Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 19.04.2005
La midada da l'urari dal december passà ha manà bleras innovaziuns tar la realisaziun da l'urari da la viafier retica ed er da la rait dal bus. Intginas colliaziuns han effectivamain pudì vegnir meglieradas, autras colliaziuns èn però vegnidas mendras u chaschunan perfin problems gravants.

En connex cun la colliaziun da las vischnancas da la Tumleastga cun la citad da Cuira èn p.ex. ils dubis, sin ils quals ins ha fatg attent gia avant la midada da l'urari, sa verifitgads. Ultra dals enorms temps da spetga (tenor urari) a Razén èsi sa mussà las ultimas emnas ch'i dat problems serius areguard retards e che la VR lascha er crudar ora singuls trens, e quai perfin durant ils temps dal traffic principal. L'agitaziun e la malsegirezza da las pendularias e dals pendularis è correspundentamain gronda.

Igl è sa mussà che l'urari na po en vista a las circumstanzas d'ozendi areguard il traject ed ils vaguns avant maun betg vegnir ademplì en moda fidada, quai che reguarda il traffic regiunal. Sco quai ch'ins ha pudì leger en la pressa, planisescha la viafier retica ina renovaziun dal traject tar Trimmis, per cuntanscher tscherts levgiaments dal manaschi. Las experientschas da pendularias e da pendularis e da giuvenils che dovran il traffic public (perdita da reputaziun) èn l'ultim temp uschè negativas ch'i s'imponan mesiras d'urgenza.

Perquai supplitgain nus la regenza da respunder las suandantas dumondas:

1. È la regenza er da l'avis che la situaziun dals uraris actuala saja en mintga cas en quai che pertutga la colliaziun Cuira-Tumleastga insupportabla?

2. Tge pussaivladads vesa la regenza per influenzar la viafier retica uschia ch'i vegnian introducidas mesiras d'urgenza per meglierar la situaziun?

3. Fiss quai pussaivel da dischlocar la colliaziun d'auto da posta da la Tumleastga Razén resp. da manar il traffic sin l'autostrada fin La Punt (cun ca. Il medem temp da viadi) u vesa la regenza autras mesiras a curta vista?

4. Tge vul dir la doctrina da la VR: "punctualitad preceda il servetsch a la clientella" e tge effect ha ella sin la situaziun dal traffic regiunal?

Cuira, ils 19 d'avrigl 2005

Name: Pfenninger, Bleiker, Hess, Caviezel-Sutter (Tusaun), Gredig, Kleis-Kümin

Session: 19.04.2005
Vorstoss: rg Anfrage


Resposta da la regenza

La regenza n'è betg da l'avis ch'i existian relaziuns insupportablas en il traffic public da la regiun Tumleastga-Cuira. Sch'i crodan ora trens sa tracta quai da cas singuls. La midada d'urari dals 12 da december 2004 ha purtà a la regiun Cuira-Tumleastga ultra da singuls dischavantatgs blers avantatgs. Per exempel è la punctualitad dals trens sa meglierada fermamain cumpareglià cun l'onn passà.

Las dumondas pon vegnir respundidas sco suonda:

Dumonda 1: Na. Las emprimas duas colliaziuns per pendularias e pendularis la damaun da Pratval a Cuira èn per exempel vegnidas essenzialmain pli spertas (-13 minutas) cumpareglià cun l'urari vegl. Tar las colliaziuns d'intervals regulars n'èsi betg stà pussaivel d'evitar in augment dal temp da 4-9 minutas. Però la garanzia da la colliaziun tren/bus è bainquant meglra che avant, nua ch'il temp da viadi dal bus era calculà memia stgars.

Dumonda 2: En il rom da la procedura ordinaria da l'urari vegn il servetsch per il traffic public ensemen cun il president regiunal da l'urari, cun la VR e cun il servetsch d'autos da posta a tschertgar soluziuns e meglieraziuns per l'urari che vala a partir dals 11 da december 2005.
Dumonda 3: Questa varianta vegn a vegnir examinada sper autras propostas (prolungaziun dals autos da posta fin Panaduz; stgassar trens regiunals Giuvaulta-Tusaun e reintroducir il curs circular Tumleastga) en il rom da la procedura ordinaria da l'urari.

Dumonda 4: Quest princip vala en cas ch'i sa mussan retards da trens. Sin fundament da premissas infrastructuralas, da numerusas cruschadas da trens e da paub temp per volver è la libertad da manaschi en la regiun Tumleastga, Cuira, Partenz fitg limitada. En cas da retards èsi perquai bun per la gronda part dals passagiers da volver il tren pli baud e da chattar per las passagieras ed ils passagiers a la fin da la lingia ina soluziun da cumpensaziun.

Datum: 6 da fanadur 2005