Navigation

Inhaltsbereich

Moziun concernent l'art. 14 da la lescha davart la banca chantunala grischuna

Sessiun: 31.05.2001
Il cussegl da banca da la banca chantunala grischuna ha l'incumbensa da fixar la strategia. El è per uschè dir il „think tank“ da la banca da las Grischunas e dals Grischuns. Tenor l'art. 2 da la lescha è l'intent da questa banca quel ch'ella ha da resguardar ils basegns da tut ils circuls da la populaziun. Il chantun, quai vul dir l'entira populaziun grischuna, stat buna per tut las obligaziuns da questa banca, uschenavant ch'ils agens meds da quella na tanschan betg.

La cumposiziun dal cussegl da banca e la perioda d'uffizi dals cussegliers da banca (cusseglieras n'han fin oz anc betg pudì daventar commembras) han dà chaschun a discussiuns gia pliras giadas.

Perquai ch'il cussegl da banca ha da fixar la strategia n'èsi betg irrelevant co ch'el sa cumpona; el sto pia resguardar ils basegns da tut las classas da la populaziun.

En il temp hectic dad oz èsi indispensabel ch'ils commembers midian periodicamain.

Sin fundament da las explicaziuns surmenziunadas vulessan las sutsegnadas ed ils sutsegnads midar l'art. 14 da la lescha davart la banca chantunala grischuna sco suonda:

1 Il cussegl da banca consista dad indesch commembers e vegn eligì dal cussegl grond. La perioda d'uffizi munta a quatter onns. Ils commembers èn reeligibels 2 giadas. Las gruppas da la populaziun represchentadas en il cussegl grond ston esser represchentadas commensuradamain en il cussegl da banca.

Cuira, ils 31 da matg 2001

Namen: Trepp, Hess, Pfenninger, Arquint, Berther (Sedrun), Bucher, Bühler, Cahannes, Capaul, Catrina, Cavigelli, Christ, Dermont, Frigg, Hanimann, Jäger, Joos, Juon, Kehl, Koch, Looser, Luzio, Meyer, Noi, Pfiffner, Righetti, Robustelli, Schmid (Val S. Pieder), Schmutz, Schütz, Thomann, Wettstein, Zindel

Session: 31.05.2001
Vorstoss: rg Motion


Resposta da la regenza

La lescha davart la banca chantunala grischuna (LBCG) è vegnida acceptada dal pievel ils 29 da november 1998 ed è ida en vigur sin il 1. d'october 1999.

Ils moziunaris proponan suenter var 1 ½ onn che la lescha è en vigur da reveder l'art. 14 al. 1 da quella. Tenor la revisiun proponida duain ils commembers dal cussegl da banca pudair vegnir reelegids en il futur be pli duas giadas. Ultra da quai ston las gruppas da la populaziun represchentadas en il cussegl grond esser represchentadas commensuradamain en il cussegl da banca.

Gia en la debatta al cussegl grond davart la LBCG durant la sessiun da matg 1998 ha l'emprim signatari da la moziun fatg ina proposta identica, numnadamain da fixar en la lescha la reelecziun da duas giadas dals cussegliers da banca. Lezza giada n'ha el betg gì success cun sia proposta. Las premissas e las pretaisas en l'ambient bancar n'èn betg sa midadas essenzialmain dapi lezza decisiun.

Ils moziunaris èn da l'avis ch'en il temp accelerà dad oz i saja indispensabel ch'ils commembers midian periodicamain. Plinavant duaian esser represchentadas commensuradamain en il cussegl da banca tut las gruppas da la populaziun ch'èn represchentadas en il cussegl grond.

Sch'ina restricziun da la perioda d'uffizi dals cussegliers da banca serva per propi al chantun ed a la BCG, po restar ina dumonda averta. Sco organ electoral definescha il cussegl grond sez tgi che daventa commember dal cussegl da banca. El ha pia en maun da remplazzar commembers. A la fin finala èsi da rinviar al fatg ch'il cussegl da banca è l'organ suprem da la banca. El ha d'ademplir en emprima lingia incumbensas strategicas e relascha ils princips essenzials da la politica da fatschenta. L'operaziun bancara è daventada pli cumplexa ils davos onns e las incumbensas dal cussegl da banca èn pretensiusas. Experientschas economicas e chapientscha per l'operaziun bancara èn premissas indispensablas per pudair servir a la banca e finalmain al chantun en la funcziun da cusseglier da banca. Perquai pari a la regenza ch'ina restricziun e schematisaziun da las premissas electoralas per ils commembers dal cussegl da banca na cuntanschian betg la finamira, e quai tant dapli perquai - qua repetin nus - ch'il cussegl grond è l'organ electoral e ch'el po remplazzar singuls commembers dal cussegl da banca.

Sin fundament da questas ponderaziuns propona la regenza al cussegl grond da refusar la moziun.