Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 31.08.2005
La DVB (diarrea virala bovina) è ina malsogna da la razza bovina che chaschuna mintga onn gronds donns economics en l'agricultura. Dal virus da DVB vegnan infectads oravant tut arments. Il decurs da la malsogna è quiet e dascus. Ils donns èn aborts, disturbis da la fertilitad, prestaziuns da maz pli pitschnas e perditas da vadels. En tut la Svizra vegnan ils donns annuals stimads a 9 fin 12 milliuns francs.

Il virus da DVB è derasà fermamain en Svizra. Er en il chantun Grischun ston ins far quint che 70 % fin 80 % da l'effectiv d'arments haja gì contact cun quest virus. Sin basa da stimaziuns vegn il virus però derasà mo da circa 0,6 % dals animals infectads.

Da vart da l'uffizi federal veterinar (UFV) è ussa avant maun in concept per extirpar questa malsogna. En in'emprima fasa duain vegnir eliminads tut ils animals ch'èn infectads persistentamain. En la segunda fasa vegnan controllads tut ils vadels novnaschids durant 7 fin 9 mais sin DVB. Durant la terza fasa vegnan survegliads ils manaschis libers da DVB, fin che tut ils manaschis da la Svizra sa chattan en la terza fasa. Ils custs durant 10 onns per la sanaziun en tut la Svizra vegnan calculads sin 55 milliuns francs.

En ils pajais scandinavics vegn la DVB cumbattida gia dapi ils onns 90. L'Ollanda cumbatta dapi in pèr onns cunter il virus da DVB cun in program coordinà. En Frantscha datti er stentas per extirpar questa malsogna. L'Austria enconuscha in program da sanaziun obligatori ed er en Baviera curra in project da cumbat facultativ.

La Svizra e spezialmain er il Grischun cun sia ferma tratga da muvel ha in interess da cuntanscher uschè spert sco pussaivel in status d'esser libra da DVB. Cas cuntrari fissan las consequenzas per exempel per l'export da muvel desastrusas. Per garantir ch'il project da sanaziun vegnia realisà cun success èsi inditgà ch'ils chantuns procedian en moda coordinada. Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders supplitgeschan perquai la regenza da respunder las suandantas dumondas:

1. Co giuditgescha la regenza il concept naziunal per cumbatter la DVB?

2. Renconuscha la regenza l'impurtanza dal status "liber da DVB" per il Grischun e per la Svizra?

3. Bastan en cas d'ina extirpaziun da questa malsogna en tut la Svizra las disposiziuns legalas da l'ordinaziun chantunala davart epidemias d'animals? Sche na, tge midadas u adattaziuns ston vegnir fatgas?

4. Co giuditgescha la regenza la finanziaziun da l'extirpaziun da DVB sur in pool da finanziaziun che sa cumpona da la confederaziun (UFV), dals chantuns e da l'agricultura?

Cuira, ils 31 d'avust 2005

Name: Farrér, Hanimann, Stoffel, Barandun, Beck Bischoff, Bleiker, Brüesch, Butzerin, Capaul, Casty, Caviezel (Pitasch), Claus, Conrad, Fallet, Gredig-Hug, Heinz, Jaag, Jäger, Jenny, Joos-Buchli, Keller, Kessler, Kleis-Kümin, Koch, Märchy, Mengotti, Michel, Parolini, Pfenninger, Pfister, Rizzi, Sax, Schmid, Stiffler, Telli, Thomann, Campell, Godly, Mainetti, Mathis, Michael, Thurner

Session: 31.08.2005
Vorstoss: rg Anfrage


Resposta da la regenza

La malsogna da la diarrea virala bovina / mucosal disease (DVB/MD) chaschuna donns economics annuals da probablamain 6 12 milliuns francs a l'allevament da muvel bovin en tut la Svizra. Ils uschenumnads animals infectads persistentamain (animals IP) ch'èn vegnids infectads cun quest virus gia avant lur naschientscha, al secreteschan durant lur entira vita ed infecteschan uschia adina puspè la populaziun dal muvel bovin. In privel d'epidemia per l'uman chaschunà da la DVB n'exista betg.

