Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 16.06.2021

Per motivs nunchapibels ha il Cussegl federal menziunà en sia communicaziun a las medias dals 12-05-2021 ch'i na saja – en ses egls – betg necessari d'adattar la Lescha davart las abitaziuns secundaras e da prender mesiras supplementaras per la promoziun locala. Mo tar l'execuziun, tar las basas da savida e tar las noziuns-clav da l'economia d'alloschament vesa il Cussegl federal in basegn d'agir. Questa tenuta è dischillusiunanta e n'interpretescha betg endretg la realitad, sco ch'igl è vegnì exprimì da la Regenza grischuna ed er da la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins. Er la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB) constatescha che la Lescha davart las abitaziuns secundaras cuntegna «sbagls da construcziun» che ston vegnir curregids. En sia ediziun actuala «Zahlen und Fakten aus der Bündner Wirtschaft» (zercladur 2021) constatescha il Forum economic dal Grischun – cuntrari al Cussegl federal – che l'Iniziativa cunter las abitaziuns secundaras ha chaschunà ina ferma reducziun da la construcziun d'abitaziuns secundaras. Da questas reducziuns da la svieuta pateschan cunzunt las firmas e lur lavurantas e lavurants en las regiuns perifericas.

Ils onns passads èsi sa mussà che differentas disposiziuns da la Lescha davart las abitaziuns secundaras, ma er interpretaziuns da questa lescha tras il Tribunal federal, han consequenzas nungiavischadas e nunponderadas. L'argument central da l'Iniziativa cunter las abitaziuns secundaras era quella da franar novas abitaziuns secundaras sin il prà verd. La Lescha davart las abitaziuns secundaras tanghescha e restrenscha dentant er l'ulteriur svilup d'abitaziuns e da manaschis d'hotel construids tenor il dretg vegl. Quai sto vegnir curregì. Sco exempels d'ina glista che fiss anc pli lunga vegnan preschentads qua sutvart trais champs proble­matics ch'èn resultads.

  • Vischnancas cun passa 20 pertschient abitaziuns secundaras ston far ina cumprova dal basegn per laschar construir empri­mas abitaziuns. Questa cumprova è ina discriminaziun cunzunt da las vischnancas da muntogna, engrevgescha la con­struc­ziun d'abitaziuns per persunas indigenas e sto vegnir abolida.
  • Il cusseglier naziunal Martin Candinas ha inoltrà ils 19-06-2020 l'iniziativa parlamentara (20.456) «Restricziuns nunneces­sarias e nuschaivlas da la Lescha davart las abitaziuns secundaras en connex cun la disfatga e la reconstrucziun d'abitaziuns construidas tenor il dretg vegl». Quella pretenda che l'engrondiment da la surfatscha utilisabla principala per 30 pertschient tar abitaziuns construidas tenor il dretg vegl saja admissibel er per construir abitaziuns supplementaras sco er per disfar e per reconstruir abitaziuns. Per il svilup intern e per la moda da construcziun concentrada sto questa finamira vegnir persequitada vinavant.
  • L'interpretaziun severa dal Tribunal federal concernent il lieu d'abitaziuns secundaras explotadas che appartegnan ad hotels engrevgescha – gea impedescha per part schizunt – l'ulteriur svilup da novas purschidas da pernottaziun en l'hotellaria.

La Regenza vegn incumbensada da s'engaschar tar las autoritads federalas, per che la Lescha davart las abitaziuns secundaras vegnia revedida en il senn da las explicaziuns qua survart. Per quest intent duain la Regenza ed ils uffizis chantunals consultar organisaziuns adattadas che han ina relaziun tar la Lescha davart las abitaziuns secundaras – sco p.ex. la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins u la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB).

Tavau, ils 16 da zercladur 2021

Derungs, Kasper, Lamprecht, Berther, Berweger, Bettinaglio, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Buchli-Mannhart, Casty, Casutt-Derungs, Clalüna, Crameri, Danuser, Deplazes (Rabius), Ellemunter, Engler, Epp, Fasani, Felix, Gort, Grass, Gugelmann, Hardegger, Hitz-Rusch, Hohl, Jochum, Kienz, Koch, Kohler, Kunfermann, Loepfe, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller (Susch), Natter, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Ruckstuhl, Sax, Schmid, Schneider, Schutz, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Weber, Widmer-Spreiter (Cuira), Zanetti (Landquart)

