Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 27.11.2002
La fin d'emna dals 16 als 17 da november 2002 e durant ils dis sequents èn grondas parts dal Grischun vegnidas pertutgadas da fermas precipitaziuns permanentas. Quellas han chaschunà sur l'entir territori dal chantun, en spezial en Surselva, donns catastrofals a bajetgs ed a cultira però er ad implants da l'infrastructura, dal guaud e da la megliuraziun, a vias communalas, ad ovras da protecziun etc. Pertutgads èn privats, las vischnancas, associaziuns da megliuraziun ed il chantun.
Las lavurs da rumida en las vischnancas pertutgadas èn vegnidas prendidas per mauns cun il sustegn dal militar e da la protecziun civila sco er da las organisaziuns d'agid localas. Tut las forzas da salvament sco pumpiers e collavuraturs da l'uffizi da construcziun bassa e da l'administraziun forestala e da la polizia meritan noss engraziament e nossa renconuschientscha per lur engaschament nunstanclentaivel.
Las grondas lavurs da reparaziun vegnan a tutgar fermamain las vischnancas da vart finanziala e sur lur pussaivladads or.
Las deputadas ed ils deputads al cussegl grond che vegnan da la Surselva èn cumplettamain conscients da la greva situaziun per las regiuns pertutgadas e per las abitantas/ils abitants. En quest connex sa tschenta la dumonda co ch'ins possia gidar a las abitantas/als abitants da las vischnancas. En detagl dumondan els a la regenza:

1. Tge donns ed en tge dimensiun surpiglian l'institut d'assicuranza d'edifizis e la cassa per donns elementars?

2. Co vegnan cuvrids ils custs restants en cumplettaziun da las prestaziuns da las assicuranzas elementaras?

3. Co vegnan las vischnancas sustegnidas finanzialmain per ils custs che vegnan chaschunads per mesiras immediatas en connex cun la prevenziun da donns resp. cun lavurs da defensiun e da rumida?

4. Co pon las vischnancas vegnir sustegnidas areguard ils custs restants da la reparaziun da lur infrastructuras sco vias, rempars, rempars per flums etc.

5. Co prevesa la regenza la coordinaziun da la reparaziun dals donns tranter ils differents donnegiads, sco p. ex. chantun, vischnancas, associaziuns da megliuraziun e privats?

6. Co vegnan mesiras da prevenziun da donns ad infrastructuras publicas sustegnidas en il futur?

Cuira, ils 27 da november 2002

Nums: Cathomas, Tuor (Trun), Dalbert, Berther (Mustér), Berther (Sedrun), Capaul, Casanova (Vignogn), Cavegn, Caviezel (Pitasch), Christoffel, Darms, Dermont, Joos, Maissen, Sax, Schmid (Sedrun), Schmid (Val S. Pieder), Telli, Tuor (Mustér)

Session: 27.11.2002
Vorstoss: rg InterpellationResposta da la regenza

Enconuschentamain han las precipitaziuns extraordinarias dal november 2002 chaschunà en differentas regiuns dal chantun gronds donns, dals quals ins na sa betg anc stimar definitivamain la dimensiun dals custs per las lavurs da reparaziun. Il pli baud suenter la marschauna, q. v. d. a l'entschatta da la stad 2003, vegn ina vasta registraziun finala dals donns ad esser pussaivla.

Ils eveniments catastrofals da donns n'han betg mo manà en il Grischun, mabain en l'entira Svizra ad in mussament impressiunant da solidaritad ed a considerablas donaziuns en daners, las qualas vegnan a contribuir lur part per levgiar tant enavant ils donns e las sperditas da la populaziun ch'è pertutgada fermamain da quest eveniment.

