Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 17.06.2005
L'ultim temp vegn rapportà pli e pli savens davart projects da construcziun ch'èn vegnids retardads u schizunt retegnids pervi da recurs da federaziuns. Quai dat l'impressiun che las federaziuns cun dretg da far recurs ageschian en moda dischavantagiusa per l'economia e sajan principalmain responsablas che proceduras per permissiuns da construcziun vegnan savens tratgas a la lunga en noss chantun.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders sa dumondan dentant, sche las proporziuns objectivamain giustifitgadas restan adina garantidas. Fitg savens n'èn quai betg stadas federaziuns cun dretg da far recurs che han inoltrà protestas u recurs, mabain persunas privatas (vischinas u vischins), autras interpresas u ulteriuras terzas persunas. Per derasar fatgs empè d'opiniuns en questa dumonda dispitaivla supplitgain nus la regenza da respunder las suandantas dumondas:

1. Quantas giadas è vegnì fatg protesta u recurs ils onns 2003 e 2004 cunter dumondas da construcziun u cunter projects da planisaziun?

2. Tge part da questas protestas e da quests recurs è vegnida inoltrada d'ina da las suandantas gruppas:
- persunas privatas
- persunas giuridicas
- federaziuns cun ina legitimaziun chantunala u federala da far recurs
- ulteriuras

3. Tge protestas resp. tge recurs da tge gruppas èn vegnids approvads resp. refusads quant savens?

4. Pon ins dir oz tenor l'avis da la regenza che las organisaziuns da l'ambient cun dretg da far recurs hajan duvrà en il chantun Grischun exageradamain lur dretgs francads en la lescha?

Cuira, ils 17 da zercladur 2005

Name: Peyer, Pfenninger, Jaag, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher, Frigg, Jäger, Meyer Persili (Cuira), Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel, Brasser, Caviezel (Cuira), Gartmann, Monigatti

Session: 17.06.2005
Vorstoss: rg Anfrage


Resposta da la regenza


Dumonda 1
L'emprim sto vegnir menziunà che la regenza n'ha a disposiziun naginas indicaziuns statisticas areguard la frequenza, areguard la natira giuridica da las protestadras e dals protestaders sco er areguard quotas da success concernent las protestas cunter dumondas da construcziun, cunquai ch'igl è en il Grischun enconuschentamain chaussa da las vischnancas da tractar dumondas da construcziun inclusiv protestas da construcziun. Las respostas da las suandantas dumondas sa restrenschan pia a recurs cunter planisaziuns d'utilisaziun da las vischnancas en il senn da l'art. 37a da la lescha davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (LPTGR) ch'è actualmain anc en vigur; per tractar quels recurs è cumpetenta la regenza.

Dumonda 2:
- Dals totalmain 71 recurs da planisaziun durant ils onns 2003 e 2004 derivan 64 da persunas privatas resp. da persunas giuridicas.
- Organisaziuns per la protecziun da la natira e da l'ambient cun dretg da far recurs han inoltrà durant quest temp set recurs da planisaziun (ca. 10%) a la regenza.

Dumonda 3:
La regenza ha prendì durant ils onns 2003 e 2004 totalmain 80 decisiuns davart recurs da planisaziun. Ca. 20 pertschient da quels èn vegnids approvads totalmain u parzialmain. Sis da quellas decisiuns da recurs concernevan recurs d'organisaziuns per la protecziun da natira e da l'ambient. Da quels recurs n'èn nagins vegnids approvads totalmain u parzialmain.

Dumonda 4:
En vista a questas cifras sco er considerond la situaziun naziunala na pon ins betg dir che las organisaziuns per la protecziun da la natira e da l'ambient en il chantun Grischun hajan duvrà il dretg da recurs en moda sproporziunada u schizunt abusiva. Dentant sto vegnir menziunà en quest connex che l'impurtanza dal dretg da recurs da las organisaziuns per la protecziun da la natira e da l'ambient na po betg mo vegnir mesirada vi dal dumber da protestas u da recurs ch'èn vegnids approvads. I sto vegnir tratg en consideraziun che planisaziuns e projects èn savens vegnids sistids u n'èn insumma betg vegnids cumenzads resp. èn vegnids realisads mo cun pretensiuns e cun cundiziuns ch'èn stadas cumbinadas cun gronds custs e cun blera lavur, perquai che organisaziuns per la protecziun da l'ambient èn gia intervegnidas avant las proceduras uffizialas. En quest reguard èsi mo pussaivel ed adequat da giuditgar cumplettamain e seriusamain las consequenzas dal dretg da recurs da las associaziuns per l'economia publica, sche quai vegn fatg en il rom d'ina analisa e d'ina valitaziun cumplessiva da las activitads da las organisaziuns per la protecziun da l'ambient.

Savens fan las organisaziuns per la protecziun da la natira e da l'ambient er mo ina protesta formala, per ch'il dretg da recurs posteriur na scadia betg. Cunquai che l'administraziun dovra blera lavur e bler temp per tractar talas protestas, prevesa la nova lescha davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun che entra en vigur il proxim 1. da november 2005 che las federaziuns per la protecziun da l'ambient na ston betg pli inoltrar stringentamain ina protesta formala per mantegnair lur dretg da recurs posteriur. Plitost basti d'inoltrar ina posiziun per ch'il dretg da recurs posteriur na scadia betg. Da quest proceder pon ins senza dubi spetgar che las proceduras s'accelereschian.

Datum: 14 da settember 2005