Navigation

Inhaltsbereich

Dumonda en scrit concernent l'engaschament per la candidatura d'Olimpia 2010

Sessiun: 08.10.2001

Ils gieus olimpics 2010 n'han definitivamain betg lieu en noss chantun. L'engaschament da noss chantun en la Task Force durant ils onns 2000 e 2001 è stà considerabel, tant en fatgs da persunal sco er finanzialmain.

Jau fiss perquai interessà da savair tge custs ch'il chantun Grischun ha da purtar en consequenza da quest engaschament.

Jau supplitgesch perquai da respunder las sequentas dumondas:

  1. Quant autas èn las expensas totalas en francs sulettamain per noss chantun, senza quintar il temp impundì da nossa regenza ed administraziun per lur engaschament per las trais versiuns da candidatura: "Grischun 2010", "Grischun/Turitg/Schwyz 2010" e "Tavau 2010"?
  2. Quant auts èn ils custs per expensas da biros externs/persunas che vegnan surpigliads dal chantun? Da tge biros/persunas sa tracti e quant autas èn mintgamai las contribuziuns per tut las versiuns da candidatura dapi la nominaziun da la Task Force tras la regenza?
  3. Fiss noss chantun resp. la regenza puspè pronta da sa laschar cumpigliar en cass ch'ins duess trair en consideraziun cunter tut las aspectativas in'ulteriura candidatura da vart privata per l'onn 2014?

Cuira, ils 8 d'october 2001

Name: Looser

Session: 08.10.2001
Vorstoss: rg SchriftlicheAnfrage


Resposta da la regenza


  1. Las expensas dal chantun per ils dossiers da candidatura "Grischun 2010", "Grischun/Turitg/Schwyz" e "Tavau 2010", muntan a totalmain fr. 295'000.-- Quest import sa cumpona da contribuziuns da fr. 15'000.-- per elavurar il sboz dal project "Grischun 2010", da fr. 180'000.-- vi da la candidatura communabla "Grischun/Turitg/Schwyz" e da fr. 100'000.-- vi da la candidatura "Tavau 2010".

  En l'import menziunà n'èn betg cuntegnidas indemnisaziuns e spesas en connex cun las sesidas da la Task Force da circa fr. 21'000.--

  2. Il chantun surpiglia directamain be ina contribuziun da fr. 15'000.-- vi dal studi "Cumplettaziun VR Partenz" che vegn elavurà da l'interpresa Hartmann & Sauter.

  3. La dumonda, sche e co la regenza fiss puspè pronta da sa laschar cumpigliar en ina candidatura da gieus olimpics d'enviern 2014, n'è da preschent betg actuala per la regenza. Questa dumonda vegn a sa preschentar - sche insumma - il pli baud l'atun 2003 suenter l'attribuziun dals gieus olimpics d'enviern 2010. Ella vegn ad esser valitada e respundida a basa dals fatgs e da las circumstanzas da quel mument.