Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 02.09.2022

En il BT dals 6 d'avust 2022 ha signur cusseglier guvernativ Cavigelli dà ina intervista da duas paginas davart la crisa d'energia actuala. Sco gia menziunà en il titel da l'intervista sa tractavi en emprima lingia da «Runals en funcziun e stivas stgaudadas». L'augment dals pretschs e las consequenzas per l'economia n'èn displaschaivlamain betg vegnids tematisads en questa intervista. Quai lascha temair che la Regenza grischuna n'ha betg realisà che la situaziun è seriusa. I na va betg per la dumonda, sche nus avain il proxim enviern avunda energia u betg. I va cunzunt per la dumonda, sch'ins po anc sa prestar l'energia u betg, e tge consequenzas economicas che quai ha cunzunt per ils consuments gronds che ston retrair l'energia sin il martgà liber e che n'han anc betg in contract per l'onn 2023 (var 40 pertschient). L'Associaziun da las interpresas electricas svizras (AES) ha acceptà in augment dals pretschs da 20–60 pertschient en il provediment da basa (clientella privata). Per la blera glieud po quai anc esser supportabel. Pli precara è la situaziun dentant per il consuments gronds cun passa 100 000 kWh/onn, perquai ch'i n'è – pervia dal martgà illiquid – actualmain gnanc pussaivel da cumprar mintga basegn d'electricitad. Uschè ditg che quai è uschia, essan nus exponids ad ina rallye dals pretschs.

Sco gia menziunà qua survart, ha quai consequenzas economicas gravantas per tut quels che n'han anc betg fatg in contract da furniziun d'electricitad per l'onn 2023.

In exempel:

 • Client xy cun in consum d'electricitad annual dad 1 GWh (1 milliun uras kilowatt) (correspunda ad in hotel mesaun en il Grischun)
 • Il pretsch actual importa 6,0 raps/kWh (quai ch'è plitost aut)
 • Il pretsch per l'onn 2023 (di da referenza: 10-08-2022) importa 56,96 raps/kWh
 • Custs cun il pretsch actual (6,0 raps/kWh): 60 000 francs/onn
 • Custs cun il pretsch dal 2023 (56,96 raps/kWh): 569 600 francs/onn

>>> Ils custs d'energia s'augmentan per 509 600 francs/onn u per 949 pertschient

Ins sto partir dal fatg che mo las pli paucas interpresas, e quai independentamain da la branscha, sajan ablas da surpigliar tals custs supplementars gigantics. Sche la situaziun n'avess betg da sa meglierar, èsi gia ussa cler che interpresas ston serrar.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders drizzan perquai las suandantas dumondas a la Regenza:

 1. È la Regenza conscienta da la situaziun ordvart brisanta areguard ils pretschs d'energia, sco er da l'influenza che quests auts pretschs d'energia han per l'economia e per la reputaziun dal Grischun, sche p.ex. 40 pertschient da las infrastructuras turisti­cas vegnan serradas?
 2. Po la Regenza stimar, quantas interpresas che retiran lur energia per ils pretschs dal martgà (q.v.d. che na fan betg part dal provediment da basa), a tge branschas che questas interpresas appartegnan, sco er tge reacziuns da chadaina ch'eventualas serradas d'interpresas pudessan chaschunar?
 3. Tge fa la Regenza per mitigiar la situaziun dals pretschs d'energia?
 4. Tge plan d'urgenza ha la Regenza per impedir che fitg bleras interpresas stoppian serrar lur portas durant la stagiun auta?
 5. È pertutgada er la Viafier retica e – sche quai fiss il cas – tge consequenzas ha quai per la structura dals pretschs e per la purschida, co vegnan finanziads respectivamain cumpensads ils custs supplementars?
 6. Co sa preschenta la communicaziun, en cas ch'i vegnan prendidas mesiras per segirar il provediment d'electricitad en il chantun Grischun?

Cuira, ils 31 d'avust 2022

Gort, Favre Accola, Grass, Adank, Brandenburger, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Della Cà, Dürler, Hefti, Hug, Koch, Krättli, Lehner, Menghini-Inauen, Metzger, Morf, Rauch, Roffler, Salis, Sgier, Stocker, Weber

Resposta da la regenza

La situaziun actuala sin ils martgads d'energia ha chaschunà secessiuns extremas. Perquai n'èsi er betg pli d'excluder ch'i po dar la fin da l'enviern 2022/23 ina man­can­za d'electricitad e/u da gas en Svizra. Ina tala situaziun avess consequenzas con­si­derablas per la populaziun e per l'economia. La situaziun da mancanza, ma er ils effects dals auts pretschs che resultan qua tras, vegnan ad avair consequenzas fitg differentas per ils divers consuments d'electricitad. Cas da direzza n'èn betg exclus.

