Navigation

Inhaltsbereich

Interpellaziun concernent la serrada da filialas da la BCG

Sessiun: 01.06.2001
Dapi 1995 ha la banca chantunala grischuna serrà las sequentas filialas en il chantun Grischun: Uors, Curaglia, Lostallo, Samignun-Laret, Valendau, Versomi, Vulpera, Sarn, Ramosch, Pasqual, Tavanasa, Castiel, La Punt-Chamues-ch, Lumbrein, Langwies, restaurant d'autostrada Heidiland, Lantsch, Tschiertschen, Ziràn e Valbella.

Sch'i deva ina giada passa 110 lieus cun filialas da la BCG, posseda la banca dals Grischuns oz be pli 90 filialas. Perencunter vegnan etablidas represchentanzas a Berlin ed a Lugano.

Tenor l'art. 2 da la lescha davart la banca chantunala grischuna porscha la banca chantunala grischuna las prestaziuns da servetsch usitadas en las bancas e resguarda en sia activitad commerziala sco banca universala ils basegns da tut ils circuls da la populaziun, da l'economia privata e dal maun public. En quest rom gida ella a sviluppar l'economia dal Grischun a moda equilibrada.

La strategia da serrar filialas iniziada da la banca chantunala grischuna na sa cunfa betg cun l'intent stipulà en l'art. 2 da la lescha davart la banca chantunala grischuna. Cun serrar las filialas da la BCG en vischnancas pli pitschnas ed en regiuns marginalas perda la BCG sia proximitad envers ils clients. Tras quai perda ella sia obligaziun legala da resguardar en sia activitad commerziala ils basegns da tut ils circuls da la populaziun en il chantun. Quai na sa mida er betg cun il project previs a partir da la primavaira per Malögia, tenor il qual la filiala vegn averta be pli sin empustaziun. Las experientschas da las davosas emnas e dals davos mais han mussà che betg mo ina reducziun dals uffizis postals, mabain er da las filialas da banca ha grevas consequenzas per il svilup dals vitgs e da las vischnancas.

Sin fundament da questas ponderaziuns èn ils interpellants da l'avis ch'i saja da franar quest svilup. En vista al postulat da mantegnair plazzas da lavur ed al basegn da la populaziun na dastga la mancanza da persunal sin il sectur bancar betg vegnir acceptada sco argument per serrar filialas. Ils interpellants speran che la regenza s'engaschia - sumegliantamain sco tar la reducziun dals uffizis postals - per il mantegniment da la rait da filialas BCG en il chantun Grischun e ch'ella s'opponia cunter ulteriuras serradas da filialas.

En quest senn supplitgeschan ils interpellants la regenza da respunder las suandantas dumondas:

1. È er la regenza da l'avis che la strategia da serrar filialas da la banca chantunala grischuna na sa cunfetschia betg cun l'art. 2 da la lescha davart la banca chantunala grischuna?
2. È la regenza pronta da prender las mesiras necessarias per ch'i na vegnian betg serradas ulteriuras filialas da la banca chantunala grischuna en il chantun Grischun?

Cuira, il 1. da zercladur 2001

Namen: Parpan, Luzi, Schmid (Sedrun), Battaglia, Berther (Mustér), Bucher, Butzerin, Cahannes, Casanova (Vignogn), Cathomas, Catrina, Cavegn, Cavigelli, Crapp, Demarmels, Dermont, Farrér, Federspiel, Frigg, Giuliani, Joos, Locher, Luzio, Parpan, Pfenninger, Quinter, Sax, Schmutz, Schütz, Zegg, Zindel

Session: 1.06.2001
Vorstoss: rg Interpellation


Resposta da la regenza

Ils interpellants èn da l'avis che la banca chantunala grischuna (BCG) pratitgeschia ina strategia da serrada tar sias filialas. Els motiveschan lur avis cun la serrada d'ina quantitad da filialas durant ils ultims strusch sis onns. Questa strategia na saja betg pli cumpatibla cun l'art. 2 da la lescha davart la banca chantunala grischuna (LBCG).

Per giuditgar la concepziun da la rait da filialas da la BCG èn impurtants d'ina vart la basa legala, da l'autra vart dentant er ils svilups effectivs sin il sectur da banca, ils conturns midads da la banca e las tecnologias novas.

