Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 09.10.2002
En la segunda mesadad da l'avust 2002 ha l'uffizi chantunal da sanadad supplitgà, sin fundament da las disposiziuns en ils contracts bilaterals cun la UE, tut ils lavurants annunziads sco cunfinaris da sa decider enfin la fin d'avust 2002 nua ch'els sa laschan assicurar; u en lur pajais da domicil u en Svizra. Per quest intent han ins fixà in termin da strusch 14 dis.

Tenor ils contracts bilaterals datti uss er la pussaivladad ch'ils cunfinaris s'assicureschan en lur patria. En quest cas dastgan els ir mo là tar il medi, danor en cas d'urgenza.

Las novas tariffas per cunfinaris han ins stuì leger en la gasetta. Ca. 10 dis suenter han las cassas da malsauns publitgà las tariffas per ils cunfinaris. Quellas èn vegnidas augmentadas dad actualmain CHF 134.00 sin CHF 350.00, u per 161%. Per consequenza avess in um cun dunna ed uffants da pajar per mais var CHF 900.00 premias da la cassa da malsauns.

En vista al squitsch temporal ed a las infurmaziuns dal tuttafatg nunsuffizientas da vart dal chantun e da las cassas da malsauns per autras pussaivladads ha la gronda part dals cunfinaris decis da s'assicurar en lur patria. Entant ch'en il Tirol dal sid, nua ch'ils cunfinaris na stuevan fin uss betg pajar premias da la cassa da malsauns, n'èsi anc betg cler tgi che sto pajar e quant, vala per l'Austria ina premia da 6.8% dal salari brut. En quella è cuntegnida era il remplazzament dals dents.

En il chantun Grischun eran annunziads il fanadur 2002 totalmain 3781 cunfinaris, da quels tranter auter 456 da l'Austria e 3318 da l'Italia.

La gronda part dals cunfinaris da l'Austria e dal Tirol dal sid vegnan ad avair prendì cumià da nossas cassas da malsauns pervia da quest agir precipità ed en vista a la differenza da pretsch per las premias.

Quai ha consequenzas fatalas gist per las regiuns periferas. D'ina vart perdan las cassas tras quai ina gruppa fitg interessanta da per il pli glieud giuvna, da l'autra vart vegnan las praticas da medi en las regiuns a stuair prender en cumpra grevas perditas.

Quai dastgass avair per consequenza ch'i resulta in squitsch supplementar sin in augment da las premias en questas regiuns; plinavant exista il privel che singulas praticas da medi ston limitar lur manaschi e ch'il provediment medical en las regiuns sa pegiurescha uschia.

Las postulantas ed ils postulants pretendan pia:

1. in rapport da la regenza davart il fatg, quants commembers e quala summa da premias che las cassas han pers pervia da questa nova regulaziun per ils cunfinaris;

2. ina intervenziun dal chantun tar las instanzas federalas cumpetentas per cuntanscher in meglierament posteriur da las cunvegnas cun la UE areguard ils cunfinaris;

3. d'examinar la pussaivladad da stipular contracts transcunfinals en ina regiun tranter ils assicuraders ed ils furniturs da prestaziuns, tenor ils quals en il territori da cunfin ils medis ed ils ospitals applitgeschan la tariffa sociala per tut ils emploiads (betg turists). Uschia fissi pussaivel dad ir tar il medi respectivamain d'absolver ina dimora a l'ospital da domaduas varts.

