Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 28.08.2008
L'assamblea federala ha deliberà ils 13-6-2008 la lescha federala davart la reordinaziun da la finanziaziun da la tgira. Actualmain dura anc il termin da referendum, senza ch'i saja da far quint ch'in tal vegnia effectivamain fatg. Tenor la lescha fixescha il cussegl federal l'entrada en vigur da la lescha. Igl è anc intschert, cur che la nova lescha vegn ad entrar en vigur per propi. Probablamain dastgass quai esser il 1-1-2010, eventualmain er gia il 1-7-2009.

Tenor la nova regulaziun legala vala per il sectur da la tgira (da lunga durada; tras la spitex resp. en chasas da tgira) il suandant: l'assicuranza da malsauns paja ina contribuziun en francs che vegn fixada dal cussegl federal. A l'entrada en vigur na dastga la summa totala betg surpassar la summa da las contribuziuns vertentas (senza chaschunar custs supplementars per las assicuranzas). Las persunas che basegnan tgira pajan per la tgira (da lunga durada) da nov ina participaziun da maximalmain 20% da la contribuziun maximala da tgira ch'è vegnida fixada dal cussegl federal. En las tractativas parlamentaras èn ins partì dal fatg che la contribuziun vegnia ad importar ca. 15.– francs per ura da tgira en il sectur da la spitex e ca. 7'200.– francs per onn (pia ca. 20.– francs per di) en las chasas da tgira. Ils custs restants che n'èn betg cuvrids ston vegnir surpigliads dal maun public (chantun? vischnancas?). Suenter ina dimora a l'ospital vegn la tgira ch'è necessaria durant la fasa acuta e transitorica surpigliada per duas emnas tras l'assicuranza da malsauns resp. tras ils chantuns. Las assicuranzas ed ils chantuns sa partan ils custs (45%/55%).

Sin basa da questa situaziun da partenza legala nova vegn la regenza supplitgada da respunder las suandantas dumondas:

1. Co giuditgescha la regenza en general la nova finanziaziun da la tgira?

2. Cun tge custs totals quinta la regenza per la tgira ch'è necessaria durant la fasa acuta e transitorica suenter ina dimora a l'ospital?

3. Cun tge custs per il maun public quinta la regenza per la tgira (da lunga durada) totalmain per l'onn 2010 e tge prognosas pon vegnir fatgas per l'onn 2015 resp. per l'onn 2020? Tge repartiziun tranter ils custs da la spitex ed ils custs en las chasas da tgira datti pia?

4. Tgi duai surpigliar – tenor la regenza – ils custs restants che n'èn betg cuvrids per la tgira da lunga durada (tras la spitex resp. en chasas da tgira)? Il chantun e/u las vischnancas?

5. È er la regenza da l'avis che la nova regulaziun da la finanziaziun da la tgira haja er consequenzas per il project "NGF grischuna"? Co prevesa la regenza d'integrar la nova situaziun da partenza en il project "NGF grischuna"?

Cuira, ils 28 d'avust 2008

Augustin, Berther (Mustér), Blumenthal, Bundi, Cahannes Renggli, Candinas, Caviezel, Christoffel-Casty, Darms-Landolt, Fallet, Fasani, Federspiel, Geisseler, Kleis-Kümin, Kollegger, Parpan, Pfister, Righetti, Sax, Thurner-Steier, Tuor

Resposta da la regenza

La lescha federala davart la reordinaziun da la finanziaziun da la tgira ch'è vegnida concludida da l'assamblea federala ils 13 da zercladur 2008 limitescha ils custs da tgira che ston vegnir pajads da las abitantas e dals abitants da las chasas da tgira sco er da las clientas e dals clients da la spitex a 20% da la contribuziun maximala da tgira ch'è vegnida fixada dal cussegl federal. Il medem mument vegnan ils imports da facultad libers da taglia augmentads tar la calculaziun da las prestaziuns supplementaras. Prestaziuns da la tgira durant la fasa acuta e transitorica ch'èn necessarias suenter ina dimora a l'ospital e che vegnan ordinadas da la media u dal medi en l'ospital ston vegnir indemnisadas da nov da l'assicuranza obligatorica per la tgira da persunas malsaunas e dal chantun da domicil da la persuna assicurada durant maximalmain duas emnas tenor las reglas da la finanziaziun dals ospitals. Tenor las disposiziuns transitoricas ston las tariffas ed ils contracts tariffars che valan il mument che la lescha entra en vigur vegnir adattads entaifer trais onns a las contribuziuns ch'èn vegnidas fixadas dal cussegl federal per las prestaziuns da tgira. Las regenzas dals chantuns ston reglar las adattaziuns.

