Navigation

Inhaltsbereich

Dumonda en scrit concernent l'imposiziun da taglia a las ovras partenarias da l'economia d'electricitad

Sessiun: 29.01.2001
La perdita da l'imposiziun da la facultad da las ovras elecricas e l'omissiun da la correctura da la basa prescritta en l'art. 79 LT per l'imposiziun da taglia a las ovras partenarias, chaschunan perditas annualas da taglia en il rom da ca. 20 milliuns francs per il chantun e las vischnancas pertutgadas.

L'acceptaziun dal postulat Cathomas (protocol CG mars 98) tras la regenza e l'assegnaziun da quel tras il cussegl grond sco er il conclus da la regenza dals 22-12-98 concernent l'applicaziun dal „model grischun“ cun la correctura dal gudogn previsa, han fatg speranza a las vischnancas pertutgadas. Questa tenuta è vegnida confermada er da la nova scheffa dal departament da finanzas en la resposta a la dumonda dals 26-5-99 (protocol CG matg 99).

En il fratemp èn passads 2 onns. Las perditas da taglia en las vischnancas pretendan cuntramesiras per pudair mantegnair las finanzas en in rom che sa lascha giustifitgar. Cuntrariamain n'èsi dentant politicamain betg giustifitgabel d'augmentar essenzialmain las taglias, uscheditg ch'i dat anc speranza per ina correctura da l'imposiziun da taglia a las ovras electricas e per entradas fiscalas pli autas.

Per ils motivs surmenziunads ed en vista a la nova scursanida massiva da la taglia sin las immobiglias da singulas ovras electricas ch'ins ha l'intenziun da far, èn las vischnancas dependentas da decleraziuns concretas davart la futura pratica chantunala per l'imposiziun da taglia a las societads d'ovras electricas.

Il sutsegnà supplitgescha la regenza da respunder las sequentas dumondas:

1. Quant enavant èn progredidas las tractativas cun ils represchentants da las societads d'ovras electricas?
2. A tge resultat han manà las tractativas; cun tge entradas fiscalas pon las vischnancas ed il chantun quintar en il futur?
3. Èn previsas correcturas regressivas dals quints fiscals e la facturaziun dal tschains da retard per ils onns 1999 e 2000; quant autas èn quellas per las singulas vischnancas e cura duain quests pajamaints succeder?
4. Ha la regenza anc adina l'intenziun d'obtegnair ina decisiun dal tribunal federal, sche las tractativas cun las societads d'ovras electricas na sa laschan betg concluder a moda cuntentaivla?

Cuira, ils 29 da schaner 2001

Namen: Cathomas

Session: 29.01.2001
Vorstoss: rg SchriftlicheAnfrage


Resposta da la regenza

Il december 1998 ha la regenza decidì che per l'imposiziun da taglia a las ovras electricas duai vegnir applitgà l'uschenumnà model grischun. Ella ha refusà en quest connex ina schliaziun transitoria negoziada dal departament da finanzas che sa basava sin ina dividenda obligatoria fermamain augmentada. Il motiv per questa decisiun da la regenza è stà finalmain il squitsch politic ch'è vegnì fatg da vart da las vischnancas.

Gia prest suenter questa decisiun ha la proxima avertura dal martgà d'electricitad gì emprimas consequenzas sin la branscha. Cumpraders a l'engrossa han pretendì reducziuns massivas dal pretsch. Quellas als èn er vegnidas concedidas. L'economia d'electricitad ha entschavì a sa drizzar tenor la nova situaziun, uschia ch'èn resultadas autas amortisaziuns e gronds respargns da custs. En quest ambient è er vegnida fatga da nov la dumonda davart l'imposiziun da taglia a las ovras partenarias. Ins ha mess en dumonda la decisiun da la regenza sut la glisch da quests novs svilups. Ils represchentants da l'economia d'electricitad èn sa declerads pronts da laschar skizzar in model progressiv per l'imposiziun da taglia ad ovras electricas tras experts independents. Quest model duai vegnir applitgà per la taxaziun a partir da la perioda fiscala 2000/2001. Ils onns fiscals averts oz (scadents) 1997 fin 2000 vegnissan impundids tenor la metoda previsa originalmain cun la prestaziun d'ina dividenda augmentada.

Quest model è vegnì preschentà als represchentants dal departament da finanzas il december 2000 e discutà ils 2 da favrer 2001. Il departament da finanzas e l'administraziun da taglia èn da l'avis ch'il model orientà tenor il martgà saja gist. Ma il model stoppia vegnir adattà en differents puncts per pudair vegnir acceptà dal chantun Grischun. Il departament da finanzas ha communitgà las midadas ed adattaziuns pretendidas als represchentants da l'economia d'electricitad cun ina brev dals 19 da favrer ed ha envidà quels da prender posiziun en scrit fin ils 15 da mars.

Las dumondas concretas po la regenza respunder sco suonda:

1. Las tractativas èn en la fasa finala. Sch'ins n'arrivass betg ad ina enclegientscha sin fundament da la basa ch'è vegnida suttamessa uss sco cuntraproposta, alura ston ins desister d'ulteriuras tractativas.

2. Perquai ch'il resultat da las tractativas n'è betg anc enconuschent e ch'i stat a disposiziun in model orientà tenor il martgà, en il qual il martgà vegn a prescriver ils retgavs da taglia, na pon ins far naginas constataziuns davart las entradas fiscalas da las vischnancas e dal chantun.

3. Per ils onns passads vegniss applitgada l'imposiziun da taglia sin il gudogn previsa originalmain sin fundament da la dividenda augmentada. Ils tschains da retard vegnissan incassads tenor lescha. Indicaziuns concretas davart las parts fiscalas exactas da la singula vischnanca e davart il termin da l'entrada dal pajament na pon ins betg anc far oz.

4. Sch'ins chatta spert ina schliaziun en enclegientscha, cuntentaivla per il chantun e las vischnancas sin la via instradada, alura pon ins evitar in giudicament giudizial da l'imposiziun da taglia a las ovras electricas. Sche quai n'è betg il cas, alura vegn l'administraziun da taglia ad imponer taglias a las societads. I vegn alura ad esser chaussa da las societads d'ovras electricas d'acceptar lur disposiziuns da taxaziun u da prender meds legals.

27 da favrer 2001