Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 07.12.2022

La Lescha per promover la tgira da persunas malsaunas (LTM, DG 506.000) regla las contribuziuns dal chantun e da las vischnancas als ospitals acutsomatics e psichiatrics publics (art. 19 al. 1 lit. e ed f). Sco prestaziuns d'utilitad publica valan lasuenter prestaziuns da basa fixas, tgira palliativa, prevenziun, servetsch social, pastoraziun en l'ospital, prevenziun d'epidemias, medischina legala, gestiun d'in ospital protegì, provediment medicinal per situaziuns d'urgenza e per catastrofas sco er per prestaziuns obligatoricas tenor l'artitgel 13 alinea 2, uschenavant che las tariffas na cuvran betg ils custs da gestiun e d'investiziun (art. 24 al. 2). En il preventiv fixescha il Cussegl grond mintga onn definitivamain il credit total per la cumpart dal chantun da las contribuziuns chantunalas e communalas als ospitals publics per las prestaziuns d'utilitad publica (art. 21 al. 1 lit. c).

Ils credits annuals tenor preventiv per contribuziuns chantunalas ad ospitals publics per prestaziuns d'utilitad publica (nr. da conto 3212.363412) han importà

Quint 2017           21 859 974 francs

Quint 2018           21 870 780 francs

Quint 2019           21 877 587 francs

Quint 2020           21 877 587 francs

Quint 2021           27 792 846 francs

Preventiv 2022     21 900 000 francs

Preventiv 2023     25 285 000 francs

PF 2024–2026      25 285 000 francs per onn

Las contribuziuns èn en general restadas constantas en il decurs dals onns, quai cun excepziun da l'onn 2021 pervia dal coronavirus. L'augment a partir da l'onn 2023 pertutga dus letgs da tgira intensiva supplementars e l'infecziologia en l'Ospital chantunal dal Grischun sco er la psichiatria d'uffants e da giuvenils en ils SPGR (preventiv 2023, pagina 220, commentari nr. 2).

A chaschun da la debatta dal Cussegl grond davart la dumonda Niggli (Samedan) concernent la garanzia dal provediment da sanadad decentral a lunga vista en il Grischun en la sessiun da zercladur da quest onn (protocol dal Cussegl grond dals 16 da zercladur 2022, pagina 1331) ha CG Peyer explitgà areguard la dumonda da las prestaziuns d'utilitad publica il suandant: «Impurtantas èn er las prestaziuns d'utilitad publica ... Sche Vus inoltrais qua anc la dumonda u faschais in'ultima intervenziun e schais, ch'ins duaja dublegiar u triplar questas prestaziuns, alura As suttascriv jau quai anc oz … Nus giain in zic en ina direcziun sur las prestaziuns d'utilitad publica che jau augmentass anc uschè gugent, sche Vus ma concedissas il preventiv necessari.»

La Cumissiun per sanadad e fatgs socials (CSF) è da l'avis, che questas remartgas dal cusseglier guvernativ expriman in malesser derasà davart l'autezza da las contribuziuns a las prestaziuns d'utilitad publica. Tenor l'avis da la cumissiun manca dentant ina basa per dumandar in augment dal credit global en il rom dal process da budgetaziun.

La Cumissiun per sanadad e fatgs socials CSF incumbensescha la Regenza,

  1. da laschar examinar l'autezza da las contribuziuns dal chantun e da las vischnancas als ospitals publics per prestaziuns d'utilitad publica pertutgant lur commensurabladad. L'examinaziun duai er cuntegnair recumandaziuns d'agir a la Regenza ed al Cussegl grond;
  2. d'integrar las eventualas recumandaziuns d'agir en sia proposta per il credit tenor preventiv da l'onn 2024 per contribuziuns chantunalas ad ospitals publics per prestaziuns d'utilitad publica (nr. da conto 3212.363412).

Cuira, ils 7 da december 2022

Loepfe, Holzinger-Loretz, Degiacomi, Collenberg, Natter, Rüegg, Rutishauser, von Ballmoos, Zanetti (Sent)

Resposta da la regenza

La revisiun da la Lescha federala davart l'assicuranza da malsauns (LAMal; CS 832.10) deliberada da las Chombras federalas en il sectur da la finanziaziun dals ospitals è entrada en vigur il 1. da schaner 2009. La finamira principala da la revisiun è stada da franar l'augment dals custs en il sectur staziunar dals ospitals. Per quest intent duessan cunzunt la transparenza dals custs e la finanziaziun en il sectur dals ospitals vegnir augmentadas e la concurrenza tranter ils ospitals vegnir rinforzada. Per in giudicament cumplessiv dal svilup dals custs d'ospital e da la transparenza respectiva ston er las expensas che na vegnan betg finanziadas da l'assicuranza obligatorica per la tgira da malsauns (AOMal) vegnir resguardadas. Latiers tutgan tenor l'art. 49 al. 3 LAMal ils custs per prestaziuns d'utilitad publica (PUP). En quest connex vegnan numnads explicitamain il mantegniment da capacitads dals ospitals per motivs da la politica regiunala sco er l'instrucziun e la perscrutaziun universitara. Questa glista n'è betg cumpletta.

Per mantegnair la neutralitad areguard la concurrenza na dastgan prestaziuns da la politica sociala e dal provediment oz betg pli simplamain vegnir adossadas als ospi­tals e vegnir indemnisadas pauschalmain sur subvenziuns, perquai ch'ils custs ed il retgav ston esser equilibrads. Per cuntinuar en moda neutrala areguard la concur­renza cun talas prestaziuns, è vegnì stgaffì l'instrument da las prestaziuns d'utilitad publica. Quest instrument n'è dentant betg definì en moda precisa e vegn interpretà fitg differentamain.

La definiziun da las prestaziuns d'utilitad publica è er gia stada object d'ina dumonda parlamentara sin plaun federal. La resposta dal Cussegl federal è stada che la no­ziun na saja betg definida definitivamain e ch'ella fixeschia las prestaziuns che na da­stgian en nagin cas vegnir adossadas a la LAMal. Ina confruntaziun da princip cun la qualificaziun da las prestaziuns d'utilitad publica tenor l'art. 49 al. 3 LAMal manca den­tant fin ussa er en la giurisdicziun. Confederaziun, chantuns ed assicuraders da malsauns n'han correspundentamain betg definì pli precis las prestaziuns d'utilitad publica, mabain maximalmain instrumentalisà quellas per lur interess respectivs.

Sin basa da las explicaziuns qua survart èsi chapibel ch'igl exista en l'entira Svizra e betg mo en il Grischun in vast malesser davart la commensurabladad da las presta­ziuns d'utilitad publica. La Regenza è da l'avis che l'examinaziun duess vegnir fatga tras in post independent.

Sa basond sin questas explicaziuns propona la Regenza al Cussegl grond d'acceptar questa incumbensa.

25 da schaner 2023