Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 22.04.2008
Ils 18 da mars 2008 ha il cussegl federal tramess en consultaziun la revisiun totala da la lescha da posta; la procedura da consultaziun dura fin ils 16 da zercladur 2008. Ils puncts essenzials da questa revisiun totala pertutgan la liberalisaziun cumpletta dal martgà da posta sco er da la privatisaziun da la posta. Quest project è fitg impurtant er per ils chantuns e pudess periclitar il servetsch public en il sectur dals servetschs da posta. Perquai drizzain nus las suandantas dumondas a la regenza:

1. È la regenza er da l'avis dal cussegl federal, che la liberalisaziun dal martgà da posta saja necessaria e tge tenuta ha ella en quest reguard?
2. È la regenza da l'avis ch'i saja servì a noss chantun d'avrir anc pli fitg il martgà da posta e che la qualitad actuala dal provediment da basa possia vegnir mantegnida malgrà la liberalisaziun cumpletta dal martgà da posta?
3. Quants uffizis postals èn periclitads en noss chantun, sch'il martgà da posta vegn liberalisà anc pli fitg?
4. N'è la regenza – cuntrari al cussegl federal – betg er da l'avis che las cundiziuns da lavur stoppian vegnir regladas stringentamain en la lescha (p.ex. tras l'obligaziun da far in contract collectiv da lavur per l'entira branscha u per las singulas persunas che fan servetsch da posta)?

Cuira, ils 22 d'avrigl 2008

Name: Gartmann-Albin, Pfenninger, Peyer, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Jaag, Jäger, Menge, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Locher Benguerel, Michel (Chur)

Session: 22.04.2008
Vorstoss: rg AnfrageResposta da la regenza

La posta svizra sa chatta en ina fasas da midadas. Las novas tecnologias da communicaziun ed ils basegns da la clientella ch'èn ozendi sa midads èn grondas sfidas. Ultra da quai vegn la posta exposta pli e pli fitg a la concurrenza. En quests champs da tensiun sto la posta sa pudair far valair e sa drizzar vers ina nova strategia. Las cundiziuns generalas ston vegnir adattadas a las novas relaziuns.

Il settember 2007 ha il cussegl federal decidì ina revisiun totala da la legislaziun da posta ed ha cuntinuà uschia sco fin qua pass per pass ses process ordinà per avrir il martgà. El vul avrir anc pli fitg il martgà da posta e suonda uschia il svilup en l'Europa. L'avertura dal martgà na dastga betg pertutgar il provediment da basa e na dastga betg vegnir fatga a quint da las lavurantas e dals lavurants. Il cussegl federal ha definì perquai mesiras accumpagnantas. Il termin da consultaziun davart la nova lescha da posta dura anc fin ils 16 da zercladur 2008.

Tar las dumondas:

1. La regenza chapescha l'opiniun dal cussegl federal ch'è da l'avis ch'ina liberalisaziun cumpletta dal martgà da posta saja necessaria. Las disas da consum ch'èn sa midadas, sco er – en vista a la cumpetitivitad internaziunala da la Svizra – ina concurrenza faira tranter las concurrentas ed ils concurrents, maina a questa conclusiun. Perquai che la confederaziun resta l'acziunaria da maioritad da l'interpresa "posta svizra", è avant maun ina premissa per ademplir l'incarica dal dretg constituziunal che garantescha il provediment da basa cumplet da servetschs da posta.
2. La regenza spetga dal cussegl federal e da la posta svizra che la qualitad dal provediment da basa en il chantun Grischun vegnia mantegnida per gronda part er sch'il martgà da posta vegn avert anc pli fitg. La garanzia che vegn dada en la nova lescha, da proveder la populaziun cun servetschs da posta e cun servetschs per il traffic da pajament, sto vegnir mantegnida da la posta e realisada dal cussegl federal. Fin ch'il monopol da brevs è abolì sco er durant ils emprims tschintg onns da l'avertura cumpletta resta l'incarica dal provediment postal tar la posta. Suenter vegn il provediment da basa scrit ora publicamain. La regenza è da l'avis ch'ina rait cumpletta d'uffizis da posta saja in avantatg en la concurrenza. Tenor la confederaziun duai il provediment da basa vegnir fatg da princip cun agens meds economics. Sch'ils meds per quai n'avessan betg da tanscher, vegnan tut las participantas e tut ils participants dal martgà a stuair contribuir a la finanziaziun sur in fond.
3. Ils uffizis da posta en il Grischun èn per gronda part gia vegnids reducids. Nus na quintain betg ch'i vegnian serrads anc ulteriurs uffizis da posta. Per la regenza è dentant decisiva er la qualitad dals servetschs da posta, cun ils quals la populaziun dal Grischun vegn provedida. La regenza è da l'avis ch'il cussegl federal haja dà gronda impurtanza a l'incarica dal provediment da basa en la nova lescha da posta e che la confederaziun disponia dals instruments per garantir in provediment da buna qualitad cun servetschs da posta en tut las regiuns da la Svizra.
4. L'opiniun da la regenza correspunda a quella dal cussegl federal. Igl è l'incumbensa da las partenarias e dals partenaris socials da far il contract collectiv da lavur. L'incumbensa da la confederaziun è quella da definir cundiziuns generalas dal dretg da lavur. La regenza è da l'avis che ulteriuras regulaziuns legalas da las cundiziuns da lavur per interpresas che sa ston far valair en la concurrenza libra na sajan betg raschunaivlas.

Datum: 10 da zercladur 2008