Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 29.01.2002

En il chantun Grischun vivan tenor statistica (2000) circa 33'000 persunas da l'exteriur. L'immigraziun e la dimora d'umans cun autras disas ed in'autra lingua mettan ina societad adina puspè avant novas sfidas. Midadas da la situaziun economica e dals problems per la societad che resultan londerora èn medemamain novas sfidas en nossa relaziun cun persunas immigradas.
La Caritas Svizra s'engascha dapi onns per ina societad solidara che vul pussibilitar ina vita degna d'in uman a tut ils umans independentamain da lur derivanza, lur naziunalitad, lur colur da la pel u da lur religiun. Ella s'engascha che l'integraziun vegnia encletga sco in process vi dal qual tut ils umans èn participads.
En divers chantuns èsi vegnì renconuschì che la tematica „integraziun“ stoppia vegnir observada precautamain ord vista sociopolitica sco er economica e stoppia vegnir persequitada a moda intenziunada e cun in pensar cumbinatoric.
En collavuraziun cun la cumissiun federala per dumondas dals esters (CFE) han insaquants chantuns realisà posts spezialisads per integraziun u che tals èn en realisaziun. Quests posts spezialisads sa drizzan a tuttas Svizras ed a tuts Svizzers sco er a migrantas e migrants che vivan en il chantun (administraziuns, vischnancas, scolas, persunas dal fatg or dals secturs da sanadad e socials, publicitad e.u.v.). Ils posts spezialisads porschan servetschs che promovan e megliereschan l'integraziun d'estras e d'esters en il chantun. Els intermedieschan en cas da conflicts, lavuran orientà al basegn, inizieschan projects e promovan l'interdependenza dals pertutgads, da las persunas dal fatg e da las organisaziuns en las regiuns. Buna integraziun ha l'effect da prevegnir al rassissem, quai che pudess vegnir integrà sco tematica per in post spezialisà.
L'onn 1999 è er vegnì cumenzà en il chantun Grischun da vart da la Caritas cun discurs cun l'uffizi chantunal dal servetsch social pertutgant in post spezialisà d'integraziun. A partir dal 1. da schaner 2001 vegn uss manà in tal post spezialisà, dentant senza incarica e senza ch'il chantun sa participeschia finanzialmain londervi. Per quest motiv ha stuì vegnir limitada fitg la purschida da servetschs. La Caritas Svizra maina quest post exclusivamain cun agens meds e n'è betg en la situaziun da pudair mantegnair questas activitads senza las contribuziuns da vart dal chantun. En l'avegnir vegn ella ad esser sfurzada da sa retirar e da schliar il post.

En quest connex dumondan las interpellantas ed ils interpellants la regenza:

1. Tge posiziun ha la regenza fundamentalmain en connex cun in post spezialisà integraziun en il chantun Grischun?
2. Con aut stima la regenza la necessitad d'in tal post spezialisà?
3. È la regenza interessada d'ina collavuraziun cun la Caritas da la Svizra?
4. La CFE incumbensescha ils chantuns che vulan manar in post spezialisà per integraziun cun incaricas da coordinaziun. La cundiziun per pudair realisar ina tala incumbensa è dentant ch'il chantun sa participescha tut tenor la forza da finanzas als custs - circa 90'000 francs mintg'onn.
a) Tge posiziun ha la regenza en connex cun ina tala participaziun?
b) Fiss ella eventualmain pronta da sa participar analogamain cun ils auters chantuns vi d'ina tala incumbensa?
5. Tge pensa la regenza da far en cas ch'il post spezialisà per l'integraziun sa retrai dal chantun Grischun perquai che la participaziun finanziala n'è betg succedida?
6. Vesa la regenza pussaivladads d'alternativa en connex cun la situaziun odierna?

