Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 24.03.2003
Sa basond sin l'art. 19 e l'art. 6 al. 2 en cumbinaziun cun l'art. 14 al. 1 da la lescha davart las scolas medias ha la regenza decretà “l'ordinaziun davart ils examens d'admissiun a las scolas medias grischunas”. En l'art. 11 da questa ordinaziun èn fixads ils roms d'examen. En quest connex n'è il nov concept grischun da linguas anc betg resguardà en la versiun che vala actualmain per l'examen d'admissiun a la terza classa dal gimnasi.
Dapi l'entschatta da l'onn da scola 2002/2003 emprendan las scolaras ed ils scolars dal stgalim secundar 1 obligatoriamain ultra da la lingua materna ina segunda lingua chantunala sco er englais. Questa emprima annada che dastga profitar dal concept grischun da linguas vegn ad absolver l'examen d'admissiun a la terza classa dal gimnasi la primavaira 2004. Uschia èsi da far oz la dumonda, tge linguas che vegnan fixadas sco roms d'examen. Per betg laschar cumparair ina da las linguas declerada per obligatoria sin il stgalim secundar 1 per pli impurtanta sco autras, duessan tut las linguas obligatorias dal stgalim secundar 1 vegnir examinadas egualmain a chaschun da la procedura d'admissiun a las terzas classas gimnasialas.
È la regenza pronta da reveder l'ordinaziun davart ils examens d'admissiun a las scolas medias grischunas en il senn da las explicaziuns surmenziunadas?

Cuira, ils 24 da mars 2003

Name: Jäger

Session: 24.03.2003
Vorstoss: rg SchriftlicheAnfrage


Resposta da la regenza

Tenor l'art. 11 da la “ordinaziun davart ils examens d'admissiun a las scolas medias grischunas” vegnan las scolaras ed ils scolars actualmain examinads per l'admissiun en la terza classa dal gimnasi en ina emprima lingua chantunala (emprima lingua), en ina lingua estra sco er en matematica.

Durant la primavaira 2004 vegnan ils emprims giuvenils ch'han emprendì al stgalim superiur da las scolas popularas duas linguas estras (lingua chantunala ed englais) ad absolver l'examen d'admissiun per la terza class da gimnasi. Areguard la concepziun da l'examen d'admissiun en la terza classa da gimnasi n'èn anc vegnidas fatgas naginas decisiuns.

Il princip d'examinar sco emprima lingua estra ina lingua chantunala tar ils examens d'admissiun en la terza classa da gimnasi vala gia ozendi per ils giuvenils dal Grischun talian e dal Grischun rumantsch. El sto er vegnir applitgà per ils giuvenils dal Grischun tudestg. La regenza è da quest'idea, e quai tranter auter resguardond l'artitgel 3 da la nova constituziun chantunala ch'è vegnida relaschada dal cussegl grond per mauns da la votaziun dal pievel.

Guardond a moda superfiziala pari er d'esser evident da prevair medemamain er in examen en englais. Quai signifitgass però d'ina vart ch'ils examens d'admissiun cun examens en l'emprima lingua, en ina lingua chantunala sco lingua estra, en englais sco er en matematica fissan fitg chargiads cun linguas e correspundentamain nunequilibrads. Da l'autra vart avess ina tala concepziun per consequenza che tut ils giuvenils en cumparegliaziun cun il status quo avessan da vegnir examinads en in rom supplementar, quai ch'avess considerablas consequenzas organisatorias ed effectuass custs supplementars.

Per quests motivs considerescha la regenza sco enendretg da manar tras l'examen d'admissiun per la terza classa da gimnasi davent dal 2004 - davent dal 2005 er quels per la SMD e la SMC en l'emprima lingua, en ina lingua chantunala sco lingua estra ed en matematica. Cun la nota d'admissiun vegnan er cumpigliadas las prestaziuns preliminaras en englais dals giuvenils a la scola secundara.

Per l'examen d'admissiun da l'onn 2004 sto vegnir prevesida ina soluziun speziala per giuvenils dal Grischun tudestg che vulan entrar suenter la terza classa secundara en ina scola media terza classa da gimnasi, SMD, SMC ed ils quals èn anc vegnids instruids tenor il dretg vegl, q.v.d. cun franzos sco lingua estra.
Quels ston far in examen da franzos.

Datum: 29 d'avrigl 2003