Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 05.10.2000
Ina part essenziala da la lescha da taglia per il chantun Grischun, revedida 1999, è la midada a la valitaziun postnumerando. Questa midada è colliada cun bleras malsegirtads e per part er cun dubis, e quai tant per vischnancas, per cussegliaders professiunals e fiduziaris sco er per persunas privatas. Ma er numerusas midadas administrativas ch'èn apparentamain previsas pretendan ch'ils pertutgads vegnian infurmads ed instruids a temp. I sa preschentan oravant tut las sequentas dumondas:
1. Tge incumbensas en connex cun la taxaziun da taglia ston vegnir fatgas er en avegnir da las vischancas?
2. Pon ins far quint ch'i saja pussaivel er en il futur d'inoltrar la decleraziun da taglia sco er la taxaziun sezza als cumissariats da taglia regiunals existents? Quai fiss en il senn d'in agir en l'interess da la clientella, ma er en il senn dal mantegniment da plazzas da lavur en las regiuns.
3. Èsi gist che las actas da taglia vegnan deponidas en il futur be anc en in post central a Cuira?
4. Resulta da la midada da la pratica da taxaziun er in basegn spezial d'amortisaziun tar ils uschenumnads programs EVA che las vischnancas han acquistà (contact online cun l'administraziun da taglia)?
5. Per la preparaziun e per la lavur administrativa èn las gruppas professiunalas correspundentas, sco ils cussegliaders, ils fiduziaris e.u.v., dependentas d'ina infurmaziun a temp davart la maniera da la realisaziun e la pratica ch'è da spetgar. Cura pon ins far quint cun quella?
6. Èsi gist che pliras fundaziuns da novas firmas èn vegnidas translocadas en auters chantuns pervia d'ina tscherta malsegirtad davart la pratica ch'è da spetgar tar la transiziun a la taxaziun postnumerando?

Cuira, ils 5 d'october 2000

Namen: Pfenninger, Schütz, Arquint, Frigg, Jäger, Locher, Looser, Meyer, Noi, Pfiffner, Trepp, Zindel

Session: 05.10.2000
Vorstoss: rg Interpellation

Resposta da la regenza

La midada a la valitaziun postnumerando chaschuna midadas ed adattaziuns fundamentalas en numerus secturs da l'administraziun da taglias dal chantun. Uschia na ston ins betg sulettamain registrar ed intermediar las midadas materialas cun fixar la pratica e cun preschentar exempels concrets. Ins sto er planisar respectivamain concepir en detagl ils andaments, ils programs da la EED, la stampa e la spediziun dals formulars, las indemnisaziuns da las vischnancas ed auter pli. Questas lavurs supplementaras considerablas ston vegnir fatgas cun il persunal existent.
La midada a la valitaziun postnumerando succeda bain sin l'entschatta da l'onn proxim. Las consequenzas vegnan dentant pir a cumparair successivamain, e l'emprima decleraziun da taglia ch'è d'emplenir ora cumplettamain tenor las reglas da la valitaziun postnumerando vegnan ins pir a stuair inoltrar l'onn 2002. A l'entschatta da l'onn proxim ston ils pajataglia declerar essenzialmain las entradas dals onns 1999 e 2000; quai succeda en ina decleraziun da taglia considerablamain scursanida. Questa decleraziun da taglia serva surtut sco dumonda da restituziun per la taglia anticipada, per eruir las entradas e las expensas extraordinarias sco er per fixar eventuals fatgs d'ina taxaziun provisoria.
Las dumondas fatgas en l'interpellaziun po la regenza respunder sco suonda.
1. Incumbensas da las vischnancas
Las incumbensas da las vischnancas èn regladas en la lescha e l'ordinaziun dal cussegl grond (art. 169s; nova lescha da taglia en colliaziun cun art. 43ss. nova OE tar la lescha da taglia). Tut las vischnancas han da far tschertas lavurs da preparaziun. Vischnancas pli grondas pon er en il futur vegnir incumbensadas cun lavurs da valitaziun, sch'ellas disponan da la quantitad necessaria da collavuraturs qualifitgads e da l'infrastructura da la EED correspundenta. Sin proposta da las vischnancas è il conclus davart la dimensiun da la collavuraziun chaussa da l'administraziun da taglias dal chantun (art. 170 al. 2 nova lescha da taglia). Da la dimensiun da la collavuraziun da las vischnancas dependa er l'indemnisaziun da questas. La reglamentaziun correspundenta è vegnida inoltrada a la conferenza dals uffizis da taglia communals dals 18 da settember per prender posiziun. Questa procedura è gia vegnida skizzada en il cussegl grond cur che la lescha da taglia è vegnida discutada (guarda PCG 4 98/99, p. 569).
2. Cumissariats da taglia regiunals
Ils posts exteriurs da l'administraziun da taglias dal chantun a Tavau, Samedan, Roveredo e Glion restan. Questas structuras èn sa cumprovadas e na duain betg vegnir midadas, sch'igl è pussaivel d'engaschar collavuraturs qualifitgads en las regiuns. La dumanda, sche las decleraziuns da taglia possian vegnir inoltradas er en il futur tar la vischnanca u sch'ins stoppia aspirar soluziuns centralas pervia da necessitads tecnicas (archivaziun electronica), è oz anc averta.
3. Archivaziun d'actas a Cuira
I na constat betg che tut las actas da taglia duain vegnir archivadas en in post central a Cuira. Al mument vegnan dentant examinadas alternativas al deposit d'actas en furma da palpiri. Latiers n'èsi betg d'excluder che las actas da taglia da vischnancas che na collavuran betg a la valitaziun vegnan depositadas tar l'administraziun da taglia dal chantun a Cuira respectivamain en ils posts exteriurs. Las ulteriuras examinaziuns sin quest sectur vegnan a mussar co ch'ins po optimar ils andaments. Nus na vulain betg prevegnir a quest resultat.
4. Basegn d'amortisaziun tar ils indrizs da la EED da las vischnancas
Ils uschenumnads programs EVA (software da valitaziun) èn vegnids mess a disposiziun gratuitamain a las vischnancas, uschia ch'i na po dar nagin basegn d'amortisaziun tar las vischnancas.
5. Infurmaziun dals cussegliaders e fiduziaris
Al mument che la pratica correspundenta è vegnida fixada, vegn l'administraziun da taglia a communitgar er als cussegliaders ed als fiduziaris las infurmaziuns che paran necessarias. Essend che la midada effectiva a la valitaziun postnumerando succeda pir l'onn 2002, resti anc temp avunda per far quai.
6. Èn fundaziuns da firmas vegnidas translocadas en auters chantuns?
La regenza na conuscha nagins cas, nua che fundaziuns da firmas fissan vegnidas translocadas en auters chantuns per ils motivs fiscals menziunads.

Cuira, 5 d'october 2000