A basa dal basegn d'agid che n'è betg anc previsibel ed areguard l'entschatta da l'acziun da donaziuns ha la regenza gia instituì ils 19 da november 2002 ina cumissiun "donns da malaura en il Grischun november 2002", la quala ha l'incumbensa da coordinar per tut la surfatscha la registraziun e la regulaziun da dumondas da sustegn sco er d'esser preoccupada per l'utilisaziun irreproschabla dals daners da donaziun. En il Fegl uffizial nr. 46 dals 21 da november 2002 èn la populaziun pertutgada e la publicitad vegnidas infurmadas davart l'utilisaziun dals daners da donaziun ch'èn gia entrads e davart las modalitads d'inoltrar dumondas da sustegn per las donnegiadas/ils donnegiads. Cun in'ediziun speziala da la broschura d'infurmaziun "Ginfo" da l'inspecturat chantunal da vischnancas ha la cumissiun consegnà supplementarmain ils 12 da december 2002 a tut las vischnancas dal Grischun infurmaziuns coordinadas ed utilas da tut ils posts spezialisads dal chantun sco er indicaziuns da las ovras d'agid svizras davart la procedura e la finanziaziun da las mesiras da reparaziun dals donns. Parallelamain èn vegnids resp. vegnan anc adina fatgs giudicats specifics dal rom e fatgas elevaziuns supplementaras dals divers posts spezialisads e da las autoritads da subvenziun (selvicultura, megliuraziuns, construcziuns idraulicas, ambient, planificaziun territoriala) cun l'intent da dar impuls per las contribuziuns chantunalas basegnaivlas e las subvenziuns federalas. Davart da la confederaziun èsi gia vegnì signalisà ch'en il rom da las pussaivladads giuridicas vegnan purschids nunbirocraticamain e speditivamain agids finanzials (cf. er la resposta dal cussegl federal a la dumonda simpla urgenta da Decurtins dals 18-12-2002).

Quant lunsch che daners da donaziuns vegnan a star a disposiziun per cuvrir ils custs restants a quint da las vischnancas u d'autras corporaziuns dal dretg public n'è il mument betg anc cler e dependa betg il pli davos er da la dimensiun da las donaziuns ch'entran. Tar daners da donaziuns ston ins ultra da quai resguardar l'intent d'utilisaziun da la donatura/dal donatur. Manca ina clera manifestaziun da la voluntad, sche vegnan las donaziuns drizzadas en emprima lingia a privats e pir en segunda prioritad a vischnancas resp. a corporaziuns dal dretg public en il rom dals meds che stattan a disposiziun.

Essend che las pliras dumondas ch'èn vegnidas tschentadas da las /dals interpellant(a)s sa laschan respunder a maun da la broschura d'infurmaziun "Ginfo", pari d'esser raschunaivel ed adequat da rinviar a la documentaziun correspundenta, la quala è vegnida redigida e distribuida expressamain per la reparaziun dals donns da malaura 2002. Cumplementarmain sajan mo inditgadas las suandantas remartgas:

(dumonda 3) Per surmuntar eventualas stretgas finanzialas da las vischnancas ha la confederaziun a basa d'ina dumonda correspundenta gia concedì in credit forestal d'investiziun senza tschains da 1 milliun francs. Cun quels daners sa laschan er finanziar ils custs urgents per mesiras immediatas da las vischnancas. Per la defensiun da donns èn ultra da quai cuverts servetschs da pumpiers enfin in import maximal da 0.5 milliuns francs per eveniment tar l'assicuranza dals custs da l'acziun dals pumpiers da l'assicuranza d'edifizis. Per evitar situaziuns d'urgenza senza culpa exista tar la cassa per donns elementars dal Grischun er in fond per agid d'urgenza, sur dal qual la regenza dispona. Agid d'urgenza po vegnir dumandà tant da las vischnancas e da corporaziuns dal dretg public sco er da privats.

(dumonda 4) Il sustegn da las vischnancas areguard ils custs restants a la reparaziun d'infrastructuras succeda primarmain en il rom da projects concrets che vegnan inoltrads al chantun ed a la confederaziun sa basond sin la legislaziun decisiva davart la subvenziun.

(dumonda 5) La colliaziun da las diversas circulaziuns d'infurmaziuns e l'assegnaziun da cas da donns che n'èn betg definids cleramain al post spezialisà correspundent succeda entaifer la cumissiun "donns da malaura november 2002". Cun quai è la coordinaziun da la reparaziun dals donns garantida.

(dumonda 6) Cun mesiras da construcziun e da planisaziun vegnan gia ozendi realisads en il chantun Grischun projects currents ch'han l'intent d'ina suffizienta prevenziun da donns. Malgrà tut ils sforzs vegn però adina a restar in tschert risico nuncalculabel (cf. er la resposta da la regenza a l'interpellaziun Jäger concernent la segirezza en cas d'auas grondas en il Grischun, conclus da la regenza nr. 1467 dals 22-10-2002).


Datum: 21 da schaner 2003