Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 17.06.2005
La promoziun da la cultura en il Grischun vegn ademplida tenor la lescha chantunala per promover la cultura (art. 1) tant dal chantun sco er da las vischnancas en il rom da lur cumpetenzas. La promoziun da la cultura sin plaun federal vegn ademplida primarmain da la fundaziun pro Helvetia. Actualmain vegni discutà da relaschar ina lescha federala per promover la cultura. Ils meds finanzials chantunals èn considerabels tranter auter er grazia a las pussaivladads dal fond da la lottaria naziunala.

La promoziun da la cultura è er ina incumbensa da las vischnancas. En il sboz per ina nova lescha da vischnancas vegn caracterisada la cultura en quella varianta ch'enumerescha las incumbensas spezialas da las vischnancas sco ina da las incumbensas centralas da las vischnancas. Raschunaivlamain sa cumplettescha la promoziun da la cultura federala, chantunala e communala. Per quest intent è necessaria tranter auter ina tscherta coordinaziun da la repartiziun dals meds finanzials publics senza restrenscher uschia memia fitg l'autonomia dals singuls purtaders da decisiuns.

Tenor la lescha per promover la cultura vegn designada la promoziun chantunala sco subsidiara er visavi prestaziuns da vischnancas. En la pratica actuala adempleschan las vischnancas grischunas da lur vart la promoziun da la cultura en moda fitg differenta. Singulas vischnancas surpiglian u finanzieschan incumbensas grondas er per ina ulteriura regiun, entant che autras vischnancas promovan la cultura fitg modestamain e sin il pli sin plaun local. Particularmain evidenta è questa situaziun a Cuira, resp. en la Val dal Rain grischuna. Tenor l'ultim rapport d'administraziun per l'onn 2004 han ils custs da la citad da Cuira importà per la promoziun da la cultura 3.67 milliuns francs. Sco ina da las posiziuns d'expensas las pli impurtantas figurescha per exempel la contribuziun al teater da la citad cun ina summa da 620'000. francs. Il medem onn ha il teater da la citad da Cuira survegnì or d'ulteriurs meds finanzials publics 180'000. francs dal chantun. Schebain che las aspectaturas ed ils aspectaturs provegnan cumprovadamain da numerusas autras vischnancas grischunas, na sa participescha nagina da quellas als custs da questa chasa grischuna impurtanta per trais spartas (teater musical, teater discurrì e teater sautà), perquai ch'i n'exista anc nagina obligaziun legala per quai fin oz.

Auters chantuns enconuschan regulaziuns chantunalas u schizunt interchantunalas voluntaras u fixadas en la lescha per gulivar almain parzialmain la promoziun da la cultura tranter las vischnancas dal center/tranter las citads e lur aglomeraziuns. Uschia oblighescha per exempel la legislaziun chantunala en il chantun Berna tut las vischnancas che sa chattan en in tschert radius da purschidas culturalas "grondas" sco teaters da citad e.u.v. da sa participar als custs da questas instituziuns culturalas impurtantas.

Nus supplitgain la regenza da respunder las sequentas dumondas:

1. Tge valita dat la regenza a la coordinaziun da la promoziun da la cultura tranter la confederaziun, ils chantuns e las vischnancas? En tge dimensiun vegn ina tala coordinaziun pratitgada oz?

2. Qualas vischnancas grischunas (cun passa 3000 abitantas ed abitants) impundan oz per onn dapli che 50'000. francs per la promoziun da la cultura? (Nus spetgain ina glista da las vischnancas correspundentas cun indicaziun da las expensas communalas per la promoziun da la cultura en in onn da cumparegliaziun actual sco er ina calculaziun da questas expensas per abitanta/abitant da la vischnanca respectiva.)

3. È er la regenza da l'avis da las sutsegnadras e dals sutsegnaders ch'ina participaziun da las vischnancas vischinas als custs da las instituziuns culturalas impurtantas (per exempel il teater da la citad da Cuira) fiss giustifitgada?