Resposta da la regenza

Tenor l'art. 19 da la Lescha federala davart las abitaziuns secundaras (LAS; CS 702) examinescha l'Uffizi federal da svilup dal territori (ARE) – en collavuraziun cun il Se­cretariat da stadi per l'economia (SECO) – regularmain ils effects da la LAS, e quai l'emprima giada 4 onns suenter l'entrada en vigur da la LAS (quai è vegnì fatg per il 1. da schaner 2016). Correspundentamain ha la Confederaziun cumenzà la prima­vaira 2019 cun las lavurs per ina tala analisa dals effects. Il chantun Grischun, re­pre­schentà tras il Departament d'economia publica e fatgs socials (DES), è sa participà al lavuratori d'expertas ed experts en il rom dal studi preliminar ed è stà represchentà en la gruppa accumpagnanta concernent l'analisa sequenta. Plinavant è il DES, sco post chantunal da surveglianza per la LAS, vegnì intervistà dals biros incumbensads en il rom dal studi preliminar sco er da l'analisa.

Er la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins (CRCA) è vegnida consultada da la Confederaziun per elavurar l'analisa dals effects, gist uschia sco auters chan­tuns da muntogna. Per quest intent ha la CRCA furmà ina delegaziun dals chantuns ch'èn pertutgads principalmain da la LAS, ed ha uschia definì tenutas cuminaivlas per pudair far valair quellas en moda reunida en il rom dal studi preliminar e da l'ana­lisa. Correspundentamain èn ils puncts che stuessan vegnir curregids resp. meglie­rads en la LAS ord vista dal chantun Grischun e da la CRCA, vegnids deponids tant sco pussaivel tar la Confederaziun u tar ils biros incumbensads. Ils champs pro­ble­matics menziunads en l'incumbensa tutgan tranter auter tar las finamiras las pli im­purtantas.

La Confederaziun ha publitgà l'analisa dals effects ils 12 da matg 2021 cun ina sim­pla communicaziun a las medias (senza preannunzia, suenter che la gruppa accum­pagnanta era sa radunada per la segunda giada il 1. da fanadur 2020 ed il protocol da questa sesida era vegni consegnà ils 11 d'avust 2020). Il resultat, las conclusiuns tratgas e las mesiras deducidas èn dischillusiunantas ord vista dal chantun (cf. er la communicaziun a las medias da la CRCA dals 12 da matg 2021). La CRCA è – sco il chantun – da l'avis che la LAS stoppia vegnir meglierada. Senza reducir il nivel da protecziun fissan pussaivlas meglieraziuns en la LAS, e quellas servissan en spezial al svilup da l'economia regiunala, a la segirezza giuridica ed a l'applicaziun en il rom da l'execuziun. Tar disposiziuns legalas, nua che l'applicaziun porta resultats objec­ti­vamain nuncunvegnents, exista in basegn d'agir. Las consequenzas che sa mussan cunzunt en l'economia generala da las regiuns turisticas dals chantuns da muntogna, ma er las problematicas che resultan en la pratica tras l'applicaziun da la lescha èn vegnidas identifitgadas e tematisadas memia pauc en il rom da l'analisa dals effects. Eventualas difficultads en l'execuziun èn d'attribuir cunzunt a la lescha suboptimala; er pervia da quai fissan inditgadas meglieraziuns en la lescha.

Cun forzas unidas – en spezial er cun il chantun Grischun sco in dals partenaris ils pli ferms en connex cun la LAS – vegn la CRCA a s'engaschar er vinavant sin plaun federal ed en il parlament per adattaziuns en la LAS, senza perder ord ils egls la fi­na­mira da protecziun da la Constituziun federala. La CRCA vegn a persequitar deta­gliadamain la tractativa parlamentara en connex cun las differentas intervenziuns pendentas actualas ed eventualmain er cun novas intervenziuns, ed ella vegn a far valair sias posiziuns respectivas. Ultra da quai han lieu cuntinuadamain discurs cun differentas parts involvidas per far valair ils interess da la CRCA e dal chantun en connex cun la LAS. Questas lavurs vegnan cuntinuadas ils proxims onns, er perquai che la Confederaziun ha annunzià per l'onn 2025 gia la proxima analisa dals effects.

L'incumbensa è pia gia en realisaziun. Sin basa da quai propona la Regenza al Cus­segl grond d'acceptar questa incumbensa.

30 d'avust 2021