Cuira, ils 29 da schaner 2002

Name: Bucher, Zanolari, Trepp, Arquint, Cavegn, Cavigelli, Caviezel (Cuira), Darms, Frigg, Giuliani, Jäger, Joos, Koch, Lardi, Locher, Loepfe, Looser, Meyer, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Schmutz, Schütz, Tuor (Mustér), Zindel

Session: 29.01.2002
Vorstoss: rg Interpellation

Resposta da la regenza

Cun l'augment dal dumber d'estras e d'esters en Svizra è er creschida la chapien- tscha per la necessitad da promover l'integraziun dals conumans da l'exteriur. La promoziun da l'integraziun na dastga dentant betg esser be ina incumensa dal maun public. Las fadias da la confederaziun, dals chantuns e da las vischnancas èn da coordinar e basegnan ina cumplettaziun entras las activitads d'organisaziuns privatas. Ins po promover l'integraziun, ma ins na po betg prescriver l'integraziun. Perquai èn fitg impurtantas las stentas dals pertutgads.

Dapi 1999 dispona la confederaziun d'ina basa legala per realisar e finanziar las mesiras d'integraziun. L'onn 2001 ha la confederaziun mess a disposiziun per l'emprima giada in credit da 10 milliuns francs. La confederaziun promova projects d'integraziun sulettamain alura, sch'ils chantuns e las vischnancas sa participeschan medemamain. Il Grischun na dispona per il mument betg da la basa legala per promover projects d'integraziun. Igl è dentant previs da stgaffir ina basa legala correspundenta en il rom da la proxima revisiun da l'ordinaziun executiva tar la legislaziun federala davart ils esters ed ils fatgs d'asil.

  1. Malgrà che na tuttas vischnancas en il chantun Grischun èn pertutgadas egualmain da l'immigraziun n'èsi betg da constatar en il chantun Grischun, cuntrari ad auters chantuns, ina concentraziun per propi d'esters en singulas vischnancas u en singuls quartiers. La repartiziun relativamain equilibrada da la populaziun da l'ester ed il dumber relativamain pitschen d'immigrants ha pudì segirar
  l'integraziun da la populaziun da l'ester en la societad e n'ha manà a nagins problems da num. Sin fundament da quest svilup è la regenza da l'opiniun ch'in post spezialisà d'integraziun na saja il mument betg necessari.


  2. La regenza renconuscha la giavischaivladad da mesiras d'integraziun sin tscherts secturs spezialisads u en singulas vischnancas che disponan d'in effectiv d'esters pli aut. Tals basegns na premettan dentant betg la realisaziun d'in post spezialisà cun gronds custs da manaschi.

  3. La cumissiun federala per dumondas dals esters (CFE), ch'è responsabla per giuditgar projects d'integraziun, prevesa l'attribuziun da meds da sustegniment tenor criteris spezialisads e tenor ils puncts centrals da program. La regenza sa participescha perquai medemamain en il rom da sias pussaivladads finanzialas e dals credits concedids als projects concedids da la CFE resp. da l'uffizi federal dals esters. En il rom da tals projects è la regenza er interessada d'ina collavuraziun cun la Caritas Svizra.

  4. Sin fundament da la mancanza d'in basegn n'è la regenza betg pronta da surpigliar ina participaziun dals custs u da sa participar d'ina tala incumbensa.

  5. La confederaziun ha decretà in program cun puncts centrals per promover l'integraziun per ils onns 2001 fin 2003 che represchenta la basa per decider davart il sustegn da singuls projects. La regenza è intenziunada da sustegnair la politica d'integraziun da la confederaziun ed ils projects elegids dad ella. Uschia na sa mussa er betg suenter ina eventuala retratga dal post spezialisà d'integraziun da la Caritas in basegn supplementar d'agir.

  6. La regenza sustegna gia oz diversas organisaziuns privatas che porschan projects ed agids d'integraziun. L'interess vi da tals projects è dentant limità, uschebain dals esters pertutgads sezs sco er da las vischnancas. Tuttina è la regenza pronta da metter vinavant a disposiziun meds per finanziar projects d'integraziun privats.

Datum: 19. favrer 2002