4. È la regenza pronta d'examinar pli detagliadamain en vista ad ina revisiun da la lescha chantunala per promover la cultura ina regulaziun sco quella da la lescha per promover la cultura dal chantun Berna?
5. È la regenza pronta da medemamain examinar ina giada generalmain la contribuziun dal chantun al teater da la citad da Cuira, e quai sin fundament da ses nov svilup (atgnas producziuns èn puspè pussaivlas)?

Cuira, ils 17 da zercladur 2005

Name: Trepp, Bucher, Augustin, Baselgia-Brunner, Casty, Fasani, Frigg, Jaag, Jäger, Keller, Koch, Meyer Persili (Cuira), Noi, Peyer, Pfenninger, Righetti, Schütz, Zindel, Brasser, Caviezel (Cuira), Gartmann, Mainetti, Monigatti

Session: 17.06.2005
Vorstoss: rg Anfrage


Resposta da la regenza

1. Tge valita dat la regenza a la coordinaziun da la promoziun da la cultura tranter la confederaziun, ils chantuns e las vischnancas? En tge dimensiun vegn ina tala coordinaziun pratitgada oz?

La coordinaziun da la promoziun da la cultura tranter la confederaziun, ils chantuns e las vischnancas è impurtanta per evitar duplicitads e per nizzegiar eventuals effects da sinergia. Actualmain vegn fatga la coordinaziun essenzialmain tranter dus plauns: a) tras la fixaziun en la lescha da las differentas cumpetenzas e dals differents champs d'incumbensa da la confederaziun, dal chantun e da las vischnancas e b) tras gremis coordinaturs.

a) Pertutgant il sectur da la cultura è reglada la repartiziun da las incumbensas tranter la confederaziun ed ils chantuns en l'art. 69 da la constituziun federala (CF). Tenor quel èn - correspundentamain a la tradiziun federalistica - ils chantuns responsabels per il sectur da la cultura. Quest princip vegn precisà e realisà en la lescha federala per promover la cultura ed en la lescha federala davart la fundaziun "pro Helvetia", las qualas èn actualmain domaduas en consultaziun. La confederaziun sa restrenscha en emprima lingia sin incumbensas d'impurtanza per l'entira Svizra e sustegna subsidiarmain las activitads dals chantuns (sco er da las vischnancas e da persunas privatas) en la promoziun da la cultura.
Sin plaun chantunal resulta la repartiziun da las incumbensas tranter il chantun e las vischnancas da la constituziun chantunala (art. 90 CC) e da la lescha chantunala per promover la cultura (LPC). Excepì d'intginas instituziuns culturalas che vegnan purtadas cumplettamain dal chantun, sa partan las vischnancas ed il chantun la promoziun da la lavur artistica e culturala e dal barat en il chantun. In fatg essenzial è dentant quel che la promoziun chantunala da la cultura è subsidiara visavi las prestaziuns da las vischnancas e d'autras corporaziuns da dretg public (art. 2 al. 6 LPC).

b) Sco gremi coordinatur tranter la confederaziun ed il chantun funghescha la conferenza da las persunas incumbensadas per la cultura dals chantuns (CIC), tranter la confederaziun e 17 citads cun agens posts spezialisads per la cultura, la conferenza da las citads svizras per dumondas da la cultura (CCC). Da questa conferenza fa part er Cuira. In gremi coordinatur tranter il chantun e las vischnancas na datti betg. La coordinaziun succeda qua per gronda part relativamain al project.

2. Qualas vischnancas grischunas (cun passa 3000 abitantas ed abitants) impundan oz per onn dapli che 50'000.-- francs per la promoziun da la cultura?