Cuira, ils 9 d'october 2002

Name: Z e g g, Bischoff, Parolini, Battaglia, Beck, Bezzola, Biancotti, Brüesch, Capaul, Cathomas, Caviezel (Cuira), Christoffel, Claus, Fallet, Giacometti, Giuliani, Guetg, Hardegger, Koch, Lardi, Lemm, Loepfe, Maissen, Nick, Pedrini, Peretti, Quinter, Stiffler, Trepp, Walther

Session: 9.10.2002
Vorstoss: rg Postulat


Resposta da la regenza

Fin ils 31 da matg 2002 n'eran las cunfinarias ed ils cunfinaris betg obligads da far in'assicuranza per la tgira da malsauns per els sezs e per lur confamigliars senza activitad da gudogn en Svizra. Ma sin dumonda pudevan els sa laschar assicurar tar in assicurader en Svizra per la tgira da malsauns. Cun l'entrada en vigur dals contracts bilaterals il 1. da zercladur 2002 èn las cunfinarias ed ils cunfinaris vegnids suttamess da nov a l'obligaziun d'assicuranza en Svizra, a moda che cunfinarias e cunfinaris da la Germania, la Finlanda, la Frantscha, l'Austria e l'Italia han era il dretg d'eleger, sch'els vulan laschar s'assicurar en Svizra u en lur stadi da domicil. En quest cas han els da far ina dumonda per vegnir deliberads da l'obligaziun da far in'assicuranza per la tgira da malsauns en Svizra.

Sin fundament dal fatg che las premias da l'assicuranza per la tgira da malsauns èn pli bunmartgadas en ils stadis vischins cunfinants ch'en Svizra, èsi da partir da quai ch'al mument da l'entrada en vigur dals contracts bilaterals era assicurà mo in pitschen dumber da las cunfinarias e dals cunfinaris en Svizra per la tgira da malsauns. Correspundentamain èsi da concluder che la supposiziun, cuntegnida en la motivaziun dal postulat, che suenter il 1. da zercladur 2002 vegnia la gronda part dals cunfinaris a bandunar lur assicuranza da malsauns en Svizra en favur d'ina assicuranza da malsauns en lur pajais d'origin, n'è betg motivada. Medemamain na dastgassan era betg succeder las consequenzas menziunadas en quest connex per il provediment medical en las regiuns periferas.

Pertutgant las pretensiuns da las postulantas e dals postulants èsi da constatar concretamain il suandant:
Il dumber da las cunfinarias e dals cunfinaris e la summa da premias che las cassas han pers pervia da la regulaziun per ils cunfinaris en il rom dals contracts bilaterals, na sa lascha betg sclerir cun ina lavur en proporziun.

Sin fundament dal fatg che midadas dals contracts bilaterals ston vegnir ratifitgadas da mintga stadi commember da la UE èsi da partir da quai ch'in meglierament posteriur da la cunvegna davart la libra circulaziun da persunas pertutgant la regulaziun da l'obligaziun d'assicuranza per cunfinaris na vegn betg cuntanschida e che la confederaziun na vegn consequentamain betg a far ina intervenziun respectiva tar la UE.

Tenor la resposta dal cussegl federal ad ina interpellaziun concernent la collavura-ziun transcunfinala en il sectur da la sanadad èn da princip pussaivels, grazia a la cunvegna davart la libra circulaziun da persunas, contracts transcunfinals tranter assicuraders e furniturs da prestaziuns. Tenor questa cunvegna han tant ils furniturs da prestaziuns da servetsch (era en il sectur da tgira) sco er ils retschaviders da prestaziuns da servetsch (en quest cas las persunas assicuradas) il dretg da sa render en il pajais ospitant e da star là per la durada da la prestaziun da servetsch, dentant per maximalmain 90 dis per onn chalendar. Ils assicuraders da malsauns han da surprender ils custs dal tractament mo, sch'els han acceptà il tractament a l'exteriur. En questa dimensiun èsi era pussaivel da stipular contracts tranter ils assicuraders ed ils furniturs da prestaziuns concernent il tractament d'abitants en la regiun da cunfin. En il rom da quests contracts po vegnir fixada, enstagl da la tariffa ch'è d'applitgar da princip per tractaments en Svizra d'abitants extrachantunals, era in'autra tariffa.

Sa basond sin las explicaziuns precedentas propona la regenza al cussegl grond da refusar il postulat. Las emprimas duas pretensiuns na mainan betg a la mira, areguard la terza pretensiun exista gia il resultat da l'examinaziun.

Datum: 29 d'october 2002