Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 31.05.2002
A basa da tut las prognosas fatgas vegnan ils custs da sanadad, surtut en il sectur d'ospitals, a s'augmentar anc dapli durant ils proxims onns. Pertutgads da quai n'èn betg sulettamain ils clients da las assicuranzas da malsauns, mabain er il stadi.

Tar ils ospitals regiunals dal Grischun portan il chantun e las vischnancas eventuals custs da construcziun ed ils deficits che resultan. La repartiziun da las parts communalas succeda en tut las regiuns a moda fitg differenta. Las parts dal deficit dals ospitals vegnan per part attribuidas a las vischnancas pertutgadas tenor il dumber d'abitants, ma er tenor il dumber d'abitants ed il retgav da taglia u resguardond la classificaziun tenor la forza finanziala.

Tenor l'avis dals postulants fissi d'aspirar ina unificaziun. I fiss raschunaivel sch'i vegniss er resguardada la forza finanziala da las vischnancas, eruida dal chantun.

Ils postulants supplitgeschan perquai la regenza d'elavurar en quest senn ina clav da repartiziun che vala per tut las regiuns d'ospital e che resguarda la forza finanziala.

Cuira, ils 31 da matg 2002

Name: Pfiffner, Loepfe, Hanimann, Arquint, Bucher, Büsser, Frigg, Geisseler, Jäger, Jeker, Kehl, Koch, Locher, Looser, Marti, Meyer, Noi, Pfiffner, Portner, Schmutz, Trepp, Wettstein, Zindel

Session: 31.05.2002
Vorstoss: rg Postulat


Resposta da la regenza

Tenor l'art. 19 da la lescha davart promover la tgira da malsauns e l'assistenza da persunas attempadas e che basegnan tgira (LTM, DG 506.000) statti liber als purtaders ed a las vischnancas co ch'els repartan tranter pèr il deficit restant dal quint general da lur ospital regiunal suenter la deducziun da las contribuziuns chantunalas. Per la repartiziun dal deficit restant sin las vischnancas suenter la deducziun da las contribuziuns chantunalas vegnan applitgads oz ils sequents elements: dumber d'abitants da las vischnancas, import da taglia communala, distanza tranter la vischnanca e l'ospital, forza finanziala da la vischnanca e dumber da dis da tgira da las pazientas e dals pazients staziunars per vischnanca. La consideraziun e l'impurtanza da quests facturs variescha da regiun d'ospital a regiun d'ospital.

La regenza è da l'avis che la regulaziun actuala saja sa cumprovada. Ella pussibilitescha da resguardar a moda optimala las diversas realitads regiunalas. Dals purtaders e da las vischnancas n'han ins er anc mai pretendì ina restricziun da lur autonomia per far la repartiziun da la quota dal deficit da l'ospital ch'els han da surprender. Ina repartiziun fixa, definida dal chantun na satisfaschess betg als basegns re-giunals. Tut tenor la concepziun da la clav cumparissan en singulas vischnancas considerabels custs supplementars u pli pitschens. Da resguardar èsi en quest connex er ch'en bleras regiuns valan las medemas clavs che vegnan duvradas per la repartiziun dal deficit dals ospitals er per autras uniuns d'interess sco p.ex. consorzis da rument e da scola.

Sa basond sin las explicaziuns surmenziunadas na pari a la regenza ni necessari, ni cunvegnent d'elavurar ina clav che vala per tut las regiuns d'ospital. Ella propona correspundentamain da refusar il postulat.

Datum: 1. da fanadur 2002