Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Incumbensa da fracziun da la PS Bucher concernent la nova regulaziun dals purtaders dals ospitals

sessiun: 23.08.2004
Cun la missiva dals 25 da matg 2004 suttametta la regenza al cussegl grond ina missiva tar la revisiun parziala da la lescha per promover la tgira da malsauns e l'assistenza da persunas attempadas e da persunas che basegnan tgira (lescha davart la tgira da malsauns). Il nov sistem chantunal per finanziar ils ospitals ch'è vegnì proponì a quella chaschun duai dar tranter auter impuls per ch'ils ospitals lavurian a moda spargnusa.

Er il nov sistem insista dentant ch'ils purtaders da tut ils ospitals restian indirectamain er en l'avegnir las vischnancas. Spezialmain en il sectur da l'ospital dal center ("ospital chantunal") n'èsi betg chapibel, pertge che 39 vischnancas cun ina cunfinaziun geografica en sai relativmain arbitraria, duajan esser responsablas per parts essenzialas dal provediment da la medischina speziala da tut il chantun. Dentant er en autras regiuns d'ospital èn las vischnancas savens surdumandadas cun ademplir las incumbensas strategicas. En la pratica pon las radunanzas da delegadas e delegads da las corporaziuns da vischnancas mintgamai approvar ils quints da gestiun dals ospitals. Libertad d'agir han ins atgamain mo en la dumonda co ch'ils custs restants vegnan repartids entaifer la corporaziun sin las vischnancas. Er tar la nova structura da la societad d'ospitals da Cuira SA n'è puspè betg previsa ina rolla fitg activa per las vischnancas.
La tecnologia medicinala vegn a sa sviluppar rasantamain er en l'avegnir. Il provediment cun ospitals en il Grischun duai perquai succeder er vinavant a moda uschè decentrala sco pussaivel, dentant er confurm al temp e sin in aut nivel professiunal e tecnic. En blers champs spezials vegn dentant il progress tecnic a pretender pli e pli ina planisaziun naziunala u almain interchantunala dals ospitals. Perquai vegni ad esser pli e pli raschunaivel, sch'i vegnan tgirads en il Grischun sumegliant sco en auters chantuns tut ils fatgs d'ospitals da la vart dal maun public unicamain dal chantun.

Questa chantunalisaziun dals fatgs d'ospitals giavischada (cunvegnas da prestaziun cun il chantun sco incumbensader ed ils ospitals sco recepiders) è pussaivla en differentas variantas. Sco las structuras las pli cleras vegniss en dumonda in detretschament cumplessiv da las incumbensas tranter il chantun e las vischnancas. Pussaivel fiss er in sistem per la repartiziun dals custs analog a la finanziaziun actuala da las scolas professiunalas, nua che tut las vischnancas èn participadas tenor lur forza finanziala e lur dumber da la populaziun al total dals custs che resultan en tut il chantun.

La regenza vegn envidada da dar rapport e da far la proposta al cussegl grond en il senn da las explicaziuns da questa incumbensa.

Cuira, ils 23 d'avust 2004

Name: Bucher, Baselgia, Frigg, Jaag, Jäger, Meyer Persili, Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel, Caviezel (Cuira), Gartmann

Session: 23.08.2004
Vorstoss: rg Auftrag


Resposta da la regenza

L'incumbensa da fracziun sa basa sin la presumziun che las vischnancas n'hajan praticamain naginas pussaivladads d'avair influenza sin l'orientaziun strategica e sin la gestiun d'in ospital. Questa presumziun n'è betg gista. L'art. 13 da lescha da sanadad declera la promoziun dal provediment da la sanadad da la populaziun tar quella tutga er il provediment cun ospitals sco ina incumbensa communabla dal chantun e da las vischnancas. L'art. 9 al.3 da la lescha per promover la tgira da malsauns (LTM) fixescha en quest connex che las vischnancas d'ina regiun d'ospital stoppian s'organisar a moda adattada e ch'i stoppia vegnir concedì latiers ad ellas in dretg da cogestiun adequat. Il dretg da cogestiun da las vischnancas po vegnir resguardà spezialmain cun metter spezialistas e spezialists cumprovads en ils organs dals purtaders dals ospitals. Ultra da quai pon las vischnancas contractar cun il purtaders davart la clav da repartiziun dals custs restants betg cuvrids suenter avair deducì las prestaziuns da las pazientas e dals pazients resp. da las assicuradas e dals assicurads e dal chantun (cf. art. 19 LTM). Las vischnancas han uschia la pussaivladad d'avair influenza tant sin la purschida da prestaziuns sco er sin la gestiun economica dals ospitals da lur regiun. Per motivs da la politica regiunala pon els er concluder ulteriuras purschidas da prestaziuns che n'èn or da la vista dal chantun betg necessarias per realisar in provediment che correspunda als basegns da la populaziun e che na vegnan correspundentamain betg surpigliadas dal chantun.