La regenza respunda las dumondas sco suonda:

1. Sco fatg positiv da la nova lescha federala giuditgescha la regenza l'introducziun da la tgira durant la fasa acuta e transitorica sco sectur da prestaziuns spezial che vegn indemnisà en moda separada.
Sco fatg negativ giuditgescha la regenza l'augment dals imports da facultad libers da taglia. Pervia da l'augment dals imports da facultad libers da taglia tar la calculaziun da las prestaziuns supplementaras vegnan ils custs spustads da las abitantas e dals abitants da chasas da tgira al chantun.

2. Supponind che la categoria da tgira resp. da finanziaziun "tgira durant la fasa acuta e transitorica" che vegn introducida da nov na chaschunia betg in augment supplementar da la quantitad, che la tgira durant la fasa acuta e transitorica vegnia prestada da las chasas da persunas attempadas e da tgira sco er dals servetschs da la tgira e da l'assistenza a chasa e che 20% da las uras da tgira che vegnan prestadas oz dals servetschs da la tgira e da l'assistenza a chasa sco er che 1% dals dis da tgira che vegnan prestads da las chasas da persunas attempadas e da tgira possian vegnir attribuids a la tgira durant la fasa acuta e transitorica stoi vegnir fatg quint – tenor il stadi dals custs actual – cun custs totals da circa 5.5 milliuns francs per la tgira durant la fasa acuta e transitorica suenter ina dimora a l'ospital.

3. Sa basond sin ils custs cumprovads 2007 da las furnituras e dals furniturs da prestaziuns ston ins far quint cun custs totals per la tgira instituziunala da 210 milliuns francs per l'onn 2010. En questa cifra èn cuntegnids ils custs calculatorics da reparaziun e da renovaziun da chasas da persunas attempadas e da tgira da 20 francs per di da tgira. Eventuals custs d'investiziun per metter a disposiziun ulteriurs letgs da tgira sco er per transfurmar chombras da dus letgs en chombras d'in letg n'èn dentant betg resguardads. Il chantun surpiglia ina part dals custs da 15%. Quai correspunda a 31.5 milliuns francs. Las vischnancas ston surpigliar ina part dals custs da 7%. Quai correspunda a 14.7 milliuns francs. Per l'onn 2015 pon vegnir stimads custs totals da 270 milliuns francs (chantun: 41 milliuns francs, vischnancas: 19 milliuns francs) e per l'onn 2020 custs totals da 342 milliuns francs (chantun: 51 milliuns francs, vischnancas: 24 milliuns francs).
Ils custs totals sa repartan sin las differentas furnituras e sin ils differents furniturs da prestaziuns sco suonda: spitex circa 12.5%, chasas da persunas attempadas e da tgira circa 85.0%, tgira durant la fasa acuta e transitorica (spitex e chasas da persunas attempadas e da tgira) circa 2.5%.

4. Ils custs da tgira che n'èn eventualmain betg cuvrids en il sectur da la spitex e da las chasas da persunas attempadas e da tgira ston – tenor la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas – vegnir surpigliads da las vischnancas.

5. Tenor l'avis da la regenza n'ha la nova regulaziun da la finanziaziun da la tgira naginas consequenzas per il project da la NGF grischuna. Sche las vischnancas vegnan engrevgiadas eventualmain cun custs da las chasas da tgira betg cuvrids, è quai la consequenza da la repartiziun da las incumbensas vertenta en la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas e na stat pia betg en connex cun il project da la NGF grischuna.

5 da november 2008