Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Dumonda Pfenninger concernent l’avegnir dals servetschs postals en il chantun Grischun

sessiun: 09.02.2004
La reorganisaziun enconuschenta e la reducziun da la rait dals uffizis postals è gia s’avanzada fermamain. Tenor las mesiras annunziadas u iniziadas da la posta sto vegnir quintà a vista mesauna cun in’ulteriura reducziun massiva da la rait dals uffizis postals sco er da las prestaziuns da servetsch offridas.
Il success dal vast engaschament politic per sustegnair e mantegnair servetschs postals qualitativamain attractivs per tut il territori è stà deplorablamain be punctual! Tar ils uffizis postals, spezialmain tar las agenturas, ston ins deplorablamain constatar che l’introducziun d’uras d’avertura pli curtas en blers lieus sco er l’annunzia da sminuir las prestaziuns da servetsch laschan trair la conclusiun che la posta na veglia betg mantegnair a lunga vista quests uffizis postals, resp. ch’ella provocheschia sapientivamain, cun sminuir las prestaziuns correspundentas, ch’ulteriurs uffizis postals stoppian vegnir serrads. Ins sto pia temair che la reducziun realisada enfin ussa saja stada be in emprim pass. Problems tar il servetsch da posta A, uras d’avertura miserablas, l’aboliziun dal traffic da pajaments tras la posta sco er ina gronda malsegirezza e malcuntentientscha tar ils postenents laschan supponer pauc da bun.
Er ulteriurs servetschs postals èn pertutgads en il fratemp u vegnan ad esser pertutgads en l’avegnir da las mesiras da reorganisaziun che sa manifesteschan deplorablamain puspè sco pass da reducziun sin ils differents secturs e tar ils differents servetschs.
Quai ha consequenzas gravantas areguard las plazzas da lavur sco er areguard ils servetschs purschids, e quai spezialmain en las regiuns periferas. Per il Grischun resta da respunder bleras dumondas areguard il svilup futur ed areguard la qualitad da las prestaziuns da servetsch.
I resultan las suandantas dumondas a la regenza:
1. Co giuditgescha la regenza il svilup futur tar ils uffizis postals, spezialmain er areguard las prestaziuns da servetsch che vegnan purschidas?
2. Co giuditgescha la regenza las influenzas da la sminuziun da servetschs postals sin la politica regiunala futura? Tge consequenzas tira ella a lunga vista en quest connex?
3. Tge pussaivladads vesa la regenza per influenzar il mantegniment da servetschs postals qualitativamain pli u main cuntentaivels per tut ils territoris dal chantun Grischun?
4. Tge mesiras èn necessarias per evitar che l’inegualitad tranter las regiuns e l’attractivitad da lur lieus resp. tranter ils centers e la periferia s’augmenta?
5. Co stattan las tractativas cun la posta concernent plazzas da lavur cumpensatorias en il chantun Grischun resp. tge mesiras vegnan u èn vegnidas prendidas per evitar in’ulteriura sminuziun dal persunal?

Cuira, ils 9 da favrer 2004

Name: Pfenninger, Gartmann, Peyer, Arquint, Baselgia, Bucher-Brini, Frigg, Jaag, Jäger, Meyer, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Zindel, Caviezel (Cuira)

Session: 9.02.2004
Vorstoss: rg Anfrage


Resposta da la regenza

Per tut ils 171 uffizis postals ch’èn vegnids examinads en il rom dal project „midada da la rait dals uffizis postals“ èsi sclerì en tge furma d’utilisaziun – filiala, agentura u servetsch chasan – ch’els vegnan transferids. Circa 75 % da tut ils cas èn realisads. Davart la cuntentientscha cun ils servetschs postals ha l’institut independent demoscope fatg l’atun 2003 in’enquista en tut quels lieus ch’enconuschan dapi pli lung temp ina furma d’utilisaziun alternativa dal servetsch postal. Resumond resulta da l’enquista che la clientella è extraordinariamain cuntenta cun il servetsch postal en tut las novas furmas d’utilisaziun. 9 da 10 clients(a) privat(a)s pon liquidar tut quai ch’ellas/ch’els vulan tar la posta. Questa decleraziun na correspunda betg a la situaziun preschentada en la dumonda.