Ina chantunalisaziun dals fatgs d'ospital dess a la regenza en cumparegliaziun cun oz ulteriuras cumpetenzas da fixar sezza a basa d'ina optica chantunala la purschida da prestaziun dals ospitals e da limitar u d'amplifitgar la purschida da prestaziuns dals ospitals. Ultra da quai pudess ella decider definitivamain davart decisiuns d'investiziun. Dal puntg da vista mo dal chantun pudess ina chantunalisaziun dals fatgs d'ospital purtar avantatgs tras quai. Ina chantunalisaziun dals ospitals pretendess dentant che quels vegnissan transferids en proprietad chantunala. Il chantun pudess tras sias represchentantas e ses represchentants en ils organs dals ospitals avair ina influenza directa sin la gestiun dals ospitals. Ina chantunalisaziun dals fatgs d'ospital en quel senn ch'il chantun daventass purtader dals ospitals regiunals, vegniss en vista a la situaziun critica da las finanzas chantunalas mo en dumonda, sch'ils ospitals regiunals vegnissan transferids gratuitamain ad el e sch'i vegnissan messas a disposiziun ulteriuras resursas persunalas per ademplir la direcziun.

La chantunalisaziun dals fatgs d'ospital prendida en mira en l'incumbensa preschenta parta da princip dal fatg che la concepziun giuridica dals purtaders dals ospitals na duaja betg vegnir midada. Correspundentamain duain vegnir contractadas cunvegnas da prestaziun dal chantun sco incumbensader cun ils ospitals sco incumbensads. Questa furma da la chantunalisaziun dals fatgs d'ospital pudess cuntanscher ch'ils purtaders dals ospitals regiunals vegnissan sfurzads da serrar lur manaschis, sche las contribuziuns chantunalas na tanschan betg per cuvrir ils custs d'in manaschi che vegn manà a moda nuneconomica e sche quests custs na vegnan betg surpigliads da terzas persunas. Per evitar quai stuessan las vischnancas vegnir cumpigliadas er tar ina chantunalisaziun dals fatgs d'ospital sco intenziunà vinavant sco purtadras da deficit en la finanziaziun dals ospitals. Quai pudess sco quai ch'igl è vegnì explitgà en l'incumbensa succeder cun reparter ils custs che na vegnan betg surpigliads da terzas persunas u dal chantun sin tut las vischnancas dal chantun. Da la vista da l'acceptanza politica èsi dentant problematic d'obligar tut las vischnancas dal chantun da stuair surpigliar ils custs na cuvrids d'ospitals d'autras regiuns d'ospitals che vegnan chaschunads, perquai ch'il manaschi na vegn betg manà economicamain. Perquai ston las vischnancas da la regiun d'ospital correspundenta surpigliar er vinavant ils custs respectivs. Ultra da quai ha quella regiun er il profit economic public ch'è collià cun il manaschi d'in ospital. Il resultat areguard la participaziun finanziala da las vischnancas als ospitals regiunals fiss er sut questas circumstanzas il medem sco oz, cun la differenza che las vischnancas n'avessan pli naginas pussaivladads d'influenzar l'andament da lur ospital regiunal.

La regulaziun actuala, tar la quala il provediment che correspunda als basegns da la populaziun è ina incumbensa communabla dal chantun e da las vischnancas, è sa cumprovada. Ella pussiblilitescha sut la direcziun dal chantun d'adattar il provediment cun ospitals a las relaziuns midadas. Sche l'incumbensa vegniss acceptada, avess quai per consequenza che las pussaivladads da cooperar da las vischnancas giessan a perder senza che las vischnancas vegnissan liberadas da las obligaziuns finanzialas. La regenza propona perquai da refusar l'incumbensa.

Datum: 2 da november 2004