Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 26.08.2002
Dapi l'avertura dal tunnel dal Vereina ils 19 da november 1999 ha la polizia chantunala registrà passa 10 accidents da traffic a la cruschada da la via d'Engiadina vers il tunnel dal Vereina sid. En maioritad sa tracti da grevs accidents da traffic cun per part grevamain blessads. Las persunas participadas han per part er gì grond cletg. Sco tras ina miracla n'èn da lamentar nagins mortoris. Ord motivs finanzials avevan ins da lez temp durant la construcziun dal tunnel dal Vereina renunzià ad ina varianta pli segira per il traffic da questa cruschada. Guardond enavos è quai stà in grond sbagl.

Ils interpellants èn preoccupads. Els dumondan la regenza, da prender urgentamain mesiras per meglierar la segirezza dal traffic en quest lieu.

Tge mesiras propona la regenza?

Cuira, ils 26 d'avust 2002

Name: Giacometti, Conrad, Gunzinger, Campell, Gross, Hartmann, Hübscher, Janett, Lemm, Parolini, Peretti, Robustelli, Walther

Session: 26.08.2002
Vorstoss: rg Interpellation


Resposta da la regenza


Cun la construcziun da la lingia dal Vereina Claustra Susch/Lavin è vegnida fatga la colliaziun Sagliains cun la via d'Engiadina. La construcziun d'access è en funcziun dapi il november 1999 e renda accessibla la staziun da transport d'autos Sagliains sur la via d'access ch'è medemamain vegnida construida da nov. A basa da las relaziuns topograficas e correspundentamain al caracter da la via d'Engiadina sco er a l'intensitad dal traffic spetgada han ins renunzià tar la projectaziun ad ina soluziun libra da nivel ed eligì in tip da nufs en furma d'in access da T. La construcziun fatga tenor las normas SNV ademplescha da princip tut las pretaisas areguard geometria, visibilitad, signalisaziun e marcaziun.

Malgrà l'elavuaraziun e la realisaziun dal project adattada a la norma ha la polizia deplorablamain stuì registrar enfin uss otg accidents da traffic cun per part er grevs blessads. A basa da quests eveniments tragics han ils respondabels da l'uffizi da construcziun bassa e da la polizia da traffic gia en la stad passada tschertgà il motiv per quests incidents. L'analisa ed ils protocols dals accidents sco er las observaziuns al lieu han mussà il suandant:

- Surtut il cumportament sbaglià dals chaschunaders dals accidents è la causa dals accidents. En consequenza d'inatteziun èsi vegnì tar accidents cun il traffic en direcziun cuntraria vers Scuol surtut tar vehichels vegnind da Susch e midond la direcziun vers Sagliains, e quai malgrà ina vista suffizienta.

- Las persunas che van cun auto a la staziun da transport d'autos èn sut in tschert stress pervia da las uras da partenza fixas dal autotren. Ellas na prendan savens betg la pazienza ed il temp basegnaivel per midar la direcziun resp. per spetgar enfin ch'il vial, il qual els vulan traversar, è liber da traffic.
- Il nuf vegn savens charrà cun sveltezza surfatga, quai che augmenta la grevezza dals accidents.

Entras in depurtament dretg e correct dals utilisaders da la via po l'access Sagliains vegnir charrà en sia furman odierna da princip senza accidents. Tar l'examinaziun han l'uffizi da construcziun bassa e la polizia da traffic dentant constatà ch'in pitschen potenzial da correctura exista en il secur da la signalisaziun e da la marcaziun sco er da la visibilitad. Latiers sa tracti da mesiras che reduceschan la distracziun dals utilisaders da la via entras signals e che megliereschan la survista. Ultra da quai sa lascha optimar la signalisaziun dal traffic cun montar ulteriuras marcaziuns.

Las lavurs correspundentas èn terminadas enfin la fin da settember 2002 e la regenza spera che questas mesiras vegnan a manar a la giavischada reducziun dal dumber d'accidents. La situaziun vegn observada en quest senn en l'avegnir e sche pussaivel meglierada.

Datum: 24 da settember 2002