L'uffizi federal veterinar (UFV) ha preschentà la primavaira 2005 in concept per extirpar la DVB en Svizra che prevesa da proceder en trais pass. Dal UFV vegnan inditgads custs totals da 50 60 milliuns francs per la sanaziun durant 10 onns. Cun ina quota procentuala da muvel bovin da 5% resultan per il chantun Grischun custs stimads da 2,5 3 milliuns francs. Vitiers vegnan custs che n'èn anc betg vegnids resguardads en il concept dal UFV, sco per exempel il manaschi d'in post da coordinaziun tras la confederaziun ed ils custs previsibels dals servetschs chantunals veterinars (infurmaziun, organisaziun, administraziun da las datas, surveglianza dal traffic cun animals). En il concept èn las tariffas d'indemnisaziun per ils animals IP che ston vegnir eliminads calculadas irrealisticamain bass. Ultra da quai manca er ina calculaziun dals custs per survegliar l'effectiv svizzer da muvel bovin a lunga vista suenter che la sanaziun è vegnida fatga.

Sa basond sin questas explicaziuns respunda la regenza las dumondas sco suonda:

1. En cas ch'i vegn decidì d'extirpar la DVB en moda coordinada en tut la Svizra, pudess il concept preschentà da l'uffizi federal veterinar vegnir realisà er en il chantun Grischun, per part cun grondas restricziuns per las possessuras e per ils possessurs da muvel bovin. La premissa per quai è dentant che las possessuras e ch'ils possessurs da muvel bovin acceptian tuts ina extirpaziun coordinada da la DVB e che las restricziuns per part rigurusas per il traffic cun animals vegnian observadas (p.ex. en cas d'alpegiadas), per ch'il contact tranter effectivs da muvel bovin sanads ed effectivs anc betg sanads vegnia evità. Intschertezzas pli grondas existan, sche problems organisatoris u logistics rendessan nunpussaivel in cumbat parallel en tut la Svizra. Ils effects d'in proceder successiv, tar il qual regiuns grondas ed interchantunalas vegnissan suttamessa ina suenter l'autra a l'extirpaziun da la DVB, stuessan en mintga cas vegnir analisads pli detagliadamain.

2. Las barrieras per il commerzi che resultan per la Svizra pervi da la mancanza dal status "liber da DVB" èn anc marginalas. Pertutgads èn spezialmain las alpegiadas d'animals en Austria e l'export d'animals vivs en Austria ed en Frantscha. Perquai che l'eliminaziun da la DVB s'augmenta en ils stadis vischins, èsi però da far quint che las restricziuns en Europa concernent il commerzi cun animals vivs vegn a crescher e ch'il status "liber da DVB" vegn a survegnir ina impurtanza pli gronda.

3. In cumbat cunter la DVB en tut la Svizra sa basass sin l'ordinaziun federala davart epidemias d'animals e sin las disposiziuns executivas empermessas da l'uffizi federal veterinar. Adattaziuns correspundentas da la legislaziun chantunala davart ils fatgs veterinars na fissan betg necessarias.

4. In program concernent la sanadad d'animals che sa referescha a la DVB è mo supportabel finanzialmain, sche tut ils circuls involvids pajan la contribuziun necessaria vi dals custs. En quest senn è il pool da finanziaziun previs, vi dal qual sa participeschan la confederaziun, ils chantuns e las possessuras resp. ils possessurs d'animals, ina soluziun pratitgabla. En cas da la DVB sa tracti d'ina epidemia d'animals che sto vegnir survegliada. La finanziaziun dal cumbat cunter la DVB surpassa dentant las pussaivladads dal fond cunter epidemias d'animals dal chantun Grischun. Pervi da quai stuess vegnir considerada ina finanziaziun ch'è almain per part independenta da tal, però cun participaziun da las possessuras e dals possessurs d'animals.

Datum: 17 d'october 2005