Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 16.06.2021

Discurrer davart il salari è in tabu en Svizra, transparenza dals salaris è in pled ester. Quai impedescha tranter auter mintga progress en chaussas egualitad dals salaris tranter dunna ed um. I dat nundumbraivlas descripziuns da dunnas, cunzunt da dunnas en ils caders, che vegnan a savair per spira casualitad che lur collegas – che han en il meglier cas ina scolaziun cumparegliabla e che lavuran pli u main tuttina ditg per il manaschi – survegnan in salari pli aut ch'ellas. Da proceder cunter quai è tut auter che simpel, perquai che la dunna, e betg forsa la patruna, ha la chargia da cumprova tenor la Lescha d'egualitad.

In dals meds cunter talas situaziuns è quel da stgaffir transparenza. Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders incumbenseschan la Regenza d'introducir la transparenza dals salaris en l'administraziun chantunala. L'administraziun chantunala vegn alimentada tras daners da taglia e perquai han la publicitad e las persunas cun dretg da votar in interess pli grond da vegnir a savair, co che quests daners da taglia vegnan impundids. Il chantun Grischun è in da dus (!) chantuns en Svizra che na communitgeschan bunamain naginas infurmaziuns davart ils salaris pajads en l'administraziun. En ils ulteriurs chantuns pon las tabellas dals salaris cun las classas da salari e cun las scalas dals salaris vegnir consultadas sin las paginas d'internet correspundentas. Unicamain en l'artitgel 18 da nossa Ordinaziun dal persunal vegnan descrits ils princips da la tabella dals salaris, uschia ch'ina collavuratura bain infurmada po circa calcular il salari pajà. I n'è anc betg uschè daditg che las collavuraturas ed ils collavuraturs chantunals na chattavan naginas indicaziuns davart lur classa da salari sin il rendaquint dal salari. Plinavant n'èsi betg transparent, tge criteris da l'analisa da la funcziun che mainan a tge classificaziuns concernent il salari e pertge ch'i dat in svilup dals salaris retardà en cas da novs engaschaments.

La presidenta da la Cumissiun europeica Ursula von der Leyen ha avert ils 8 da mars 2021 la consultaziun tar ina nova directiva davart la transparenza dals salaris. En quella vegnan tranter auter las interpresas obligadas da communitgar il salari inizial en la publicaziun da la plazza. En l'Austria èsi dapi 10 onns obligatoric d'inditgar il salari inizial en inserats da plazzas. Argumentà vegn quai er expressivamain cun l'egualitad dals salaris tranter dunna ed um.

Schizunt en Svizra datti interpresas ch'enconuschan la transparenza dals salaris. En emprima lingia ils Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) u l'organisaziun «Médecins Sans Frontières». Er la cussegliaziun interchantunala da persunal «careerplus» fa quai sin ses portal da plazzas.

Per stgaffir transparenza dals salaris en l'administraziun chantunala incumbenseschan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders la Regenza:

  1. da render accessibel a tuts la tabella dals salaris cun las classas da salari e cun las scalas dals salaris e da publitgar quai en l'internet per mauns da la publicitad interessada.
  2. d'inditgar en ils inserats da plazzas da l'administraziun chantunala il salari inizial per la classa da salari respectiva.
  3. d'infurmar las collavuraturas ed ils collavuraturs da l'administraziun chantunala en moda transparenta e chapibla davart la classificaziun e davart il svilup da lur salari.

Tavau, ils 16 da zercladur 2021

Hofmann, Müller (Favugn), Noi-Togni, Atanes, Baselgia-Brunner, Cantieni, Caviezel (Cuira), Degiacomi, Gartmann-Albin, Horrer, Perl, Preisig, Rettich, Rutishauser, Schwärzel, von Ballmoos, Wilhelm, Spadarotto, Stieger, Tomaschett (Cuira)

Resposta da la regenza

Tar il punct 1: Ils princips da la salarisaziun èn fixads en ils art. 18 ss. da la Lescha davart la relaziun da lavur da las collavuraturas e dals collavuraturs dal chantun Gri­schun (Lescha dal persunal, LP; DG 170.400) ed èn pia accessibels publicamain. Sin basa da questas indicaziuns po vegnir calculada la tabella dals salaris cun las clas­sas da salari e cun las scalas dals salaris. En il rom da la revisiun da la preschentaziun da l'administraziun chantunala sco patruna vegn l'Uffizi da persunal a publitgar la tabella dals salaris en ina furma adequata en l'internet.

Tar il punct 2: Per valitar las plazzas da lavur vegnan resguardadas cunzunt las pre­tensiuns fundamentalas, spiertalas e corporalas, las pretensiuns da caracter sco er la chargia da lavur e las cundiziuns da lavur (art. 21 al. 2 LP). Tras la valitaziun da las singulas funcziuns tenor ils criteris da l'art. 21 al. 1 LP resulta ina valur eruida en moda analitica e sistematica, la quala determinescha la classificaziun objectiva da las plazzas en las classas da funcziun.

Per fixar ils salaris da las novas collavuraturas e dals novs collavuraturs resguarda l'Uffizi da persunal la scolaziun, l'experientscha professiunala, l'experientscha da vita sco er enconuschientschas ed abilitads spezialas en l'educaziun, en l'assistenza ed en l'organisaziun. Ulteriurs criteris per fixar ils salaris èn la cumparegliaziun traver­sala interna, l'usit en la branscha e las cundiziuns sin il martgà da lavur (art. 16 al. 1 da l'Ordinaziun dal persunal [OP; DG 170.410]). Uschia procura l'Uffizi da persunal per ina pratica unitara tar ils salaris inizials.

Sch'il salari inizial (100 % dal volumen dal salari) per la classa da salari respectiva vegniss inditgà en ils inserats da plazzas, pudess quai – ord vista da la Regenza – retegnair candidatas e candidats potenzials da candidar per ina plazza libra, perquai ch'il salari effectiv po esser pli aut (potenzialmain fin 142 %). Sche la scolaziun ne­cessaria manca anc, poi percunter dar ina sutclassificaziun, nua ch'il salari effectiv sa chatta sut ils 100 % dal volumen dal salari publitgà.

Tar il punct 3: Tut las collavuraturas ed ils collavuraturs dal chantun han la pussai­vla­dad da consultar lur agen rendaquint dal salari sur il portal online da l'Uffizi da persu­nal. Mintga midada en il rendaquint dal salari ha per consequenza ch'il rendaquint dal salari vegn tramess automaticamain per posta a la collavuratura u al collavuratur. Uschia vegni garantì ch'er collavuraturas e collavuraturs senza access a l'internet èn infurmads davart lur salari. En la resposta a la dumonda Cavegn concernent la trans­parenza dals salaris per las emploiadas ed ils emploiads chantunals (sessiun da de­cember 2018) ha la Regenza incumbensà l'Uffizi da persunal d'inditgar sin il renda­quint dal salari las infurmaziuns decisivas per determinar il salari resp. la classa da salari ed il stadi en il svilup individual dal salari entaifer la classa da salari. Ils renda­quints dals salaris èn vegnids adattads per il 1. da fanadur 2019. Plinavant po la tabella dals salaris vegnir consultada en l'intranet da l'Uffizi da persunal.

Sin basa da questas explicaziuns propona la Regenza al Cussegl grond d'acceptar il punct 1 da questa incumbensa, da refusar il punct 2 e da stritgar il punct 3 sco liquidà.

13 d'avust 2021