Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 27.05.2002
Ils 27 da schaner 1997 ha relaschà il cussegl grond sa basond sin l'art. 40 da la lescha introductiva a la lescha federala davart la protecziun da las auas (lescha chantunala davart la protecziun da las auas) l'ordinaziun chantunala davart la protecziun da las auas. Tenor l'art. 2 da questa ordinaziun exequescha la regenza las prescripziuns davart la sanaziun d'auas currentas ch'èn influenzadas essenzialmain tras prelevaziun d'aua, correspundentamain a basa da l'art. 80 ss. da la lescha federala davart la protecziun da las auas (LPA).

Las sanaziuns da curs d'aua cun memia paucas quantitads d'aua restanta sut ils posts da prelevaziun d'aua existents ston esser terminadas fin il pli tard l'onn 2007. Fin 1995 stuevan ils chantuns consegnar l'inventari pretendì da la LPA a la confederaziun, fin 1998 supplementarmain in rapport da sanaziun. Fin oz ha il chantun Grischun bain fatg l'inventari, sco auters chantuns, il rapport da sanaziun n'ha el dentant anc betg preschentà. Tenor la LPA èn l'inventari ed il rapport da sanaziun publics.

Da l'interval tranter il decret da l'ordinaziun chantunala e la scadenza dal termin legal menziunà per las mesiras effectivas da sanaziun è spirà en il fratemp bunamain la mesadad. Las interpellantas ed ils interpellants dumondan perquai la regenza:

1. Tge sanaziuns necessarias d'auas currentas èn vegnidas fatgas resp. èn gia terminadas en il chantun Grischun dapi 1997?

2. Tge projects èn planisads da preschent concretamain? Co e cura vegnan els realisads?

3. Per qualas auas currentas ch'ins è obligà da sanar tenor la legislaziun federala na datti fin uss anc nagins projects concrets da sanaziun?

4. Tge mesiras vegn la regenza a prender per che las disposiziuns legalas menziunadas vegnian observadas fin l'onn 2007?

5. Cura vegn suttamess il rapport da sanaziun da noss chantun a las autoritads federalas? Vegn fatg il rapport da sanaziun exclusivamain a l'intern da l'administraziun u vegnan consultads posts exteriurs? Sche gea, tgenins?

6. Nua pon ins prender invista da l'inventari e dal rapport da sanaziun spetgà?


Cuira, ils 27 da matg 2002

Name: J ä g e r, Looser, Arquint, Bucher, Frigg, Locher, Meyer, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Schmutz, Schütz, Trepp, Zindel

Session: 27.05.2002
Vorstoss: rg Interpellation


Resposta da la regenza

Ils interpellants constateschan gistamain ch'ils chantuns han d'exequir la sanaziun da l'aua restanta tenor la lescha federala davart la protecziun da las auas (LPA) e che la regenza è cumpetenta per questa lavur en noss chantun. La direcziun da las singulas disposiziuns da sanaziun ha la regenza surdà al departament da construcziun, traffic e selvicultura, las lavurs preparativas a l'uffizi d'energia (UE). Ils scleriments dal fatg e relevants per l'ambient fa l'uffizi per l'ambient. Sco che la LPA prevesa ha la regenza suttamess a l'uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada (UFAGC) ad uras gia 1994 resp. 1997 l'inventari da las prelevaziuns d'aua resp. in sboz dal rapport da sanaziun. Qua èsi da constatar ch'il chantun Grischun fa part da quels chantuns che demussan il pli grond dumber da prelevaziuns d'aua e ch'ha perquai da far fitg vastas analisas ed examinaziuns.

Respostas a las singulas dumondas:

1. Sin fundament da la basa da l'art. 80ss. LPA n'èn fin oz anc betg vegnidas relaschadas disposiziuns. Per quest motiv n'èn fin uss er betg vegnidas fatgas sanaziuns sut quest titel.

En diversas vals principalas da noss chantun vegnan planisadas u schizunt gia realisadas sanaziuns d'auas (p.ex. spustament dal flum Flaz en ils conturns da Samedan; revitalisaziun al Rain alpin en il rom da la cumissiun internaziunala da las regenzas Rain alpin). Quests projects n'han nagin connex cun la sanaziun da l'aua restanta tenor LPA.


2.+3. Actualmain vegnan analisads detagliadamain tut ils 216 posts da prelevaziun d'aua en il chantun e tut ils curs inferiurs da las auas pertutgadas, per part vegnan fatgas retschertgas champestras ed integradas las societads respectivas sco er examinadas las consequenzas economicas per differentas variantas da sanaziun. Uschespert che quests scleriments èn terminads, vegn la regenza a prender sias decisiuns senza retard, e quai per che las sanaziuns possian succeder tenor regla.

4. Or da vista actuala na datti nagin motiv da stuair prender ulteriuras mesiras per observar ils termins legals.

5. Il rapport da sanaziun vegn elavurà actualmain entaifer l'administraziun. Posts externs na vegnan betg consultads. La regenza vul relaschar sias disposiziuns da sanaziun uschespert ch'ella po giuditgar l'entira dimensiun da l'effect relevant per l'ambient e da las consequenzas economicas. Quai na vegn betg ad esser il cas avant la fin da l'onn proxim.

L'uffizi d'energia posseda tut ils documents e dat sin dumonda er invista en l'inventari. Perencunter na para a la regenza ina invista da terzas persunas en la basa per il rapport da sanaziun betg d'esser raschunaivla ed utila. Questa pussaivladad na vegn era betg previsa u proponida da la lescha.

Datum: 13 d'avust 2002