Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 27.08.2021

Las discussiuns actualas davart la midada dal clima e la reducziun da las emissiuns da CO2 che vegn pretendida d'expertas e d'experts e ch'è urgentamain necessaria vegnan a chaschunar in basegn considerabel d'energia electrica. Central è en quest connex in basegn d'electricitad creschent tar il traffic individual (midada da motors termics sin vehichels cun battaria). Ma er il remplazzament da stgaudaments a carburants fossils en chasas d'abitar tras pumpas a chalur u la renunzia a purtaders d'energia fossila en il mastergn ed en l'industria han per consequenza ch'il basegn d'energia electrica s'augmenta considerablamain. Igl è da quintar che quest basegn supplementar sto vegnir cuvrì a curta vista. En quest connex tschentan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders las suandantas dumondas:

  1. Quant aut valitescha la Regenza il basegn d'electricitad ch'è necessari supplementarmain durant ils proxims 5 fin 10 onns?
  2. Co giuditgescha la Regenza la segirezza dal provediment cun energia electrica per ils proxims 10 onns – ord vista da la producziun d'electricitad, però er concernent las capacitads da la rait electrica?
  3. Co valitescha la Regenza il potenzial per amplifitgar la forza idraulica?
  4. Tge aspect ha la strategia da la Regenza concernent la forza idraulica (ed en quest connex la tematica dal return dals implants a la concedanta)?
  5. Co pensa la Regenza da garantir ina rait da tancadis per vehichels electrics en tut il chantun?
  6. En tge dimensiun pon implants da fotovoltaica u auters producents d'energia alternativs garantir la segirezza dal provediment cun energia electrica?

27 d'avust 2021

Deplazes (Rabius), Hardegger, Jochum, Alig, Berther, Bettinaglio, Brandenburger, Brunold, Buchli-Mannhart, Cantieni, Caviezel (Cuira), Censi, Crameri, Danuser, Della Cà, Derungs, Ellemunter, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Hartmann-Conrad, Holzinger-Loretz, Kasper, Kienz, Kunfermann, Lamprecht, Loepfe, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Ruckstuhl, Schmid, Schneider, Schutz, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, von Ballmoos, Weidmann, Wellig, Widmer (Favugn), Zanetti (Landquart), Bürgi-Büchel, Büsser, Costa

Resposta da la regenza

La Strategia d'energia 2050 da la Confederaziun (SE 2050) prevesa d'augmentar l'effizienza energetica e da rinforzar las energias regenerablas. Las Perspectivas energeticas 2050+ da la Confederaziun partan dal fatg, che la producziun d'electricitad mancanta pervia da l'abandun da la forza nucleara e ch'il basegn d'electricitad creschent pervia dals svilups tras l'engrondiment e tras l'augment da las energias regenerablas, che vegnan menziunads en la dumonda, possian vegnir cuvrids. La midada dal provediment d'energia da la Svizra ad energias regenerablas è ina incumbensa fitg pretensiusa per tut las parts participadas.

Tar la dumonda 1: Tenor las calculaziuns da l'Uffizi d'energia e da traffic, che dateschan da l'onn 2019, vegn a s'augmentar il basegn d'electricitad en il Grischun fin l'onn 2030 per il factur 1,5 (+1000 uras da gigawatt [Gwh]) pervia da la substituziun da carburants e da combustibels fossils cun electricitad, sche la SE 2050 vegn realisada consequentamain. Sche a medem temp cun substituir ils carburants vegnan er sanadas las paraids ed ils mirs exteriurs d'edifizis, sa diminuescha l'augment sin var 660 GWh.

Tar la dumonda 2: Cumpetents per garantir ina rait segira, productiva ed effizienta èn – tenor l'art. 8 da la Lescha federala davart il provediment d'electricitad (Lescha davart il provediment d'electricitad, LPrEl; CS 734.7) – ils gestiunaris da las raits. En il Grischun èn las raits en in bun stadi. Pertutgant la quantitad vegn en il Grischun producida – cun stgars 8000 GWh – quatter giadas uschè blera electricitad che consumada. La producziun consista per gronda part da forza idraulica arcunabla, regulabla e senza CO2. Il chantun Grischun è uschia en la situaziun excellenta che tant la segirezza dal provediment sco er las capacitads da la rait èn garantidas per ils proxims onns.

Tar la dumonda 3: En il «Rapport d'electricitad 2012» (missiva carnet nr. 6/2012–2013, p. 389) ha la Regenza definì finamiras d'augment fin l'onn 2035 (ovras idraulicas grondas 860 GWh ed ovras idraulicas pitschnas 135 GWh). Per la fin da l'onn 2020 han ins cuntanschì las finamiras tar las ovras idraulicas grondas pir ad 11 pertschient, quellas tar las ovras idraulicas pitschnas a pli che 80 pertschient. La finamira d'augment tar las ovras idraulicas grondas vegn valitada oz sco fitg ambiziusa.

Tar la dumonda 4: La strategia d'ovras idraulicas prevesa – sco prioritad – da mantegnair e d'optimar las ovras idraulicas existentas. L'extensiun e l'engrondiment da la forza idraulica èn subordinads. Entaifer questas prioritads vegn il focus mess sin las ovras idraulicas grondas. Sco che la Regenza ha gia explitgà en sia resposta a la dumonda Müller (Susch) (cf. conclus da la Regenza [CR] dals 31 d'avust 2021 [prot. nr. 803/2021]), elavura la Regenza actualmain ina strategia concernent la forza idraulica per il chantun Grischun, che duai er preschentar la moda da proceder, sch'ils implants returnan a la concedanta.

Tar la dumonda 5: Per accelerar l'engrondiment da l'infrastructura da chargiar vehichels electrics, ha la Regenza proponì – en sia consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha d'energia dal chantun Grischun (LEG) – da promover l'installaziun da puncts da chargiar vehichels electrics, ch'èn accessibels publicamain, per lung da las axas principalas. La finala ha il Cussegl grond desistì d'introducir in tal causal da promoziun. Ultra da quai è la Regenza gia s'exprimida en chaussa en sia resposta da l'incumbensa da la fracziun da la PPS (cf. CR dals 12 da schaner 2021 [prot. nr. 2/2021]). Tenor questa resposta han las possessuras ed ils possessurs d'implants da fotovoltaica resp. las gestiunarias ed ils gestiunaris da las raits interess d'installar infrastructuras da chargiar vehichels electrics. L'infrastructura da chargiar vehichels electrics è in model da fatschenta da las interpresas d'electricitad privatas.

Tar la dumonda 6: Cun la finamira netto nulla tegna il Cussegl federal quint da las enconuschientschas scientificas las pli novas dal Cussegl mundial dal clima (IPCC) che din, che a partir d'ina stgaudada dal clima d'ina media dad 1,5 grads i saja da quintar cun consequenzas gravantas per l'uman e per la diversitad da las spezias. In'utilisaziun d'energia persistenta ed in augment da l'effizienza energetica sco er l'engrondiment da las energias regenerablas èn inevitabels per pudair garantir la segirezza dal provediment cun energia. En la Strategia d'energia 2050 ha il chantun Grischun survegnì ina finamira d'augment da 1460 GWh per tut las energias regenerablas. Da quest augment èn previs 200 GWh ord fotovoltaica e 200 GWh ord forza dal vent, l'augment restant duai vegnir furnì cun forza idraulica.

15 d'october 2021