Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 15.02.2023

Ils motivs per violenza a chasa èn multifars. Violenza a chasa datti en tut las classas socialas ed en tut ils circuls da la populaziun. Ina cumpart surproporziunala da cas exista dentant tar persunas cun biografias da migraziun (funtauna: Departament federal da l'intern DFI, sectur Violenza, zercladur 2020). Ultra da quai crescha la populaziun estra dapi onns rasantamain en Svizra.

Sut quest aspect vulan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders che la Regenza respundia las suandantas dumondas che concernan il chantun Grischun:

  1. Quant auta è la cumpart da naschientschas d'uffants da geniturs esters, cumpareglià cun la rata da tut las naschientschas? Tge naziunalitads èn represchentadas qua il pli fitg?
  2. Quant auta è la cumpart da persunas estras (m/f) tar ils cas da la APUC?
  3. Tge geners d'intervenziuns da la APUC vegnan avant il pli savens tar persunas estras (m/f)?
  4. Tge naziunalitads èn statisticamain surrepreschentadas tar intervenziuns da la APUC?
  5. Quant auts èn ils custs che vegnan chaschunads tras intervenziuns da la APUC tar famiglias estras, e co sa preschentan quests custs en cumparegliaziun cun famiglias svizras?
  6. Quant auta è la cumpart da persunas estras tar delicts da violenza da giuvenils? Datti regiuns, nua che questa cumpart divergescha fermamain da la media e – sche gea – co sa laschan declerar questas divergenzas?
  7. Tge naziunalitads èn represchentadas il pli fitg tar delicts da violenza da giuvenils?
  8. Co è la relaziun tranter persunas estras (m/f) e persunas svizras (m/f) tar delinquentas e delinquents giuvenils arrestads?

Cuira, ils 15 da favrer 2023

Cortesi, Metzger, Weber, Candrian, Casutt, Della Cà, Dürler, Favre Accola, Gort, Grass, Heim, Hug, Krättli, Menghini-Inauen, Morf, Roffler, Salis, Sgier, Städler

Resposta da la regenza

Sco che las sutsegnadras ed ils sutsegnaders han constatà correctamain en la du­monda, èn ils motivs per violenza a chasa multifars. Il medem vala per delicts crimi­nals. Confurm a la cumplexitad na sa laschan er betg deducir respostas u recepturas simplas.

Tar la dumonda 1: L'Uffizi federal da statistica maina ina statistica da las naschien­tschas vivas tenor naziunalitad dals uffants. Per ils onns 2018 fin 2021 èn vegnidas registradas en media 1713,5 naschientschas vivas. 78 % da quests uffants eran da naziunalitad svizra, 22 % avevan ina naziunalitad estra. Da questa cumpart estra avevan 30 % dals uffants la naziunalitad portugaisa, 17 % la naziunalitad tudestga ed 11,5 % la naziunalitad taliana.

Tar la dumonda 2: L'onn 2022 ha la cumpart da persunas estras importà 20 % en la protecziun da creschids e 67 % en la protecziun d'uffants. La pli gronda cumpart en la protecziun d'uffants èn fugitivas e fugitivs minorens. Persunas minorennas che sa trategnan senza geniturs en Svizra, survegnan tras lescha ina represchentanza lega­la ed ina persuna da confidenza. Senza questa cumpart importa la quota da persu­nas estras en la protecziun d'uffants 38,9 %. En il sectur dals uffants pertutgads da violenza a chasa ha la cumpart da persunas estras importà 48,8 % l'onn 2022, quai che correspunda a 17 cas.

Tar la dumonda 3: La cumpart da persunas estras na vegn betg registrada statistica­main en cas d'intervenziuns da l'Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC).

Tar la dumonda 4: La pli gronda cumpart da persunas estras en cas da la APUC pertutga persunas da l'Afganistan. 78,5 % da quests cas concernan però persunas minorennas che n'èn betg accumpagnadas dals geniturs. La segund gronda cumpart da cas pertutga persunas da la Germania.

Tar la dumonda 5: La APUC na maina betg ina statistica che classifitgescha ils custs tenor la naziunalitad da las clientas e dals clients. Entant ch'ils custs da procedura, ils custs da terzas persunas (p.ex. rapports medicals, expertisas psichiatricas) e la concessiun da la giurisdicziun gratuita vegnan registrads en lur totalitad, na vegnan ils custs da mesiras (custs per curatellas, per collocaziuns en chasas da dimora, per sustegns ambulants) betg registrads. In'ulteriura registraziun da datas mo per intents statistics chaschunass da l'autra vart lavur e custs supplementars, senza plivalur visibla.

Tar la dumonda 6: La Procura publica dal Grischun maina – per tut las investigaziuns terminadas – ina statistica davart la relaziun tranter giuvenils svizzers ed esters e preschenta quella en il rapport da gestiun (media dals onns 2017–2022: 73 % per­su­nas svizras, 27 % persunas estras). Ina statistica specifica per ils delicts da violenza na vegn dentant betg manada. Correspundentamain na pon er betg vegnir fatgas indicaziuns davart differenzas regiunalas.

La Confederaziun maina ina statistica davart las sentenzias da giuvenils e davart las persunas sentenziadas en connex cun delicts da violenza. Questa statistica differen­ziescha bain tranter persunas svizras e persunas estras, dentant betg tranter chan­tuns u schizunt tranter regiuns. Plinavant maina la Confederaziun – per ils chantuns – ina statistica davart las sentenzias da giuvenils che han commess delicts da vio­lenza. Questa statistica na fa dentant naginas indicaziuns davart la relaziun tranter persunas svizras e persunas estras.

Tar la dumonda 7: Per questa dumonda na maina la Procura publica dal Grischun nagina statistica.

Tar la dumonda 8: Dapi l'onn 2013 ha la Procura per giuvenils dal Grischun ordinà arrest d'inquisiziun per 16 giuvenils. 6 giuvenils eran burgais svizzers, 10 giuvenils avevan ina naziunalitad estra.

2 da matg 2023