Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il sboz da la confederaziun per ina nova ordinaziun davart la protecziun da las auas tracta praticamain tut ils secturs ch'èn reglads en la lescha federala davart la protecziun da las auas, numnadamain las pretaisas envers las auas persas ch'èn da deviar, las pretaisas per la planisaziun, la construcziun ed il manaschi da las sereneras, la protecziun planisatoria da las auas (spezialmain da l'aua da fund), la garanzia da quantitads adequatas d'aua restanta, l'impediment d'autras influenzas duraivlas sin las auas sco er l'execuziun da la protecziun da las auas. La regenza beneventa la structura survesaivla da l'ordinaziun e la libertad d'agir ch'è daventada pli gronda per las autoritads. Cun la gronda part da las regulaziuns materialas va la regenza da princip d'accord, ma ella refusa expressivamain la garanzia da quantitads adequatas d'aua restanta. Ultra da quai constatescha ella ulteriurs mancos: Per part è il sboz formulà a moda fitg cumplitgada, i mancan pretensiuns per la qualitad da l'aua da funs e l'idea preventiva n'è betg vegnida resguardada avunda en il chapitel davart l'allontanament da las auas persas. Perquai vegni proponì d'eliminar anc quests defects.
La prescripziun, tenor la quala igl è da dumandar ina permissiun per prelevaziuns d'aua or d'auas currentas cun trajects che na mainan betg permanentamain aua, premess che l'aua dispona d'ina quantitad d'aua permanenta al lieu da la prelevaziun, cuntrafa, tenor l'opinun da la regenza, al princip da la separaziun da las pussanzas e da la legalitad. Sa basond sin il cler text sco er sin l'evidenta voluntad dal legislatur, constatescha la regenza che las disposiziuns pertutgant l'aua restanta en la lescha davart la protecziun da las auas n'èn betg d'observar per auas che sfundran dal tut durant pli che 18 dis per onn. Da questa constataziun esi da deducir stringentamain ch'i sto er esser pussaivel da prelevar aua senza dumandar ina permissiun en in lieu d'ina aua permanentamain currenta, sche l'ual na maina betg aua sin ses curs inferiur durant pli che 18 dis per onn. L'ordinaziun davart la protecziun da las auas sco ordinaziun executiva na po ni cumplettar, ni midar la lescha davart la protecziun da las auas, mabain ella sto suandar la mira da la lescha davart la protecziun da las auas e po sulettamain explitgar las regulaziuns ch'èn gia cuntegnidas da princip en la lescha.
Tenor la nova lescha davart la protecziun da las auas valan las disposiziuns pertutgant l'aua restanta sulettamain per auas currentas che mainan permanentamain aua. Auas currentas che na mainan betg aua durant pli che 18 dis per onn èn perencunter excepidas da las disposiziuns pertutgant l'aua currenta. L'ordinaziun davart la protecziun da las auas previsa vul uss er suttametter a l'obligaziun da dumandar ina permissiun las prelevaziuns d'aua or d'auas currentas cun trajects senza aua permanentamain currenta. Quest intent snega, tenor l'opiniun da la regenza, il cler text da la lescha. Ella propona d'elavurar l'ordinaziun en quel senn, ch'il champ d'applicaziun da las disposiziuns pertutgant l'aua restanta vegn limità sin quellas auas currentas, da las qualas la quantitad da deflussiun è pli gronda che nulla sin tut la lunghezza dal traject d'aua restanta.

Surdada da las lavurs per la construcziun nova e la renovaziun da l'ospital chantunal e regiunal retic: La regenza renvia la fatschenta ad ina reponderaziun
En connex cun la surdada da l'incarica tras la Fundaziun Ospital chantunal e regiunal retic a Cuira pertutgant las lavurs d'impressari per la construcziun nova da la chasa da letgs e per la renovaziun dal tract da visitas ha la regenza gì da s'occupar, en sias duas davosas sesidas, dals aspects concernent il dretg da submissiun dal cas. En il rom da duas refusas pertutgant las surdadas dispitaivlas da l'ospital chantunal aveva la dretgira administrativa dal chantun constatà en sias ponderaziuns a l'entschatta d'october, che las purschidas da las duas cuminanzas da lavur resguardadas hajan stuì vegnir exclusas da la concurrenza sco nunvalaivlas.

En sia funcziun sco autoritad da submissiun e suenter in'examinaziun detagliada ed ina ponderaziun dals interess publics che stattan en discussiun, è la regenza vegnida a la conclusiun, ch'ils interess dal chantun sco donatur da subvenziuns per ina applicaziun consequenta e correcta da las prescripziuns da submissiun decisivas prevalan cleramain envers quels da l'ospital chantunal per ina realisaziun sperta dal project. La regenza aveva gia fatg attent expressivamain a chaschun da l'approvaziun dal project da construcziun a l'observanza stricta da las disposiziuns valaivlas sco premissa per las contribuziuns chantunalas.

Suenter ch'ins n'ha betg tegnì quint da questa circunstanza cun surdar las lavurs a dus offerents cun purschidas nunvalaivlas, ha la regenza decidì da n'empermetter naginas subvenziuns, sche l'ospital chantunal e regiunal retic na revegn betg a sias decisiuns da surdada. La regenza ha uschia pretendì da l'ospital da reponderar anc ina giada questa chaussa. El duai decider surtut, sch'el duai surdar las lavurs dispitaivlas tras ina surdada directa ad in dals auters concurrents u tras ina nova publicaziun ed uschia tras ina repetiziun da la procedura. A la regenza displaschan ils ulteriurs retards, ma ella è da la ferma opiniun che las prescripziuns valaivlas sajan d'observar da tut ils participants.

Las mesiras encunter la sturnadad bovina vegnan sustegnidas
La confederaziun ha dà en consultaziun ina revisiun da l'ordinaziun davart epidemias d'animals, la quala vul adattar la regulaziun svizra a quella da la UE. Cun unifitgar las mesiras encunter la sturnadad bovina vegni fatg in pass impurtant per avrir las fieras da la UE per animals e per products d'animals da derivanza svizra. Per il mument observan 32 pajais restricziuns e scumonds d'importar envers la Svizra, tranter quels la majoritad dals pajais da la UE. Cun tschertas restricziuns beneventa la regenza questa regulaziun nova.

Jahr: 1998
Neuer Artikel