs vegn incumbensada la regenza da s'engaschar cun tutta forza ed eventualmain cun agid da studis, d'expertisas e.u.v. ch'ils tschains d'aua vegnian mantegnids almain sin il stadi dad oz. Ensemen cun las vischnancas concessiunaras, las qualas han la suveranitad da l'aua en il Grischun duain en quest connex vegnir examinadas er novas strategias ed allianzas.

Cuira, ils 19 d'avrigl 2017

Kollegger, Caduff, Kasper, Alig, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther (Mustér), Bleiker, Brandenburger, Bucher-Brini, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Cahenzli-Philipp, Casanova (Glion), Casty, Caviezel (Cuira), Caviezel (Tavau Clavadel), Clalüna, Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Davaz, Della Vedova, Deplazes, Dosch, Epp, Fasani, Felix (Haldenstein), Felix (Scuol), Gartmann-Albin, Grass, Hardegger, Heinz, Hug, Jaag, Jeker, Koch (Tumein), Koch (Igis), Komminoth-Elmer, Lamprecht, Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Mathis, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Monigatti, Müller, Nay, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Perl, Peyer, Pult, Salis, Sax, Schutz, Stiffler (Tavau Plaz), Thomann-Frank, Thöny, Toutsch, Valär, Vetsch (Claustra Vitg), Waidacher, Weber, Widmer-Spreiter, Wieland, Cantieni, Costa, Gugelmann

Resposta da la regenza

Il rinforzament da la forza idraulica sco er la preservaziun dal tschains d'aua ha la regenza definì sco cleras intenziuns strategicas (rapport tar il program da la regenza 2017-2020, carnet nr. 12/2015 – 2016, 795 ss., 827 s., 852). Concernent il tschains d'aua a partir da l'onn 2020 s'engascha ella decididamain per ina cuntinuaziun dal status quo u per in model cun in sochel tar ils 110 francs actuals per kilowatt prestaziun brutta e cun ina flexibilisaziun vers ensi. Ella sa dosta decididamain cunter quai che las sfidas actualas da la forza idraulica vegnian prendidas per mauns – en l'interess d'ina meglra garanzia dal provediment svizzer d'electricitad – sur la regulaziun dal tschains d'aua, che sto vegnir definì da nov per l'onn 2020, unilateralmain a disfavur dals chantuns d'aua e percunter unilateralmain a favur da la branscha d'electricitad.

La forza idraulica gioga ina rolla centrala en la strategia d'energia 2050 da la confederaziun ch'è vegnida acceptada da las votantas e dals votants ils 21 da matg 2017. L'impurtanza da questa funtauna d'energia regenerabla sto vegnir renconuschida anc pli cleramain er sin plaun federal. Il tschains d'aua sto restar ina indemnisaziun gista per la materia prima, ed i vala da resguardar che l'utilisaziun da la forza idraulica sa basa sin relaziuns da partenanza da blers onns. Da mantegnair il tschains d'aua almain sin il nivel actual tegna er quint dal fatg ch'ils tschains d'aua da las grondas societads da forza idraulica en il Grischun han per part pudì vegnir surcumpensads ils ultims bundant 20 onns grazia a taglias bassas e che parts essenzialas da la producziun d'electricitad or da forza idraulica pon vegnir vendidas sur ils custs da producziun ubain en il martgà lià (sectur da monopol) cun ina rendita regulada ubain en il martgà liber per part er cun gudogn. Las sfidas da la forza idraulica concernent la politica e l'economia d'electricitad n'èn betg unitaras; ultra da quai èn ellas repartidas en moda ineguala sin ils lieus da producziun, sin las interpresas d'electricitad e sin las gruppas d'interess.

En quest senn è la regenza gia s'exprimida fin ussa – ensemen cun las regenzas dals ulteriurs sis chantuns da muntogna sco er cun quellas dals chantuns Argovia e Berna – cleramain cunter ina reducziun dal maximum dal tschains d'aua e per in giudicament da la regulaziun dal tschains d'aua en il context dal design cumplessiv dal martgà d'electricitad (cf. er PCG 2016/2017, 811). La cooperaziun cun la conferenza da las regenzas dals chantuns alpins (CRCA) porscha la pussaivladad d'elavurar la basa necessaria per quai e da sa far udir tar la confederaziun per ils giavischs giustifitgads dals chantuns e da las vischnancas pertutgadas. La finala però vegn il maximum dal tschains d'aua fixà en il rom d'ina procedura da legislaziun dal parlament federal. Perquai èn ulteriuras allianzas cun represchentants da la politica e da l'economia absolutamain necessarias.

Il sistem grischun da repartir il tschains d'aua mintgamai per la mesadad sin las vischnancas concessiunaras e sin il chantun sa basa sin ina stretga partenanza tranter quellas duas parts. La regenza dat gronda paisa che las vischnancas concessiunaras sco purtadras da la suveranitad en dumondas da las auas vegnan integradas tar tut las stentas dal chantun e dals ulteriurs chantuns muntagnards cunter ina reducziun dal maximum dal tschains d'aua. Pervia da posiziuns che ston vegnir definidas cuminaivlamain vali da focussar las forzas. Gia avant la votaziun dal pievel dals 21 da matg 2017 davart la strategia d'energia 2050 ha perquai gì lieu ad ina maisa radunda in barat prezius tranter represchentants grischuns da la politica e da l'economia. En quest connex èsi vegnì concludì ch'i duai vegnir prendida en mira ina coordinaziun tranter il chantun e las vischnancas concessiunaras per formular la posiziun envers il sboz da consultaziun dal cussegl federal davart la regulaziun dal tschains d'aua che po vegnir spetgà questa stad.

Pia vegn la regenza a s'engaschar er vinavant cun insistenza en il rom da las cooperaziuns e da las allianzas descrittas per ch'ils tschains d'aua vegnian tegnids almain sin il nivel odiern. En quest senn è ella pronta d'acceptar l'incumbensa.

22 da zercladur 2017