Navigation

Inhaltsbereich

Moziun concernent la calculaziun dal basegn vital en connex cun las contribuziuns chantunalas da maternitad

Sessiun: 30.01.2001
Suenter la naschientscha d'in uffant conceda il chantun a la mamma u al bab durant in tschert temp contribuziuns, sch'ella u el dovra in sustegn finanzial per la tgira e l'assistenza persunala da l'uffant. Las contribuziuns correspundan a la differenza tranter il basegn vital e las entradas imputablas.

Tenor l'art. 4 da la lescha davart contribuziuns da maternitad (DG 548.200) valan sco basegn vital las limitas d'entradas per persunas sulettas e conjugals tenor las disposiziuns decisivas en il chantun davart las PS. Per mintga uffant che viva en la medema chasada vegn quintà vitiers in supplement da 20% da la limita d'entradas per geniturs che vivan sulets.

Tenor l'art. 5 da la lescha valan sco entradas imputablas tut las entradas che resultan durant il temp da contribuziun dal genitur che tgira l'uffant respectiv dals geniturs maridads u che vivan ensemen. Tenor la missiva da la regenza al cussegl grond (carnet nr. 5/1990-91, p. 329s. pertutgant l'art. 5) valan sco entradas er pajaments cuntinuads dal salari tras il patrun sco er eventuals aliments resp. anticipaziuns d'aliments.

La lescha na cumpiglia betg babs e mammas ch'èn obligads da pajar aliments e ch'han uffants ensemen cun ina nova partenaria/in nov partenari.

In exempel:
In emploià da la VR, divorzià e 2 uffants, viva en concubinat cun ina dunna che lavura sco camariera e che n'ha anc betg uffants. El gudogna netto fr. 5'000.--, sto dentant pajar aliments da fr. 2'000.--. Ella gudogna fr. 2'700.--. Uss survegn il pèr in uffant e la dunna vuless s'occupar sezza da l'uffant cun agid da las contribuziuns tenor la lescha davart contribuziuns da maternitad durant 10 mais. Els n'obtegnan dentant naginas contribuziuns da maternitad, perquai che las entradas imputablas da l'um muntan a fr. 5'000.--, schebain ch'el sto pajar aliments da fr. 2'000.--. Per il pèr restassan pia be fr. 3'000.--.

La pratica mussa, che las entradas restantas da questas persunas, suenter la deducziun dals pajaments d'aliments, na tanschan savens betg pli per mantegnair la nova famiglia. Il partenari u la partenaria è sfurzà d'ademplir in'activitad da gudogn. Natiralmain exista er en questa constellaziun suenter la naschientscha d'in uffant il basegn dal genitur che tgira da reducir il pensum da lavur e d'obtegnair subsidis correspundents. Ma perquai che questas persunas na pon betg deducir ils pajaments d'aliments da las entradas, èn lur entradas (fictivas) memia autas, per ch'ellas pudessian far valair il dretg d'obtegnair contribuziuns tenor l'art. 2. Quest fatg chaschuna las situziuns nuncuntentaivlas menziunadas. Cumplementarmain a l'art. 4 al. 2 da la lescha duain perquai vegnir renconuschids er ils pajaments d'aliments sco expensas.

Nus proponin perquai la regenza da suttametter al cussegl grond ina midada da l'art. 4 al. 2 da la lescha davart contribuziuns da maternitad dals 8 da december 1991 (DG 548.200) e da proponer en quella ils pajaments d'aliments sco expensas renconuschidas supplementarmain.

Cuira, ils 30 da schaner 2001

Namen: Meyer, Zindel, Schmutz, Arquint, Bucher, Christoffel, Frigg, Hardegger, Jäger, Locher, Looser, Märchy, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Scharplatz, Schütz, Suter, Trepp, Zarn, Zindel

Session: 30.01.2001
Vorstoss: rg Motion

Resposta da la regenza

La lescha davart contribuziuns da maternitad è vegnida introducida l'onn 1991 en il Grischun. Lezza giada avevan pir quatter chantuns disposiziuns correspundentas. Las regulaziuns en ils singuls chantuns eran concepidas a moda fitg differenta.

La moziun rinviescha ad ina mancanza en la calculaziun dal basegn vital. Entant che las contribuziuns al mantegniment dal genitur ch'è obligà da pajar vegnan quintads sco entradas dal genitur che tgira, na prevesa la lescha davart contribuziuns da maternitad nagina pussaivladad per renconuscher quellas sco expensa dal genitur ch'è obligà da pajar cur ch'i sa tracta d'eruir il dretg e da fixar l'autezza da la contribuziun. In motiv per quest different tractament na resorta betg da la lescha. Quai pudess esser chaschunà dal fatg ch'ins ha survis ch'er in genitur ch'è obligà da pajar contribuziuns al mantegniment pudess arrivar en ina situaziun, en la quala el sez è dependent da contribuziuns da maternitad per pudair conceder la tgira ed assistenza persunala a l'uffant novnaschì.

Ina retschertga tar quels indesch chantuns che possedan actualmain la basa legala per conderscher contribuziuns da maternitad ha mussà che las obligaziuns da pajar aliments vegnan resguardadas en tut ils chantuns; ubain ch'ellas pon vegnir deducidas directamain da las entradas, ubain ch'ellas vegnan renconuschidas sco expensas.

Sa basond sin la situaziun da partenza surmenziunada retegna la regenza il giavisch da la moziun sco motivà. Correspundentamain sa declera ella pronta d'acceptar la moziun e da renconuscher sco expensas las contribuziuns al mantegniment tenor dretg da famiglia en connex cun la proxima revisiun da la lescha davart contribuziuns da maternitad.

27 da favrer 2001