Tar las dumondas:

1. Tenor la lescha da posta sto la posta svizra garantir il provediment postal da basa (servetsch universal) en tut la Svizra. Co che la posta cuntanscha ses servetschs na prescriva la lescha betg. Independentamain da la tipisaziun dals uffizis postals èn il provediment postal sco er las prestaziuns da servetsch che vegnan dumandadas regularmain garantids er vinavant per la populaziun e per l’economia en l’entir chantun. Tenor infurmaziuns da la posta n’èn per il mument vegnidas instradadas naginas mesiras che surpassan la midada da la rait actuala dals uffizis postals. En il rom d’in project ch’è vegnì lantschà dacurt examinescha la posta dentant tut las pussaivladads, co che l’infrastructura e las prestaziuns da servetsch da la posta pon vegnir organisadas en moda pli adattada per la clientella.

La midada actuala dals uffizis postals vegn a cuntinuar. En l’ordinaziun da la posta revedida è prescritta la procedura, tar la quala ins sto resguardar il context regiunal ed integrar las vischnancas. La regenza vegn a cuntinuar regularmain ils discurs cun ils responsabels da la posta ed a defender ils interess dal chantun.

2. Tenor las enconuschientschas d’in project naziunal da perscrutaziun (PNP 48) na pon ins spetgar en ils centers dal territori da muntogna er en avegnir betg grondas midadas, en ils lieus perifers dentant ston ins quintar cun ina reducziun da las prestaziuns. Per las interpresas giud via dals centers regiunals po quai avair consequenzas negativas. Perquai ston ins far stim pli fitg che las prestaziuns da servetsch vegnian concepidas tenor ils basegns da l’economia.
Influenzas directas sin la politica regiunala da la confederaziun e dal chantun en ils senn pli stretg na pon ins betg deducir. La nova politica regiunala (NPR) cuntegna primarmain la promoziun dals potenzials economics e betg mantegniments da structuras. La liberalisaziun da las prestaziuns da servetsch è dentant in da quels facturs che ha effect sin la colonisaziun decentrala. Il tema da la colonisaziun decentrala vegn ad esser il cuntegn da differentas discussiuns sin plaun chantunal en ils proxims onns (p.ex. mesiras da spargn, refurmas da las structuras da las vischnancas etc.).

3. Da princip è la concepziun dals servetschs postals chaussa da la politica federala. Consequentamain stattan a disposiziun ils instruments usitads (disposiziuns, collavuraziun cun las commembras ed ils commembers dal parlament federal, contacts cun las autoritads federalas etc.). Ultra da quai existan – sco gia menziunà – contacts regulars cun ils uffizis cumpetents da la posta.

4. Las finamiras directas e las strategias da la NPR reguardan la promoziun da las interprendidras e dals interprendiders, l’augment da la capacitad d’innovaziun e la creaziun da sistems da valurs agiuntadas che duain manar communablamain a la cumpetitivitad necessaria da las las regiuns. Effects indirects da la NPR èn da crear plazzas da lavur e d’eliminar l’inegualitad. Las dumondas, sch’il chantun duai promover supplementarmain l’equiliber d’inegualitads e sche gea cun tge meds, vegnan a pudair vegnir discutadas en connex cun la realisaziun da la NPR e da la nova gulivaziun da finanzas.

5. Cun serrar il center da brevs a Cuira van a perder circa 100 plazzas da lavur en il Grischun. Sco cumpensaziun vegnan spustadas las codaziuns da video e l’elavuraziun da remittendas dal nov center da mails ost (Turitg Mülligen) en la regiun da Cuira-Landquart. Uschia vegnan creadas l’atun 2006 en Grischun 65 novas plazzas cumplainas repartidas sin 100 pensums parzials. En quest connex ston ins menziunar ch’igl è reussì gia ils ultims onns da domiciliar a Landquart il center d’administraziun per la regiun ost (40 plazzas da lavur). Il chantun Grischun figurescha per il mument cun 12,9 unitads da personal da la posta tar 1'000 occuppad(a)s sin la 5avla plazza da la glista da rangaziun dals chantuns. Quai demussa che la politica chantunala da fin ussa, la quala metta pais da cooperar cun la posta, ha senz'auter gì success. I na dat naginas tractativas concernent plazzas da lavur da cumpensaziun per consequenza da la midada da la rait dals uffizis postals. Talas n’èn er mai vegnidas empermessas da la posta.

11 da matg 2004