Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 25.11.2002
Deplorablamain è vegnì fixà il termin per ils examens d'admissiun per progimnasi 2003 en il mais da matg e collidescha uschia cun las vacanzas principalas da l'Engiadina. En ils davos onns han ins stuì far gronds sforzs per fixar unitarmain las trais emnas da las vacanzas da matg. Suenter la lunga ed intensiva stagiun d'enviern en nossa regiun che viva spezialmain dal turissem, scappa la gronda part dals Engiadinais durant il mais da matg en lur meritadas vacanzas.

Il fatg ch'ils proxims examens d'admissiun per il progimnasi han lieu gist entamez las vacanzas numnadas qua sura è perquai nunchapibel per ils Engiadinais. Qua na mida er betg la communicaziun dal DECA che questa decisiun saja vegnida fatga enconuschenta a las scolas gia l'atun 2001. Tgi dals geniturs e lur uffants ristgan ussa anc dad ir en il chaud dal sid, sch'ils examens d'admissiun stattan gista avant?
La sutsegnada giavischa da la regenza ina garanzia che quests examens hajan lieu en avegnir ordaifer il temp da las vacanzas da matg.

Cuira, ils 25 da november 2002

Name: Robustelli

Session: 25.11.2002
Vorstoss: rg SchriftlicheAnfrage


Resposta da la regenza

Las scolaras ed ils scolars grischuns han - sin basa da la materia da scola da la sisavla classa primara - d'ina vart la pussaivladad da far l'examen d'admissiun per l'emprima classa dal gimnasi bass (cun latin). Da l'autra vart pon els er absolver duas classas secundaras e far l'examen d'admissiun per la terza classa dal gimnasi senza stuair repeter in onn.

Tenor l'artitgel 2 alinea 1 da l'ordinaziun davart ils examens d'admissiun a las scolas medias grischunas (DG 425.060) na fixescha betg la regenza ils termins dals examens d'admissiun mabain il departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient. Questa regulaziun da las cumpetenzas na vegn betg messa en dumonda. En la planisaziun dals termins includa il departament mintgamai la gruppa directiva per examens d'admissiun e la conferenza dals recturs gimnasials dal Gischun.

Gia baud han ins realisà che la planisaziun dals termins per l'onn da scola 2002/2003 dals gimnasis grischuns vegn ad esser fitg pretensiusa pervi da la situaziun excepziunala cun duas examens da maturitad (ultims examens finals da la scolaziun da set onns tenor l'urden vegl ed ils emprims examens finals tenor las ordinaziuns dal reglament davart la renconuschientscha da la maturitad). Pervi da la matura dubla e las diversas cruschadas da termins pia pervi da criteris objectivs ha il termin da l'onn 2003 per l'examen d'admissiun per l'emprima classa dal gimnasi bass stuì vegnir spustà da l'entschatta da zercladur sin ils 19 e 20 da matg.

La planisaziun dals termins per l'onn da scola 2002/2003 per tut las scolas medias dal Grischun è vegnida prendida per mauns cun gronda precauziun e precis perquai ch'ins ha stuì far reglamentaziuns excepziunalas communitgada ad ura. Uschia è il termin da l'examen d'admissiun che stat en dumonda gia vegnì communitgà l'atun 2001.
Ultra da quai èn las administraziuns da las vischnancas da l'Engiadin'ota vegnidas infurmadas l'atun 2002 en scrit davart il termin da l'examen dals 19/20 da matg 2003 sco er davart ils motivs per questa terminaziun.

En connex cun questa terminaziun ha il departament adina puspè suttastritgà l'existenza da la situaziun excepziunala gia menziunada. Da quai pon ins concluder ch'il departament vegn a fixar il termin per ils examens d'admissiun per l'emprima classa dal gimnasi bass sche quel vegn mantegnì en la furma actuala suenter che questa situaziun excepziunala n'è betg pli, puspè cun resguardar ils termins da vacanzas ch'èn differents da regiun a regiun.

Datum: 25 da favrer 2003