<br><br>
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=647>
<tr>
<td width=128 colspan=2 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=227 colspan=2 valign=top nowrap bgcolor="yellow" class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=PT style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;'>custs (en francs)</span></b></p></td>
<td width=132 colspan=2 valign=top nowrap bgcolor="yellow" class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=PT style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;'>abitantas ed abitants</span></b></p></td>
<td width=161 colspan=2 valign=top bgcolor="yellow" class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=PT style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;'>custs / abitant(a)</span></b><b><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'> </span></b><b><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>(en francs)</span></b></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><b><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>vischnanca</span></b></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>2003</span></b></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>2004</span></b></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>2003</span></b></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>2004</span></b></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>2003</span></b></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=center style='text-align:center;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>2004</span></b></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>Cuira</span></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>  4'633'751.00 </span></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>  4'211'520.00 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 35'009 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 35'035 </span></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>132.4</span></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>120.2</span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>Claustra</span></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     180'255.00 </span></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     218'086.00 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   4'431 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   4'457 </span></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>40.7</span></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>48.9</span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>Puschlav</span></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>       56'656.25 </span></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>       69'260.65 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   3'411 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   3'387 </span></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>16.6</span></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>20.4</span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>San Murezzan</span></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     292'600.00 </span></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     286'700.00 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   4'928 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   4'946 </span></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>59.4</span></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>58.0</span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>Domat</span></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     196'576.00 </span></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     217'728.00 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   6'803 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>   6'924 </span></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>28.9</span></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>31.4</span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>Tavau</span></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     842'627.80 </span></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>     916'906.30 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 10'998 </span></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 10'745 </span></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>76.6</span></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>85.3</span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width=99 valign=top nowrap class="Normal"> <p style='line-height:13.0pt;'><b><span
lang=PT style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;'>total</span></b></p></td>
<td width=28 valign=top nowrap class="Normal">  </td>
<td width=104 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 6'209'153.80 </span></b></p></td>
<td width=123 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 5'933'801.45 </span></b></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>72'995 </span></b></p></td>
<td width=66 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'>72'919 </span></b></p></td>
<td width=85 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 355.44 </span></b></p></td>
<td width=76 valign=top nowrap class="Normal"> <p align=right style='text-align:right;line-height:13.0pt;
'><b><span lang=DE-CH style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial'> 366.17 </span></b></p></td>
</tr>
</table>
<br><br>

3. È er la regenza da l'avis da las sutsegnadras e dals sutsegnaders ch'ina participaziun da las vischnancas vischinas als custs da las instituziuns culturalas impurtantas (per exempel il teater da la citad da Cuira) fiss giustifitgada?
La conferenza da las regenzas chantunalas ha deliberà il zercladur da quest onn la cunvegna da basa per ina collavuraziun interchantunala cun gulivaziun da las grevezzas (CBI) per mauns dals chantuns. En questa cunvegna vegn fixà tranter auter ch'ils princips da la CBI - subsidiaritad ed equivalenza fiscala - duain valair "confurm al senn" er interchantunalmain. Las "instituziuns culturalas d'impurtanza surregiunala" èn in dals nov secturs pertutgads. Sch'il chantun Grischun ratifitgescha la cunvegna, sto vegnir examinada seriusamain ina participaziun da las vischnancas vischinas als custs d'instituziuns culturalas impurtantas sco il teater da la citad da Cuira.

4. È la regenza pronta d'examinar pli detagliadamain- en vista ad ina revisiun da la lescha chantunala per promover la cultura- ina regulaziun sco quella da la lescha per promover la cultura dal chantun Berna?
La lescha per promover la cultura vertenta è en vigur dapi il 1. da schaner 1998. Actualmain n'èsi betg previs da reveder la lescha: sche la lescha duai vegnir suttamessa pli tard ad ina revisiun, è la regenza pronta, d'examinar pli detagliadamain er la "reglamentaziun dal chantun Berna".

5. È la regenza pronta da medemamain examinar ina giada generalmain la contribuziun dal chantun al teater da la citad da Cuira, e quai sin fundament da ses nov svilup (atgnas producziuns èn puspè pussaivlas)?
Il chantun ha gia resguardà finanzialmain il nov svilup dal teater da citad, e quai en quel senn che las atgnas producziuns da quel - sco projects culturals separads - survegnan supplementarmain a la contribuziun chantunala regulara, meds da promoziun chantunals or dal fond da la lottaria naziunala. Questa moda da proceder correspunda a la pratica usitada ch'il chantun applitgescha er en auters cas sumegliants (schebain cun contribuziuns pli modestas). La regenza è sa chapescha pronta d'examinar la contribuziun al teater da citad, uschenavant ch'ella po observar er vinavant il princip dal tractament egual.

Datum: 2 da settember 2005