Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Dumonda Augustin concernent il nov attest da salari

sessiun: 20.10.2004
Sin plaun federal vegn gia discussiunà dapi ditg intensivamain davart in nov attest da salari. La conferenza svizra da taglia (CST) s'occupa cun quai medemamain sco las federaziuns economicas. Er en il parlament federal èn pendentas pliras intervenziuns parlamentaras areguard il nov attest da salari.
Il cumenzament d'october han ins pudì vegnir a savair da las medias che la CST haja declerà il nov attest da salari sco obligatori, a partir da l'onn 2006, e quai cunter l'opposiziun da las federaziuns economicas. En quest connex sa tschentan las suandantas dumondas, a las qualas la regenza vegn supplitgada da respunder:

1. È quai vaira che betg la confederaziun ed il cussegl federal mabain las autoritads da finanzas chantunalas hajan la cumpetenza d'introducir il nov attest da salari.

2. E la regenza vegnida infurmada ordavant davart la decisiun da la CST? Cura e tgeninas directivas respectivas èn vegnidas messas al departament da finanzas?

3. Co giuditgescha la regenza la reacziun da las federaziuns economicas areguard la decisiun da la CST ch'èn stadas en quest connex "fitg surprendidas" e che han discurrì d'ina "decisiun unilaterala e prepotenta"?

4. La uniun svizra d'artisanadi e mastergn ha perfin smanatschà d'examinar, sch'i fiss pussaivel da boicottar il nov attest da paja. Co giuditgescha la regenza questa smanatscha e co prevesa ella d'agir envers quella, per cas ch'ella vegniss realisada?

5. È la regenza er da l'avis da l'economia ch'il nov attest da salari planisà portia a las patrunas ed als patruns mo lavur administrativa ed a las lavurantas ed als lavurants in augment da taglia fraid?

6. È la regenza pronta da revegnir per quests motivs a la decisiun da la CST a favur da l'economia, spezialmain a favur da las interpresas pitschnas e mesaunas?

Cuira, ils 20 d'october 2004

Name: Augustin, Barandun, Berther (Mustér) Berther (Sedrun), Bischoff, Büsser, Cahannes, Casanova (Vignogn), Casanova (Cuira), Cavegn, Christ, Claus, Crapp, Demarmels, Dermont, Fallet, Fasani, Federspiel, Feltscher, Hanimann, Hardegger, Hartmann (Champfèr), Keller, Kleis-Kümin, Loepfe, Luzio, Maissen, Meyer-Grass (Claustra), Portner, Quinter, Telli, Thomann, Tramèr, Tuor, Wettstein, Zanolari, Zarn, Zegg, Furrer, Hartmann, Paterlini, Züst

Session: 20.10.2004
Vorstoss: rg Auftrag


Resposta da la regenza

Per introducir sto vegnir remartgà che la critica concernent il nov attest da salari na reguarda betg il formular sco tal, mabain plitost la pretensiun da declerar las prestaziuns accessorias dal salari. Questa pretensiun correspunda a la realisaziun dal dretg vertent. Er en l'attest da salari existent avessan questas prestaziuns stuì vegnir inditgadas, quai che n'è ozendi forsa betg adina stà conscient a las patrunas ed als patruns.

1. L'attest da salari è in formular che vegn duvrà per realisar las leschas da taglia vertentas da la confederaziun e dal chantun. La lescha federala davart l'armonisaziun da la taglia (LATD) pretenda per tut la Svizra formulars unitars (art. 71 al. 3), senza fixar dentant l'adressat che fiss cumpetent per quai. Pervi da l'integraziun sistematica da la disposiziun da la LATD, tiran la teoria e la pratica la conclusiun che la confederaziun ed ils chantuns sviluppian cuminaivlamain ils formulars. Tar la confederaziun e tar il chantun è questa incumbensa chaussa da las autoritads da taglia, perquai ha sco quai ch'igl è en urden la conferenza svizra da taglia (CST), sco uniun da gist questas autoritads, prendì per mauns las lavurs numnadas.

2. La CST ha prendì la decisiun concernent ils novs attests da salari en cunvegnientscha cun la conferenza dals directurs chantunals da finanzas (CDF). La regenza è stada infurmada davart las lavurs correspundentas.
La furma dal formular è ina dumonda da l'applicaziun da la lescha da taglia ch'è tenor la reglementaziun legala cleramain chaussa da l'administraziun da taglia. La regenza ed il departament da finanzas n'han fatg en quest reguard ni prescripziuns ni ordinaziuns.

3. Cun cusseglier federal Merz sco mainadiscussiun han la conferenza dals directurs chantunals da finanzas e las federaziuns economicas pudì reglar las differenzas. Perquai na fai betg basegn d'entrar en las reacziuns da las federaziuns economicas. Actualas èn oz anc las intervenziuns politicas che pretendan ina reglementaziun legala dal cuntegn da l'attest da salari. Quai na pertutga dentant betg la realisaziun dal dretg vertent. Perquai na ston ins er betg spetgar fin che las stentas correspundentas èn fatgas. Tenor il dretg fiscal ston ins preteder qua cleramain che tut las prestaziuns suttamessas a la taglia che la patruna u il patrun paja, vegnian er inditgadas sin l'attest da salari. Mintga autra regulaziun sto vegnir refusada, perquai ch'ella è estra a la materia, fallida tenor la dogmatica da taglia e betg practicabla.

4. La smanatscha da boicot da l'uniun svizra da d'artisanadi e mastergn n'è betg stada chapaivla per la regenza, perquai ch'i deva differenzas materialas mo anc en in unic punct. Legalmain n'avess la smanatscha da boicot dal rest strusch gì ina schanza. En il fratemp è la smanatscha er vegnida retratga.

5. La regenza n'è en domadus puncts betg da l'avis da l'economia. Ils custs administrativs supplementars da las interpresas vegnan a restar en il rom ed in augment da taglia fraid vegn a sa preschentar mo là, nua ch'il dretg vertent n'è betg vegnì observà fin ussa. La regenza ha gronds dubis che las entradas supplementaras che las federaziuns economicas calculeschan sa manifesteschian, e quai ni en l'entira Svizra ni anc bler main en il chantun Grischun.
Sche la decleraziun da las federaziuns economicas ch'il nov attest da salari vegnia a purtar entradas da 3 milliardas francs fiss vaira stuess, ins trair la conclusiun che las patrunas ed ils patruns en l'entira Svizra n'hajan betg declerà elements dal salari da fin 10 milliardas francs. In tal agir na pudess segiramain betg vegnir sustegnì en in stadi da dretg, e quai ni da la regenza ni da las federaziuns economicas.

6. La regenza sustegna l'introducziun dal nov attest da salari e cun quai la decisiun da la CST. Areguard la reglamentaziun transitoria ston las federaziuns economicas dad ina vart e la CST e la CDF da l'autra vart anc sa cunvegnir concernent differents detagls.

Datum: 20 da december 2004