Tar la dumonda 1: La Regenza è conscienta dal fatg che la situaziun è precara per las interpresas, perquai ch'ils pretschs d'energia èn s'augmentads fermamain. En l'economia datti – entaifer las singulas branschas ed interpresas – differentas per­cepziuns areguard il basegn d'energia ed areguard il potenzial da spargnar energia. Entant che interpresas industrialas che dovran fitg blera energia (p.ex. producziun da cement u chemia) fan gia dapi in temp pli lung fitg gronds sforzs individuals per redu­cir lur consum d'energia, han autras interpresas medemamain fatg pass impurtants sin basa da las recumandaziuns da lur branschas (p.ex. hotelleriesuisse Grischun, Prix Watt d'Or). Durant las emnas passadas han per exempel las telefericas, l'hotel­laria e las fabricas da quadrels cumenzà ad examinar consequentamain en l'entira branscha lur effizienza energetica ed a definir lur finamiras da spargnar energia. In motiv per il problem da custs en l'economia è, che tscherts consuments gronds han midà en il passà voluntarmain e sapientivamain al martgà liber ed han uschia pudì sbassar massivamain lur custs d'energia. L'inversiun da quest avantatg da con­cur­renza chaschuna ussa problems, er perquai ch'i n'è – tenor las disposiziuns fede­ra­las vertentas (Lescha federala davart il provediment d'electricitad [Lescha davart il provediment d'electricitad, LPrEl; CS 734.7]) – betg pli pussaivel da returnar al martgà protegì (princip: ina giada sin il martgà, adina sin il martgà). Tuttina resti da menziunar che bleras da questas interpresas han segirà contractualmain lur acquist d'electricitad sin il martgà liber, e quai a vista mesauna (2–5 onns) sco er en moda graduada. Tar questas interpresas vegnan ils effects actuals perquai mitigiads.

Tar la dumonda 2: Tenor il rapport d'activitad da la Cumissiun federala per l'elec­tri­ci­tad (ElCom) da l'onn 2021 han 34 539 consuments finals en Svizra il dretg d'acceder libramain al martgà (0,6 pertschient da tut ils consuments finals). Fatg diever da questa pussaivladad han 68 pertschient u 23 394 consuments finals (0,4 pertschient da tut ils consuments finals). Per il Grischun vegni stimà che quai sajan 400 fin 500 in­ter­presas che consumeschan blera energia e che sa movan probablamain per gronda part sin il martgà liber. In grond consum d'energia han – repartì tenor branschas – intginas interpresas industrialas (sco Hamilton Bonaduz SA, EMS-CHEMIE SA, Land­qart SA, Holcim SA), plinavant interpresas dal sectur turistic (sco telefericas, hotels, bogns), gronds manaschis artisanals (sco pasternarias, vernischarias) e ma­naschis dal maun public (instituziuns accessiblas a la publicitad, sco ospitals, l'ad­mi­nistraziun chantunala, vischnancas). Effects consecutivs resultan pia dapertut, però en moda e maniera differenta. Cunquai che la problematica è fitg cumplexa, n'èsi betg pussaivel da respunder la dumonda, tge reacziuns da chadaina ch'eventualas serradas pudes­san chaschunar.

Tar la dumonda 3: Il problem dals auts pretschs d'energia stat en in context inter­naziu­nal ed è il resultat dal design dal martgà svizzer d'electricitad (LPrEl; Lescha d'energia [LEn; CS 730.0]). La Confederaziun prenda per mauns differentas mesiras per sustegnair la purschida d'energia, ed ella examinescha las pussaivladads per mitigiar la situaziun sin plaun naziunal cun agid da mesiras da la politica economica. Sco chantun muntagnard e turistic èsi fitg impurtant da far valair noss interess. La Regenza s'engascha fermamain en quest reguard (forza idraulica; datas econo­mi­cas) ed è pronta d'examinar mesiras da la politica economica.

Tar la dumonda 4: Sco gia menziunà tar la dumonda 3, sa tracti d'in problem dal design dal martgà naziunal d'electricitad, nua che la Regenza ha mo ina pitschna libertad d'agir pertutgant l'adattaziun posteriura.

Tar la dumonda 5: Areguard l'electricitad per ils trens ha la Viafier retica ina segi­rez­za contractuala fin l'october 2024. L'ulteriur basegn d'electricitad ha la Viafier retica concentrà e segirà per part sco clienta gronda. Eventuals custs supplementars resul­tan pia cun retard. Tenor la cunvegna d'indemnisaziun da la Viafier retica cun la Con­federaziun e cun il chantun pon quests custs vegnir cuvrids, senza ch'els stoppian vegnir adossads a la clientella dal traffic public.

Tar la dumonda 6: En il rom dal stab parzial «Segirezza dal provediment d'energia» fa il chantun actualmain ina publicaziun da concurrenza per ina plattafurma da com­municaziun, che duai vegnir messa en funcziun l'atun. Ella duai funcziunar sco platta­furma entaifer il chantun e porscher a la populaziun sco er a l'economia svelt ed im­mediatamain tut las infurmaziuns davart la situaziun da l'energia, ma er davart ils potenzials da spargnar energia.

2 da settember 2022