Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 28.05.2002

En connex cun la reglamentaziun da las relaziuns da partenadis da medema schlattaina exista in basegn d'agir legal. Ins sto tegnair quint al fatg che la situaziun sociala è sa midada fermamain durant ils ultims onns. Dischavantatgs existents n'èn betg pli da giustifitgar davant il fund dal scumond da discriminaziun dal dretg constituziunal.
En la nova e futura constituziun chantunala èn enumerads en il rom da la constituziun chantunala ils dretgs e las obligaziuns da basa en l'artitgel 8. Sut punct 9 stat cunzunt: il dretg da matrimoni e da famiglia sco er d'autras furmas da la vita cuminaivla.
En Frontscha, Germania, Ollanda, tut ils pajais dal nord ed er en 30 citads spagnolas èn pussaivlas furmas da partenadis registrads. Sin plaun federal è en elavuraziun in project per ina lescha davart la registraziun da partenadis da medema schlattaina. Questa lescha vegn ad avair effect pir a vista mesauna. Sin plaun chantunal èn necessarias tuttavia midadas da la lescha, talas èn gia sin via u gia en vigur en singuls chantuns (Berna, Appenzell dador, Genevra, Basilea-Champagna, Son Gagl, Lucerna, Argovia, Turitg e Neuchâtel).
Las moziunarias ed ils moziunars supplitgeschan la regenza da crear las premissas legalas per la registraziun da partenadis da medema schlattaina e d'elavurar las adattaziuns necessarias da la lescha.

Cuira, ils 28 da matg 2002

Name: Trepp, Meyer, Bucher, Arquint, Augustin, Casanova (Chur), Catrina, Frigg, Jäger, Locher, Looser, Pfenninger, Pfiffner, Schmutz, Schütz

Session: 28.05.2002
Vorstoss: rg Motion


Resposta da la regenza

Ils moziunaris èn da l'opiniun ch'ils princips dal dretg constituziunal da l'egualitad giuridica e dal scumond da discriminaziun cumondan sin fundament da la situaziun dad oz da la societad da relaschar en il chantun Grischun per la registraziun da partenadis da medema schlattaina ina atgna reglamentaziun. Talas normas sajan gia realitad en singuls auters pajais da l'Europa. Er en Svizra s'occupeschian differents chantuns cun la realisaziun da la basa legala correspundenta.

En la procedura da consultaziun tar il sboz d'ina "lescha federala davart la registraziun da partenadis da medema schlattaina" è s'exprimida la regenza grischuna da princip a moda positiva vers las intenziuns da la confederaziun. La renconuschientscha statala previsa duai cuntanscher che las discriminiziuns vegnian terminadas, pregiudizis duain vegnir eliminads ed ils partenaris da medema schlattaina duain pudair segirar legalmain lur relaziun. Igl è da supponer ch'il project da lescha vegnia tractà en il parlament federal gia en la proxima sessiun d'atun.

Malgrà quai èsi tenor l'opiniun dals moziunaris d'anticipar cun ina reglamentaziun chantunala las stentas enconuschentas da la confederaziun, perquai ch'i fiss da cumplettar u da curreger il dretg chantunal cun l'entrada en vigur da la lescha federala.

La regenza na po betg suandar quest'opiniun. Ina reglamentaziun efficazia da l'egualitad legala da partenadis da medema schlattaina cun l'institut da la lètg po succeder be cun ina midada dal dretg civil (obligaziun partenaria d'assistenza, dretg sin il num, dretg da burgais, dretg dals bains, dretg d'ierta e.u.v.) sco er dal dretg fiscal e dals esters. En tut quests secturs giascha dentant la suveranitad da legiferaziun tar la confederaziun, uschia ch'ils chantuns pon be relaschar disposiziuns cumplettontas ed organisatorias. Las reglamentaziuns tschertgadas dals moziunaris èn dentant da natira dal dretg material.

Al chantun resta en il temp dad oz uschia ina libertad d'acziun minimala da legislaziun cun la quala il success giavischà na po betg vegnir obtegnì. Igl è da far quint che la lescha federala dastgass gia esser en vigur cura che la reglamentaziun chantunala fiss avant maun. Latiers èsi da resguardar ch'il dretg federal revidì pretenda puspè adattaziuns dal dretg chantunal. L'anticipaziun da la reglamentaziun federala chaschunass dasper las expensas persunalas e finanzialas nunnecessarias probablamain er ina duplicitad tematica nuncuntentaivla e malsegirtads per ils pertutgads.

Ina retschertga tar ils chantuns menziunads en la moziun ha plinavant demussà ch'ina lescha correspundenta è en vigur mo en il chantun da Genevra. Entant ch'ils chantuns da Berna e Turitg fan sin fundament d'iniziativas parlamentaras lavurs preparatorias n'èn vegnidas annunziadas dals auters chantuns naginas activitads legislativas.

Sin fundament da questas ponderaziuns propona la regenza al cussegl grond da refusar la moziun.

Datum: 13 d'avust 2002