Il mandat da prestaziun da la banca, formulà en l'art. 2 LBCG, na dastga betg vegnir interpretà uschè verbalmain che tut ils servetschs da banca stoppian star a disposiziun a mintgin, dapertut en il chantun e da tut las uras. Il mandat da prestaziun è plitost d'ademplir ord ina vesta cumplessiva dals interess da la banca e dal chantun (missivas 1997-1998, p. 393 ss.). La banca è da manar tenor princips commerzials ed ha da cuntanscher in retgav commensurà (art. 4 al. 1 LBCG). Per ademplir questas directivas legalas sto la banca adina puspè adattar sia rait da filialas a la situaziun economica ed als basegns dals clients. I vegn anc explitgà che "adattar" n'è il pli savens betg identic cun ina retratga or da las regiuns.

Novs giavischs e basegns dals clients, sco p. ex. ils pajaments cun cartas (cartas da credit, cartas da bancomat e.u.v.), il giavisch per dapli cussegliaziun tar la planisa-
ziun da finanzas e l'administraziun da facultad, ma er e-banking ed internet-banking e.u.v. han gidà fermamain ad influenzar l'organisaziun da la banca durant ils ultims onns.

Durant l'interval da 1995 - 2000 èn vegnids endrizzads en il Grischun 53 bancomats novs ultra da quels 27 apparats da daners ch'existevan gia.
Entant che bancas da concurrenza da la BCG èn sa retratgas or da singulas regiuns dal chantun durant quest interval u entant ch'ellas han reducì il dumber da lur filialas u fusiunà talas, ha la BCG rinforzà considerablamain la dimensiun da ses servetschs en las nov regiuns. La cumprova da quai è il volumen d'investiziun da la BCG da circa 52 milliuns francs en las regiuns (sa referind adina a l'interval menziunà) che ha pudì vegnir dumagnà per gronda part d'interprendidras e d'interprendiders indigens.


Tar las filialas menziunadas en l'interpellaziun sa tracti per ina considerabla part
d'uschenumnadas "agenturas da stiva", e lur serrada è savens stada en connex cun partenzas per motivs da vegliadetgna u per auters motivs natirals. Da preschent na pon ins strusch pli recrutar persunal per quest gener da filialas. Tar las filialas serradas dapi 1996 ha gì lieu dal rest ina reducziun da plazzas da totalmain be 0,9 plazzas. Visavi a questa reducziun stattan 186 plazzas qualifitgadas ch'èn vegnidas creadas da nov, surtut en las sedias regiunalas.

Cun l'exempel da Valbella che vegn er numnà en l'interpellaziun pon ins explitgar che la reducziun dal dumber da filialas na munta betg a medem temp er ina reduc-ziun dals servetschs da banca. En la medema vischnanca è vegnì construì en ina distanza da paucs kilometers dal lieu en dumonda in edifizi nov cun il status d'ina sedia regiunala, quai cun investiziuns da circa 6,4 milliuns francs. En quest lieu han ins a medem temp creà pliras ulteriuras plazzas da lavur.

Finalmain èsi da render attent a l'art. 3 al. 2 LBCG, tenor il qual la banca po er far fatschentas ordaifer il chantun, uschenavant che quai na pregiuditgescha betg
l'adempliment da l'intent en il chantun. Igl è cler ch'ils clients da la BCG na vivan betg sulettamain en il Grischun. Ins na po perquai opponer nagut ad in'extensiun moderada da la rait da fatschentas ordaifer il chantun, sche quest agir avra novas pussaivladads da profit che servan finalmain a rinforzar il martgà en il chantun.

Tar las dumondas:

    1. En vista a quests fatgs ed al svilup allegraivel en mintga reguard da la BCG, ma er a basa da las disposiziuns en la LBCG (art. 2 en colliaziun cun art. 4), è la regenza da l'avis che la concepziun da la rait da filialas ch'è vegnida fatga durant ils ultims onns saja senz'auter cumpatibla cun l'intent da la LBCG.

    2. Igl è cumprovà che la BCG ha extendì cuntinuadamain ses servetschs durant ils ultims var tschintg onns, e quai surtut er en las regiuns. Ultra da quai han ins creà passa 180 plazzas durant quest interval. Plinavant ha la BCG investì durant quest temp circa 80 milliuns francs en sias sedias regiunalas ed en l'ulteriura rait da filialas. Tenor l'avis da la regenza n'èn necessarias naginas mesiras, sco ch'i vegn proponì dals interpellants.