Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 28.11.2000
En il dossier "Gieus olimpics en ils chantuns Turitg e Grischun sa chattan en il chapitel 7 "Remartgas finalas" las sequentas duas construcziuns: "Ins ha er examinà la pussaivladad d'ina assicuranza da las garanzias da deficit; ils emprims contacts cun differentas instituziuns han mussà resultats positivs. La Task Force sa resalva pia d'assicurar questas garanzias da deficit per betg surlaschar il bun success dal concept elavurà sulettamain al resultat d'ina votaziun dal pievel."
Questa remartga pretenda ina interpretaziun. Tge èsi manegià, sche "il bun success dal concept elavurà na duai betg vegnir surlaschà sulettamain al resultat d'ina votaziun dal pievel"? Vul quai dir ch'ils gieus olimpics en ils chantuns Turitg e Grischun pudessan er vegnir realisads en cas d'in resultat negativ da la votaziun dal pievel? Munta quai ch'ina part da la garanzia da deficit vegn assicurada e n'è consequentamain betg da suttametter a la votaziun dal pievel? Fissi schizunt pussaivel da far ina votaziun davart ina garanzia da deficit fictiva, nua ch'i na sa tractass betg da la garanzia da deficit sco tala, mabain sulettamain da la premia d'assicuranza da la garanzia da deficit ch'il chantun Grischun ha da pajar?
La regenza vegn supplitgada d'interpretar questas duas construcziuns.

Cuira, ils 28 da november 2000

Namen: Arquint

Session: 28.11.2000
Vorstoss: rg SchriftlicheAnfrage


Resposta da la regenza

Sco ch'i resorta dal dossier "Gieus olimpics 2010 Turitg/Grischun" han ins sclerì sch'ins pudess assicurar las ristgas che resultan tras las garanzias da deficit pretendidas dal comité olimpic internaziunal (IOC). Igl è sa mussà ch'ins pudess da princip far ina tala assicuranza. La motivaziun è stada quella ch'il gener e l'autezza da las garanzias finanzialas ch'il IOC vegn a pretender n'èn da preschent anc betg conuschents, ins n'ha anc betg repartì questas garanzias sin ils trais chantuns, la citad da Turitg e las ulteriuras vischnancas ed ins na sa consequentamain betg, tge partenaris che avessan da far ina votaziun dal pievel per motivs dal dretg da finanzas. I sa tracta pia dal scleriment teoretic d'ina pussaivladad, senza ch'ins haja fin uss l'intenziun d'applitgar quella en il cas concret.
Concernent la votaziun dal pievel messa en vista en il chantun Grischun pon ins dir ch'i vegniss a dar ina tala, sche la candidatura da Turitg/Grischun vegniss resguardada tras l'associaziun olimpica svizra sco candidatura svizra per la fasa internaziunala. Quest proceder fiss necessari, betg il davos per motivs politics. Il cuntegn dal project che vegniss preschentà al pievel è anc avert per ils motivs surmenziunads. Igl è dentant segir ch'i sa sto tractar per motivs giuridics d'in project da finanzas.

Cuira, ils 28 da november 2000